Il-kontijiet nazzjonali u l-PDG

Aqbeż għal: navigazzjoni , fittex


L-estrazzjoni tad-data saret f’Lulju 2018.

Aġġornament ippjanat tal-artiklu: Diċembru 2019.

Punti ewlenin
Fl-2017, il-PDG żdied għall-ħames sena konsekuttiva fl-UE, u għar-raba’ sena konsekuttiva fiż-żona tal-euro.
Żviluppi strutturali diverġenti matul l-aħħar 10 snin fl-UE: naqas is-sehem tal-kostruzzjoni mill-valur miżjud totali, u żdied dak tas-servizzi għan-negozji.
Fl-2017, l-ekonomija tal-UE rreġistrat ir-raba’ żieda annwali konsekuttiva fl-investiment.

Real GDP growth, 2007-2017

Il-kontijiet nazzjonali huma s-sors ta’ għadd ta’ indikaturi ekonomiċi magħrufa sew li huma ppreżentati f’dan l-artiklu. Il-prodott domestiku gross (PDG) huwa l-kejl l-aktar użat għad-daqs globali ta’ ekonomija, filwaqt li indikaturi dderivati minnu bħall-PDG per capita — pereżempju, f’euro jew aġġustat għad-differenzi fil-livelli tal-prezzijiet (kif espressi fi standards tal-kapaċità tal-akkwist, PPS) — jintużaw ħafna biex isir paragun ta’ standards tal-għajxien, jew biex tiġi mmonitorjata l-konverġenza jew id-diverġenza ekonomika fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE).

Barra minn hekk, l-iżvilupp ta’ komponenti speċifiċi tal-PDG u l-indikaturi relatati, bħal dawk għall-output ekonomiku, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, il-konsum domestiku (privat u pubbliku) jew l-investimenti, kif ukoll data dwar id-distribuzzjoni tal-introjtu u t-tfaddil, jista’ jipprovdi għarfien utli dwar il-fatturi ewlenin li qed imexxu l-attività ekonomika u għalhekk ikun il-bażi għat-tfassil, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ politiki speċifiċi tal-UE.

Artiklu sħiħ

Żviluppi fil-PDG fl-UE: tkabbir mill-2013

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika dinjija wasslet għal reċessjoni severa fl-UE fl-2009 (ara Illustrazzjoni 1), segwita minn irkupru fl-2010. Il-kriżi bdiet aktar kmieni fil-Ġappun u fl-Istati Uniti, b’rati annwali ta’ tibdil negattivi għall-PDG (f’termini reali) irreġistrati diġà fl-2008, li sserjaw fl-2009, qabel reġgħu lura għal li kienu fl-2010. B’kuntrast, l-output ekonomiku fiċ-Ċina baqa’ jikber b’pass relattivament mgħaġġel matul il-kriżi (kważi 10 % kull sena), bil-pass jonqos xi ftit fis-snin ta’ wara, iżda baqa’ konsiderevolment ogħla minn kwalunkwe waħda mill-ekonomiji l-oħra murija f'Illustrazzjoni 1.

Il-kriżi diġà kienet tidher fl-UE-28 fl-2008, meta kien hemm tnaqqis konsiderevoli fir-rata ta’ żieda għall-PDG li kien segwit minn tnaqqis fil-PDG reali ta’ 4.3 % fl-2009. L-irkupru fl-UE-28 ra l-indiċi tal-PDG (ibbażat fuq volumi inkatenati) jiżdied bi 2.1 % fl-2010 u kien hemm żieda oħra ta’ 1.8 % fl-2011. Sussegwentement, il-PDG naqas b’0.4 % fl-2012, qabel ma ġew irreġistrati rati ta' tibdil dejjem aktar pożittivi fl-2013 (0.3 %), l-2014 (1.7 %) u l-2015 (2.3 %). Fl-2016 it-tkabbir kompla, iżda b’rata mnaqqsa (1.9 %) u fl-2017 irritornat is-serje preċedenti ta’ tkabbir aċċellerat, fejn il-PDG żdied bi 2.4 %, l-ogħla rata annwali ta’ tibdil mill-bidu tal-kriżi.

Fiż-żona tal-euro (EA-19) ir-rati korrispondenti ta' tibdil kienu simili ħafna għal dawk fl-UE-28 sal-2010, filwaqt li t-tkabbir irreġistrat fl-2011 kien kemm kemm iżjed dgħajjef (1.6 %) u t-tnaqqis fl-2012 kien akbar (-0.9 %) u dan ġie sostnut fl-2013 (-0.2 %). Matul il-perjodu 2014-2016, it-tkabbir fil-PDG reali fiż-żona tal-euro kien xi ftit aktar dgħajjef minn dak fl-UE-28 sħiħa, għalkemm din it-tendenza nbidlet fl-2017 meta ż-żewġ aggregati kellhom l-istess rata ta’ tibdil.

Illustrazzjoni 1: Tkabbir fil-PDG reali, 2007-2017
(% tibdil imqabbel mas-sena ta’ qabel)
Sors: Eurostat (naida_10_gdp) u OECD

Fl-UE, it-tkabbir tal-PDG reali varja b’mod konsiderevoli, kemm matul iż-żmien kif ukoll bejn l-Istati Membri tal-UE (ara Tabella 1). Wara tnaqqis fl-Istati Membri kollha ħlief il-Polonja fl-2009, it-tkabbir ekonomiku reġa’ lura fi 23 Stat Membru fl-2010 (u ma nbidilx fi Spanja), filwaqt li fl-2011 ġie rreġistrat tkabbir f’24 Stat Membru. Madanakollu, fl-2012 dan l-iżvilupp inbidel, hekk kif nofs (14) l-Istati Membri rrapportaw espansjoni ekonomika, filwaqt li ma kien hemm l-ebda tibdil fil-livell tal-attività ekonomika fil-Bulgarija u l-output naqas fil-bqija tal-Istati Membri. Fl-2013, il-maġġoranza tal-Istati Membri reġgħu rreġistraw tkabbir, bin-numru li rreġistraw rata ta’ tibdil pożittiva jilħaq is-17 fl-2013 u jogħla għal 25 fl-2014 u 27 fl-2015 u l-2016, filwaqt li t-28 Stat Membru kollha rreġistraw rata ta’ tibdil pożittiva fl-2017 (l-ewwel darba li seħħ dan mill-2007 ’l hawn). L-uniku Stat Membru b’rata ta’ tibdil negattiva fl-2015 u l-2016 kien il-Greċja, li rreġistrat tnaqqis ta’ 0.3 % u 0.2 % wara tkabbir ta’ 0.7 % fl-2014 u sitt tnaqqisiet wara xulxin fl-output ekonomiku bejn l-2008 u l-2013.

Tabella 1: Tkabbir fil-PDG reali, 2007-2017
(% tibdil imqabbel mas-sena preċedenti; % kull sena)
Sors: Eurostat (naida_10_gdp) u Bank Dinji

L-ogħla rati annwali ta’ tkabbir għall-PDG reali fl-2017 ġew irreġistrati fl-Irlanda (7.2 %), ir-Rumanija (6.9 %), Malta (6.4 %) u s-Slovenja (5.0 %), filwaqt li l-inqas rati ta’ tibdil ġew irreġistrati fil-Belġju u fir-Renju Unit (it-tnejn 1.7 %), l-Italja (1.5 %) u l-Greċja (1.4 %).

It-tkabbir medju annwali fil-PDG kien inqas minn 1 % matul l-aħħar għaxar snin fl-UE u fiż-żona tal-euro.

Il-Polonja rreġistrat rati ta’ tibdil pożittivi b’mod konsistenti matul il-perjodu muri fit-Tabella 1, u l-istess għamlu l-Albanija, il-Kosovo (UNSCR 1244; data mill-2009 sal-2016) u ċ-Ċina (l-aktar data riċenti wkoll għall-2016) fost il-pajjiżi murija li mhumiex membri. Għat-tmien darba konsekuttiva, il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, Franza, il-Litwanja, Malta, is-Slovakkja u r-Renju Unit irreġistraw rata annwali ta’ tibdil pożittiva fl-2017; dan kien ukoll il-każ għan-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti, filwaqt li t-Turkija rreġistrat is-seba’ rata ta’ tibdil annwali pożittiva konsekuttiva fl-2016.

L-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika dinjija naqqsu l-prestazzjoni ġenerali tal-ekonomiji tal-Istati Membri tal-UE meta analizzati matul l-aħħar għaxar snin. Ir-rati ta’ tkabbir annwali medji tal-UE-28 u ż-żona tal-euro (EA-19) bejn l-2007 u l-2017 kienu ta’ 0.8 % u 0.6 % rispettivament (ara Tabella 1). L-ogħla tkabbir fost l-Istati Membri, skont dan il-kejl, bejn l-2007 u l-2017 ġie rreġistrat f’Malta (tkabbir annwali medju ta’ 4.2 %), segwita mill-Irlanda (4.1 %) u l-Polonja (3.3 %). B’kuntrast, l-iżvilupp globali tal-PDG reali kien negattiv matul il-perjodu bejn l-2007 u l-2017 fil-Greċja, l-Italja, il-Kroazja u l-Portugall.

Fl-2017, il-Ġermanja kienet responsabbli għal madwar 20% tal-PDG tal-UE-28 f’termini ta’ PPS.

Il-paraguni bejn pajjiż u ieħor ħafna drabi jsiru permezz ta’ standards tal-kapaċità tal-akkwist (PPS) li jaġġustaw il-valuri biex jikkunsidraw id-differenzi fil-livelli tal-prezzijiet bejn il-pajjiżi. Kun af li d-data murija fi Grafika 2 u Grafika 3 u fit-Tabella 2 hija fi prezzijiet kurrenti u m’għandhiex tintuża għal paraguni matul iż-żmien minħabba l-inflazzjoni u l-fluttwazzjoni fir-rata tal-kambju. Fl-2017, il-PDG fl-UE-28 laħaq il- 15.3 triljun (15 300 biljun) f'PPS — kun af li għall-UE-28, PPS wieħed huwa ugwali għal euro; għalhekk, il-PDG tal-UE-28 baqa’ ogħla minn dak għall-Istati Uniti f’kull sena li għaliha hija ppreżentata l-analiżi. Ta’ min jinnota li ċ-Ċina storikament kellha livell ta’ output ekonomiku aktar baxx mill-UE-28 jew l-Istati Uniti, iżda din is-sitwazzjoni nbidlet bit-trasformazzjoni rapida u l-espansjoni kontinwa tal-ekonomija Ċiniża. Fl-2013, il-PDG taċ-Ċina għall-ewwel darba kien ogħla mil-livell irreġistrat fl-Istati Uniti u fl-2015 l-output ekonomiku taċ-Ċina laħaq livell li kien ogħla minn dak irreġistrat fl-UE-28 (sitwazzjoni li ġiet sostnuta fl-2016 u l-2017).

Illustrazzjoni 2: PDG fi prezzijiet kurrenti tas-suq, 2007-2017
(PPS f’biljuni)
Sors: Eurostat (prc_ppp_ind) u Bank Dinji

Iż-żona tal-euro (EA-19) tirrappreżenta 70.7 % tal-PDG tal-UE-28 fl-2017 (meta mkejjel f’termini tal-PPS), tnaqqis minn 72.6 % fl-2007. Fl-2017, it-total tal-ħames l-akbar ekonomiji fost l-Istati Membri tal-UE (il-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit, l-Italja u Spanja) jirrappreżenta kemm kemm aktar minn żewġ terzi (66.8 %) tal-PDG tal-UE-28, li kien 1.8 punti perċentwali inqas mis-sehem tagħhom għaxar snin qabel (fl-2007).

Fl-2017, il-PDG per capita kien ta’ medja ta’ EUR 29 900 fost l-UE-28.

Sabiex jiġu evalwati l-istandards tal-għajxien, spiss jintuża l-PDG per capita, jiġifieri, il-PDG aġġustat skont id-daqs ta’ ekonomija f’termini tal-popolazzjoni fl-istess ekonomija. Fl-2017, il-PDG per capita medju għall-UE-28 (f’termini ta’ prezzijiet kurrenti) kien ta’ EUR 29.9 elf. Il-valuri espressi fil-PPS ġew aġġustati għad-differenzi fil-livelli tal-prezzijiet fost il-pajjiżi. Il-pożizzjoni relattiva tal-pajjiżi individwali tista’ tiġi espressa permezz ta’ paragun mal-medja tal-UE-28, b’din tkun issettjata għal 100 (ara Tabella 2). Ibbażat fuq din il-miżura, l-ogħla valur fost l-Istati Membri tal-UE ġie rreġistrat fil-Lussemburgu, fejn il-PDG per capita f’termini ta’ PPS kien madwar 2.5 darbiet ogħla mill-medja tal-UE-28 fl-2017 (ħaġa li hi parzjalment spjegata mill-importanza tal-ħaddiema transfruntiera mill-Belġju, Franza u l-Ġermanja). Min-naħa l-oħra, il-PDG per capita f’termini ta’ PPS kien kemm kemm inqas minn nofs il-medja tal-UE-28 fil-Bulgarija.

Tabella 2: PDG fi prezzijiet kurrenti tas-suq, 2007 u 2015-2017
Sors: Eurostat (prc_ppp_ind) u Bank Dinji

Għalkemm, fil-prinċipju, il-figuri PPS għandhom jintużaw għal paraguni bejn il-pajjiżi f’sena waħda iktar milli matul iż-żmien, l-iżvilupp ta’ dawn il-figuri matul l-aħħar deċenju jissuġġerixxi li kien hemm xi konverġenza fl-istandards tal-għajxien. Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri li ssieħbu fl-UE fl-2004, l-2007 jew l-2013 avvanzaw minn pożizzjoni aktar baxxa mill-medja tal-UE-28 fl-2007 għal waħda eqreb tal-medja tal-UE-28 fl-2017, minkejja xi kontratempi matul il-kriżi finanzjarja u ekonomika dinjija. Is-Slovenja u Ċipru kienu eċċezzjonijiet, hekk kif is-Slovenja naqset kemm kemm taħt il-medja tal-UE-28 matul dan il-perjodu, u l-istess għamlu l-Greċja u l-Portugall fost l-Istati Membri tal-UE-15 (ara Illustrazzjoni 3). Ċipru marret minn ogħla mill-medja tal-UE-28 għal pożizzjoni taħt l-istess medja, u l-istess għamlu l-Italja u Spanja. Filwaqt li l-Irlanda, il-Ġermanja, l-Awstrija u d-Danimarka avvanzaw fuq il-medja tal-UE-28, meta tqabbel is-sitwazzjoni fl-2017 ma’ dik fl-2007, diversi Stati Membri tal-UE-15 oħra, prinċipalment il-Lussemburgu, il-Finlandja, in-Netherlands, ir-Renju Unit, l-Iżvezja u Franza, marru minn pożizzjoni ogħla mill-medja tal-UE-28 fl-2007 għal waħda eqreb (iżda xorta ogħla) tal-medja tal-UE-28 fl-2017. Matul l-istess perjodu, il-Belġju u l-Kroazja ma rreġistraw l-ebda bidla fil-livell ta’ PDG per capita tagħhom f’termini ta’ PPS fir-rigward tal-medja tal-UE-28.

Illustrazzjoni 3: PDG per capita fi prezzijiet kurrenti tas-suq, 2007 u 2017
(UE-28 = 100; ibbażat fuq PPS għal kull resident)
Sors: Eurostat (prc_ppp_ind), OECD u Bank Dinji

Valur miżjud gross fl-UE skont l-attività ekonomika

Madwar tliet kwarti tal-valur miżjud totali tal-UE-28 fl-2017 kien iġġenerat fis-settur tas-servizzi

It-Tabella 3 tħares lejn il-PDG mill-perspettiva tal-output, u tagħti ħarsa ġenerali lejn l-importanza relattiva ta’ 10 attivitajiet ekonomiċi (kif imkejla minn NACE Rev. 2) f’termini tal-kontribut tagħhom għall-valur miżjud gross totali fi prezzijiet bażiċi. Bejn l-2007 u l-2017, is-sehem tal-industrija tal-valur miżjud tal-UE-28 naqas b’0.5 punti perċentwali għal 19.6 %, għalkemm baqa’ kemm kemm akbar min-negozji ta’ distribuzzjoni, trasport, servizzi ta’ akkomodazzjoni u ikel, li s-sehem tagħhom tal-valur miżjud gross totali kien identiku fl-2007 u fl-2017 (19.0 %). B’kuntrast, l-amministrazzjoni pubblika, l-edukazzjoni u s-saħħa raw is-sehem tagħhom tal-valur miżjud totali jiżdied b’0.8 punti perċentwali biex jilħaq 18.6 % fl-2017. L-akbar attivitajiet li jmiss fl-2017 — kif imkejla mill-valur miżjud gross — kienu attivitajiet immobiljari (11.3 %), segwiti minn servizzi professjonali, xjentifiċi, tekniċi, amministrattivi u ta’ appoġġ - minn hawn ’il quddiem, servizzi għan-negozji - (11.2 %; li s-sehem tagħhom żdied b’1.0 punti bejn l-2007 u l-2017), il-kostruzzjoni (5.4 %; li s-sehem tagħha naqas b’1.0 punt matul l-istess perjodu), is-servizzi ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni (5.0 %) u s-servizzi finanzjarji u assigurattivi (4.9 %). L-iżgħar kontributi ġew mill-arti, id-divertiment u servizzi oħra (3.5 %) u l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd (1.6 %).

Tabella 3: Valur miżjud gross fi prezzijiet bażiċi, 2007 u 2017
(% sehem tal-valur miżjud gross totali)
Sors: Eurostat (nama_10_a10)

Is-servizzi kkontribwixxew 73.5 % tal-valur miżjud gross totali tal-UE-28 fl-2017 imqabbla ma’ 71.9 % fl-2007. L-importanza relattiva tas-servizzi kienet partikolarment għolja fil-Lussemburgu, Ċipru, Malta, ir-Renju Unit, il-Greċja, Franza, in-Netherlands, il-Belġju, id-Danimarka u l-Portugall li jirrappreżentaw aktar minn tliet kwarti tal-valur miżjud totali. B’kuntrast, is-sehem tas-servizzi kien kważi tlett kwinti fir-Repubblika Ċeka u l-Irlanda.

Żviluppi diverġenti ta’ attivitajiet ekonomiċi matul l-aħħar deċenju

It-tibdil strutturali huwa, tal-inqas parzjalment, riżultat ta’ fenomeni bħal tibdil teknoloġiku, żviluppi fil-prezzijiet relattivi, esternalizzazzjoni u globalizzazzjoni, li spiss iwasslu biex attivitajiet ta’ manifattura u xi servizzi (dawk li jistgħu jiġu pprovduti b’mod remot, bħaċ-ċentri telefoniċi) jiġu rilokati għal reġjuni b’kost lavorattiv irħas, kemm fl-UE kif ukoll barra minnha. Barra minn hekk, diversi attivitajiet kienu affettwati b’mod partikolari mill-kriżi finanzjarja u ekonomika dinjija u l-effetti li segwewha. L-industrija esperjenzat l-akbar tnaqqis bejn l-2007 u l-2009, bil-valur miżjud fl-UE-28 jonqos b’mod globali bi 12.5 % (f’termini ta’ volum); L-output industrijali tal-UE-28 naqas bi 2.3 % oħra bejn l-2011 u l-2013, qabel kiber b’pass relattivament mgħaġġel fl-2014, l-2015 u l-2017 (b’żidiet annwali ta’ 2.7 %, 3.2 % u 3.2 % rispettivament) u b'pass aktar moderat (1.9 %) fl-2016. Il-kostruzzjoni esperjenzat l-agħar u l-itwal kontrazzjoni, bl-output li naqas bi 19.0 % bejn l-2007 u l-2013, hekk kif naqas kull sena matul dan il-perjodu: intant, iż-żieda ta’ 1.3 % irreġistrata għall-kostruzzjoni fl-2014 kienet l-ewwel tkabbir annwali f’seba’ snin u din ġiet segwita minn tkabbir ta’ 2.0 % fl-2015, 1.5 % fl-2016 u 4.2 % fl-2017. Is-servizzi għan-negozji kif ukoll in-negozji ta’ distribuzzjoni, trasport, servizzi ta’ akkomodazzjoni u ikel ukoll esperjenzaw tnaqqis relattivament kbir fil-valur miżjud fl-2009. -6.9 % u -5.9 % rispettivament, iżda wara rreġistraw rati annwali ta’ tibdil pożittivi kull sena sal-2017 (bl-eċċezzjoni ta’ tnaqqis żgħir ta’ 0.1 % għan-negozji ta’ distribuzzjoni, trasport, servizzi ta’ akkomodazzjoni u ikel fl-2013). Wara stabbiltà relattiva (l-ebda tibdil) fl-2009, l-output mill-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd naqas bi 3.6 % fl-2010 u reġa’ naqas fl-2012 b’5.5 %; wara tkabbir ta’ 3.7 %, 3.0 % u 1.5 % fl-2013, l-2014 u l-2015, l-output mill-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd naqas b’1.1 % fl-2016 qabel reġa’ lura bi tkabbir ta’ 1.0 % fl-2017. Tnejn mill-attivitajiet ippreżentati fl-Illustrazzjonijiet 4 u 5 ma rreġistrawx tnaqqis annwali fil-valur miżjud fl-ebda sena matul il-perjodu konċernat attivitajiet immobiljari; amministrazzjoni pubblika, difiża, edukazzjoni, is-saħħa tal-bnedmin u attivitajiet ta' ħidma soċjali.

Fl-2017, l-attivitajiet kollha - bl-eċċezzjoni tal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd - irrapportaw tkabbir fil-valur miżjud gross tagħhom meta mqabbel mal-2016. L-attivitajiet bl-akbar tkabbir kienu attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni (4.6 %), il-kostruzzjoni (4.2 %) u s-servizzi għan-negozji (4.1 %).

Illustrazzjoni 4: Żviluppi għall-valur miżjud gross reali, UE-28, 2007-2017
(2005 = 100)
Sors: Eurostat (nama_10_a10)
Illustrazzjoni 5: Żviluppi għall-valur miżjud gross reali, UE-28, 2007-2017
(2005 = 100)
Sors: Eurostat (nama_10_a10)

Produttività lavorattiva

Sabiex jiġu eliminati l-effetti tal-inflazzjoni, il-produttività lavorattiva għal kull persuna impjegata tista’ tiġi kkalkolata permezz ta’ data aġġustata għal tibdil fil-prezzijiet. Analiżi tal-produttività lavorattiva għal kull persuna impjegata f’termini reali (ibbażata fuq tibdil f’volumi inkatenati) matul il-perjodu ta’ 10 snin mill-2007 sal-2017 turi żidiet għall-biċċa l-kbira tal-attivitajiet ekonomiċi, bl-akbar żidiet fil-produttività rreġistrati għall-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd (żieda globali ta’ 28.9 %), is-servizzi ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni (20.0 %) u l-industrija (13.7 %) - ara Illustrazzjoni 6. Kun af li paragun preċiż tal-livelli tal-produttività lavorattiva bejn l-attivitajiet jista’ jiġi analizzat biss għas-sena ta’ referenza 2010 minħabba n-nonaddittività tal-volumi inkatenati. Fl-2010, l-ogħla livell ta’ produttività lavorattiva kien osservat fl-attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni, segwiti mill-qrib mis-servizzi ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni, filwaqt li l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd irreġistraw, bil-bosta, l-inqas livell.

Illustrazzjoni 6: Produttività lavorattiva reali, UE-28, 2007, 2012 u 2017
(elf EUR għal kull persuna impjegata)
Sors: Eurostat (nama_10_a10) u (nama_10_a10e)

Aktar data dwar l-iżvilupp tal-produttività lavorattiva reali mkejla jew għal kull persuna impjegata jew għal kull siegħa xogħol tidher fit-Tabella 4. Il-produttività lavorattiva għal kull persuna impjegata żdiedet, f’termini reali, bejn l-2007 u l-2017 kważi f'kull Stat Membru tal-UE, bil-Lussemburgu, il-Greċja, l-Italja u l-Finlandja jirreġistraw tnaqqis (m’hemm l-ebda data disponibbli għal Malta u m’hemm l-ebda tibdil għall-Awstrija). Matul l-istess perjodu, 2007 sa 2017, il-produttività lavorattiva għal kull siegħa xogħol żdiedet fl-Istati Membri tal-UE kollha ħlief għal-Lussemburgu u l-Greċja (m’hemm l-ebda data disponibbli għal Malta). Jekk inħallu dawk l-Istati Membri f’interruzzjoni fis-serje, l-akbar żidiet (f’termini perċentwali) għal dawn iż-żewġ miżuri tal-produttività lavorattiva reali ġew irreġistrati fil-Bulgarija, fil-Latvja, fil-Litwanja, fis-Slovakkja, fi Spanja u fir-Repubblika Ċeka.

Tabella 4: Produttività lavorattiva reali, 2007, 2012 u 2017
Sors: Eurostat (nama_10_gdp) u (nama_10_a10_e)

Nefqa fuq il-konsum

Jekk induru għal analiżi tal-iżvilupp tal-komponenti tal-PDG mill-perspettiva tan-nefqa, naraw li n-nefqa fuq il-konsum finali madwar l-UE-28 żdiedet b’8.1 % f’termini ta’ volum bejn l-2007 u l-2017 (ara Illustrazzjoni 7), minkejja tnaqqis żgħir fl-2009 u l-2012. In-nefqa fuq il-konsum finali tal-gvern estiż żdiedet b’pass kemmxejn aktar mgħaġġel, b’żieda ta’ 11.1 % bejn l-2007 l-2017. Matul l-istess perjodu, il-formazzjoni ta' kapital grosskienet relattivament volatili: naqset b’pass mgħaġġel fl-2009, filwaqt li bejn l-2010 u l-2013 varjat, qabel qabdet tirpilja sal-2017. It-tkabbir fl-esportazzjonijiet qabeż it-tkabbir fl-importazzjonijiet fil-maġġoranza tas-snin, bl-eċċezzjonijiet ikunu l-2009 u l-2014-2016; matul il-perjodu 2007-2017 l-esportazzjonijiet żdiedu b’total ta’ 33.4 % filwaqt li l-importazzjonijiet żdiedu b’26.5 %.

Illustrazzjoni 7: Żviluppi fin-nefqa fuq il-konsum reali, il-formazzjoni ta' kapital gross, l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet, UE-28, 2007-2017
(2005 = 100)
Sors: Eurostat (nama_10_gdp)

Wara t-tnaqqis tagħha fl-2009, in-nefqa fuq il-konsum mill-unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (NPISH) irkuprat fl-2010 (żieda ta’ 0.8 % f’termini ta’ volum) u mbagħad ma rrapportat l-ebda bidla fl-2011 (0.0 %), qabel ma reġgħet naqset fl-2012 (-0.6 %) u fl-2013 (-0.1 %); wara, din in-nefqa żdiedet għal erba’ snin konsekuttivi, b’żieda ta’ 1.2 %, 2.1 %, 2.4 % u 1.9 %.

Fl-2010, il-pass tat-tkabbir għan-nefqa tal-gvern estiż tal-UE-28 naqas f’termini tal-volum u din ir-rata ta’ tibdil baqgħet relattivament stabbli (fil-medda ta’ -0.1 % sa 0.4 %) bejn l-2011 u l-2013, qabel irritornat għal tkabbir kemmxejn aktar b’saħħtu wara, b’żieda ta’ 1.1 % fl-2014, 1.4 % fl-2015, 1.6 % fl-2016 u 1.0 % fl-2017.

Investiment

Minkejja żieda fl-2011 (1.9 %), il-formazzjoni ta' kapital fiss gross tal-UE-28 naqset milli tirkupra b’mod sħiħ mit-tnaqqis qawwi tagħha fl-2009 (-11.8 %) u reġgħet lura għal rata ta’ tibdil negattiva fl-2012 u l-2013; madanakollu, il-formazzjoni ta' kapital fiss gross fl-UE-28 żdiedet matul il-perjodu 2014-2017, b’żieda ta’ 2.8 %, 4.8 %, 2.9 % u 3.1 % rispettivament.

Illustrazzjoni 8: Rata annwali reali ta’ tibdil f’komponenti tan-nefqa tal-PDG, UE-28, 2007-2017
(%)
Sors: Eurostat (nama_10_gdp)

F’termini ta’ prezzijiet kurrenti, in-nefqa fuq il-konsum mill-unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi kkontribwixxiet għal 55.7 % tal-PDG tal-UE-28 fl-2017, filwaqt li s-sehem tal-formazzjoni ta' kapital gross kienet 20.5 % u dik tan-nefqa tal-gvern estiż kienet 20.1 % (ara Illustrazzjoni 9).

Illustrazzjoni 9: Komponenti tan-nefqa tal-PDG fi prezzijiet kurrenti tas-suq, UE-28, 2017
(% sehem tal-PDG)
Sors: Eurostat (nama_10_gdp), (or), (tec00009), (tec00010), (tec00011) u (tec00110)

Fost l-Istati Membri tal-UE, kien hemm varjazzjoni kbira fl-intensità tal-investiment u dan jista’ jirrifletti parzjalment l-istadji differenti tal-iżvilupp ekonomiku kif ukoll id-dinamiċi tat-tkabbir matul dawn l-aħħar snin (ara Illustrazzjoni 10). Fl-2017, il-formazzjoni ta' kapital fiss gross (fi prezzijiet kurrenti) bħala sehem tal-PDG kienet 20.1 % fl-UE-28 u 20.5 % fiż-żona tal-euro (EA-19). Din kienet l-ogħla fl-Iżvezja (24.9 %), ir-Repubblika Ċeka (24.7 %), l-Estonja (23.7 %), l-Irlanda u l-Awstrija (it-tnejn 23.5 %), u l-iktar baxxa fil-Portugall (16.2 %) u l-Greċja (12.6 %).

Illustrazzjoni 10: Formazzjoni ta' kapital fiss gross fi prezzijiet kurrenti tas-suq, 2017
(% sehem tal-PDG)
Sors: Eurostat (nama_10_gdp)

Il-maġġoranza vasta tal-investiment fl-UE-28 saret mis-settur privat, kif jidher f’Tabella 5: fl-2017, l-investiment min-negozji u l-unitajiet domestiċi jirrappreżenta 17.9 % tal-PDG tal-UE-28, filwaqt li l-figura ekwivalenti għall-investiment tas-settur pubbliku kienet 2.8 %. F’termini relattivi, l-Ungerija (6.6 % tal-PDG) u l-Estonja (4.8 %; data tal-2016) kellhom l-ogħla investiment pubbliku, filwaqt li l-investiment mis-settur tan-negozji kien l-ogħla fl-Irlanda (27.2 %; data tal-2016) u l-Iżvezja (17.2 %) u minn unitajiet domestiċi kien l-ogħla fil-Finlandja (6.5 %) u l-Ġermanja (6.0 %; data tal-2016). L-investiment mill-unitajiet domestiċi (bħala sehem tal-PDG) fl-2016 kien notevolment aktar baxx mill-2007 fil-Greċja, l-Irlanda, Ċipru u Spanja, filwaqt li kien notevolment ogħla fir-Rumanija; il-Bulgarija, il-Litwanja u l-Ġermanja kienu l-uniċi Stati Membri oħrajn tal-UE li rrapportaw żieda fis-sehem tagħhom tal-investiment minn unitajiet domestiċi fil-PDG.

Tabella 5: Investiment fi prezzijiet kurrenti tas-suq, 2007, 2012 u 2017
(% sehem tal-GDP)
Sors: Eurostat (nasa_10_ki)

Introjtu

Analiżi tal-PDG fl-UE-28 mill-perspettiva tal-introjtu turi li d-distribuzzjoni bejn il-fatturi tal-produzzjoni tal-introjtu li jirriżultaw mill-proċess tal-produzzjoni kien iddominat mill-kumpens tal-impjegati, li jirrappreżenta 47.3 % tal-PDG fi prezzijiet kurrenti tas-suq fl-2017. Is-sehem tas-surplus operatorju gross u l-introjtu mħallat kien ta’ 40.8 % tal-PDG, filwaqt li dak tat-taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet nieqes is-sussidji kien ta’ 11.9 % (ara l-Illustrazzjoni 11). L-Irlanda kellha l-iżgħar sehem tal-kumpens tal-impjegati fil-PDG (29.4 %), segwita mill-Greċja (33.6 %) u r-Rumanija (36.0 %), filwaqt li ishma li jaqbżu l-50.0 % ġew irreġistrati f’erba’ Stati Membri tal-UE, li jinkludu l-Lussemburgu, il-Ġermanja u d-Danimarka, iżda jilħqu l-ogħla ammont ta’ 52.2 % fi Franza. Madankollu, fil-każ tal-Irlanda dan hu relatat ma’ effetti relatati mal-globalizzazzjoni (bl-Ingliż).

Illustrazzjoni 11: Distribuzzjoni tal-introjtu fi prezzijiet kurrenti tas-suq, 2017
(% sehem tal-PDG)
Sors: Eurostat (nama_10_gdp)

Illustrazzjoni 12 (li hija wkoll ibbażata fuq data fi prezzijiet kurrenti tas-suq) turi li sal-2011 jew l-2012, l-aggregati tal-introjtu kienu rkupraw mit-telfiet li kienu esperjenzaw matul il-kriżi finanzjarja u ekonomika. Fl-2009, il-kumpens tal-impjegati fl-UE-28 naqas bi 2.8 %, iżda sal-2017 kien 18.1 % ogħla mil-livell korrispondenti rreġistrat fl-2008.

Għas-surplus operatorju gross u l-introjtu mħallat, diġà kien hemm biss tkabbir limitat madwar l-UE-28 fl-2008, segwit minn tnaqqis ta’ 8.2 % fl-2009; sal-2012 dan l-aggregat tal-introjtu kien irritorna għal livell simili tal-ogħla punt qabel il-kriżi (fl-2008) u sal-2017 kien 14.3 % ogħla minn dak il-livell.

It-tnaqqis fit-taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet nieqes is-sussidji fl-UE-28 kien diġà beda fl-2008 (-3.1 %) u aċċellera fl-2009 (-9.2 %); sal-2011 dan it-telf kien ġie rkuprat u iżjed u fl-2016 dan l-aggregat tal-introjtu kien 20.4 % ogħla mill-ogħla punt tiegħu qabel il-kriżi (2007).

Illustrazzjoni 12: Żvilupp tal-introjtu fi prezzijiet kurrenti tas-suq, UE-28, 2007-2017
(2007 = 100)
Sors: Eurostat (nama_10_gdp)

Konsum tal-unitajiet domestiċi

In-nefqa fuq il-konsum tal-unitajiet domestiċi tirrappreżenta tal-inqas nofs il-PDG (fi prezzijiet kurrenti tas-suq) f’madwar żewġ terzi (19) tal-Istati Membri tal-UE fl-2017; dan is-sehem kien l-ogħla f’Ċipru (67.7 %), il-Greċja (66.6 %), il-Litwanja (63.8 %), il-Portugall (63.1 %) u r-Renju Unit (63.0 %). B’kuntrast, dan kien l-inqas fil-Lussemburgu (28.6 %), li, minkejja dan, kellu qatigħ l-ogħla nefqa medja fuq il-konsum tal-unitajiet domestiċi per capita (PPS 21 700) - ara Tabella 6 - anki wara l-aġġustament għal differenzi fil-livell tal-prezzijiet bejn l-Istati Membri.

Tabella 6: Nefqa fuq il-konsum tal-unitajiet domestiċi, 2007, 2012 u 2017
Sors: Eurostat (nama_10_gdp) u (nama_10_pc)

Minbarra l-Lussemburgu, in-nefqa medja fuq il-konsum tal-unitajiet domestiċi per capita f’termini ta’ PPS kienet ukoll relattivament għolja fl-2017 fir-Renju Unit (PPS 19 800), l-Awstrija (PPS 19 100) u l-Ġermanja (PPS 18 900). B’kuntrast, l-Ungerija u l-Bulgarija kienu l-uniċi Stati Membri tal-UE li rrapportaw nefqa medja fuq il-konsum tal-unitajiet domestiċi per capita li kienet inqas minn PPS 10 000.

Analiżi tal-iżviluppi reali fin-nefqa medja fuq il-konsum per capita f’termini ta’ euro (ibbażata fuq indiċi ta' volumi inkatenati) matul il-perjodu 2012-2017 uriet li l-aktar tkabbir mgħaġġel kien irreġistrat fl-Istati Membri Baltiċi u r-Rumanija. L-Awstrija kienet l-uniku Stat Membru tal-UE li rrapporta li n-nefqa fuq il-konsum tal-unitajiet domestiċi per capita naqset, bi tnaqqis medju ta’ 0.2 % kull sena matul il-perjodu konċernat, filwaqt li ma kien hemm l-ebda tibdil fil-Greċja.

Sors tad-data għat-tabelli u l-graffs

Sorsi tad-data

Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali (ESA) tipprovdi l-metodoloġija għall-kontijiet nazzjonali fl-UE. Il-verżjoni attwali ESA 2010 (bl-Ingliż), ġiet adottata f’Mejju 2013 u ilha implimentata minn Settembru 2014. Din hija konsistenti b’mod sħiħ mal-linji gwida dinjija għall-kontijiet nazzjonali, 2008 SNA (bl-Ingliż).

Il-PDG u l-komponenti ewlenin

L-aggregati prinċipali tal-kontijiet nazzjonali huma kkompilati minn unitajiet istituzzjonali, prinċipalment minn korporazzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji, gvern estiż, unitajiet domestiċi, u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (NPISH).

Id-data fi ħdan id-dominju tal-kontijiet nazzjonali tinkludi informazzjoni dwar il-komponenti tal-PDG, l-impjieg, aggregati tal-konsum finali u tfaddil. Ħafna minn dawn il-varjabbli huma kkalkolati fuq bażi annwali u trimestrali.

Il-PDG huwa l-kejl ċentrali tal-kontijiet nazzjonali, li jiġbor fil-qosor il-pożizzjoni ekonomika ta’ pajjiż (jew reġjun). Dan jista’ jiġi kkalkolat b’approċċi differenti: l-approċċ tal-output; l-approċċ tan-nefqa; u l-approċċ tal-introjtu.

Analiżi tal-PDG per capita tneħħi l-influwenza tad-daqs assolut tal-popolazzjoni, biex b’hekk tagħmel il-paraguni bejn pajjiżi differenti eħfef. Il-PDG per capita huwa indikatur ekonomiku wiesa’ tal-istandards tal-għajxien. Id-data tal-PDG f’muniti nazzjonali tista’ tinqaleb għal standards tal-kapaċità tal-akkwist (PPS) billi jintużaw paritajiet tal-kapaċità tal-akkwist (PPPs) li jirriflettu l-kapaċità tal-akkwist ta’ kull munita, minflok jintużaw ir-rati tal-kambju tas-suq; b’dan il-mod id-differenzi fil-livelli tal-prezzijiet bejn il-pajjiżi jiġu eliminati. L-indiċi tal-volum tal-PDG per capita f’PPS huwa espress f’relazzjoni mal-medja tal-UE-28 (issettjata għal 100). Jekk l-indiċi ta’ pajjiż hu ogħla/anqas minn 100, il-livell tal-PDG per capita ta’ dak il-pajjiż ikun ogħla/anqas mill-medja tal-UE-28; dan l-indiċi huwa intenzjonat għal paraguni bejn il-pajjiżi iktar milli paraguni matul iż-żmien.

Il-kalkolu tar-rata annwali ta’ tkabbir tal-PDG bl-użu ta’ indiċi ta’ volumi inkatenati (tibbdiliet reali) huwa intenjzonat li jippermetti paraguni tad-dinamiċi tal-iżvilupp ekonomiku kemm matul iż-żmien kif ukoll bejn ekonomiji ta’ daqsijiet differenti, irrispettivament mil-livelli tal-prezzijiet.

Data komplimentari

L-output ekonomiku jista’ jiġi analizzat ukoll skont l-attività: fil-livell l-iżjed aggregat tal-analiżi huma identifikati 10 intestaturi NACE: l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd; l-industrija; il-kostruzzjoni; negozji tad-distribuzzjoni, trasport, servizzi ta’ akkomodazzjoni u ikel; servizzi ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni; servizzi finanzjarji u assigurattivi; attivitajiet immobiljari; servizzi professjonali, xjentifiċi, tekniċi, amministrattivi u ta’ appoġġ; l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bnedmin u attivitajiet ta' ħidma soċjali; l-arti, id-divertiment, ir-rikreazzjoni, servizzi u attivitajiet oħra ta’ unitajiet domestiċi u organizzazzjonijiet u korpi estraterritorjali.

Analiżi tal-output skont l-attività matul iż-żmien tista’ tiġi ffaċilitata bl-użu ta’ miżura ta' volum (tibdil reali) - fi kliem ieħor, bid-deflazzjoni tal-valur tal-output biex jitneħħa l-impatt ta’ tibdil fil-prezzijiet; kull attività hija deflata b’mod individwali biex tirrifletti l-bidliet fil-prezzijiet tal-prodotti assoċjati tagħha.

Sett ieħor ta’ data tal-kontijiet nazzjonali fil-kuntest ta’ analiżijiet tal-kompetittività, prinċipalment indikaturi li jirrelataw mal-produttività tal-forza ta-xogħol, bħal miżuri tal-produttività lavorattiva. Miżuri tal-produttività espressi f’PPS huma utli b’mod partikolari għal paraguni bejn il-pajjiżi. Il-PDG għal kull persuna impjegata huwa intenzjonat li jagħti impressjoni globali tal-produttività ta’ ekonomiji nazzjonali. Wieħed għandu jiftakar, madanakollu, li dan il-kejl jiddependi fuq l-istruttura tal-impjieg totali u jista’, pereżempju, jitnaqqas bi qlib minn xogħol full-time għal xogħol part-time. Il-PDG għal kull siegħa xogħol jagħti stampa aktar ċara tal-produttività għax l-inċidenza ta’ impjieg part-time tvarja ħafna bejn il-pajjiżi u l-attivitajiet.

Informazzjoni annwali dwar in-nefqa tal-unitajiet domestiċi hija disponibbli minn kontijiet nazzjonali kkompilati permezz ta’ approċċ makroekonomiku. Sors alternattiv għall-analiżi tan-nefqa tal-unitajiet domestiċi huwa l-istħarriġ tal-baġit tal-unitajiet domestiċi (HBS): din l-informazzjoni tinkiseb billi l-unitajiet domestiċi jiġu mistoqsija jżommu djarju tax-xirjiet tagħhom u hija ħafna aktar iddettaljata fl-oġġetti u s-servizzi li tkopri kif ukoll fit-tipi ta’ analiżi soċjoekonomika li jsiru disponibbli. L-HBS jitwettaq u jiġi ppubblikat kull ħames snin biss - l-aktar sena ta’ referenza riċenti li għaliha hija disponibbli d-data bħalissa hija l-2015, għalkemm s’issa għad m’hemmx data disponibbli fuq l-Istati Membri tal-UE kollha.

Kuntest

L-istituzzjonijiet, il-gvernijiet, il-banek ċentrali kif ukoll korpi ekonomiċi u soċjali oħrajn Ewropej fis-settur pubbliku u dak privat għandhom bżonn sett ta’ statistiki kumparabbli u affidabbli fuq xiex jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom. Il-kontijiet nazzjonali jistgħu jintużaw għal diversi tipi ta’ analiżi u evalwazzjoni. L-użu ta’ kunċetti u definizzjonijiet aċċettati internazzjonalment jippermetti analiżi ta’ ekonomiji differenti, bħall-interdipendenzi bejn l-ekonomiji tal-Istati Membri tal-UE, jew paragun bejn pajjiżi tal-UE u pajjiżi oħrajn.

Analiżi taċ-ċiklu konġunturali u l-politika makroekonomika

Wieħed mill-użi prinċipali tad-data tal-kontijiet nazzjonali jirrelata mal-bżonn li jiġu appoġġjati deċiżjonijiet dwar il-politika ekonomika Ewropea u l-kisba ta’ objettivi tal-unjoni ekonomika u monetarja (UEM) bi statistika ta' terminu qasir ta’ kwalità għolja li tippermetti l-monitoraġġ ta’ żviluppi makroekonomiċi u d-derivazzjoni ta’ pariri dwar il-politika makroekonomika. Pereżempju, wieħed mill-użi bażiċi u dejjiem tal-kontijiet nazzjonali huwa l-kwantifikazzjoni tar-rata ta’ tkabbir ta’ ekonomija, f’termini sempliċi t-tkabbir tal-PDG. Figuri ta' qofol tal-kontijiet nazzjonali jintużaw b’mod partikolari biex jiġu żviluppati u mmonitorjati politiki makroekonomiċi, filwaqt li data ddettaljata dwar il-kontijiet nazzjonali tista’ tintuża wkoll biex jiġu żviluppati politiki settorjali jew industrijali, b’mod partikolari permezz ta’ analiżi ta’ tabelli tal-input-output.

Mill-bidu tal-UEM fl-1999, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) kien wieħed mill-utenti prinċipali tal-kontijiet nazzjonali. L-istrateġija tal-BĊE għall-valutazzjoni tar-riskji għall-istabbiltà tal-prezzijiet hija bbażata fuq żewġ perspettivi analitiċi, magħrufa bħala ż-“żewġ pilastri”: analiżi ekonomika u analiżi monetarja. Għalhekk, jiġu evalwati numru kbir ta’ indikaturi monetarji u finanzjarji f’relazzjoni ma’ data rilevanti oħra li tippermetti l-kombinament ta’ analiżi monetarja, finanzjarja u ekonomika, pereżempju, aggregati kruċjali tal-kontijiet nazzjonali. B’dan il-mod indikaturi monetarji u finanzjarji jistgħu jiġi analizzati fi ħdan il-kuntest tal-bqija tal-ekonomija.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji jimmonitorja l-iżviluppi ekonomiċi. L-UE għandha ċiklu annwali ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika msejjaħ is-Semestru Ewropew. Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea twettaq analiżi dettaljata tal-pjanijiet ta’ riformi baġitarji, makroekonomiċi u strutturali tal-Istati Membri tal-UE u tipprovdilhom rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għat-12-18-il xahar ta’ wara.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji jipproduċi wkoll il-previżjonijiet makroekonomiċi tal-Kummissjoni Ewropea erba’ darbiet fis-sena (fil-ħarifa, fix-xitwa, fir-rebbiegħa u fis-sajf), f’koordinazzjoni maċ-ċiklu annwali tas-Semestru Ewropew. Dawn il-previżjonijiet ikopru l-Istati Membri kollha tal-UE sabiex jiġu dderivati previżjonijiet għaż-żona tal-euro u l-UE, iżda jinkludu wkoll prospettivi għall-pajjiżi kandidati, kif ukoll xi pajjiżi li mhumiex membri.

L-analiżi tal-finanzi pubbliċi permezz tal-kontijiet nazzjonali hija użu ieħor stabbilit sew ta’ dawn l-istatistiċi. Fl-UE ġiet żviluppata applikazzjoni speċifika f’relazzjoni mal-kriterji ta’ konverġenza għall-UEM, tnejn minnhom jirreferu direttament għall-finanzi pubbliċi. Dawn il-kriterji ġew iddefiniti f’termini ta’ figuri ta’ kontijiet nazzjonali, prinċipalment, id-defiċit tal-gvern u d-dejn tal-gvern relattivi għall-PDG. Ara l-artiklu dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern għal aktar informazzjoni.

Politiki reġjonali, strutturali u settorjali

Minbarra l-analiżi taċ-ċiklu konġunturali u l-politika makroekonomika, hemm ukoll użi oħra relatati mal-politika tad-data ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali Ewropej, b’mod speċjali dik li tikkonċerna kwistjonijiet reġjonali, strutturali u settorjali.

L-allokazzjoni tan-nefqa għall-fondi strutturali hija parzjalment ibbażata fuq kontijiet reġjonali. Barra minn hekk, statistika reġjonali tintuża għal valutazzjoni ex post tar-riżultati tal-politika reġjonali u ta’ koeżjoni.

L-inkoraġġiment ta’ aktar tkabbir u aktar impjiegi hija prijorità strateġika kemm għall-UE kif ukoll għall-Istati Membri, u hija parti mill-Istrateġija Ewropa 2020. B’appoġġ għal dawn il-prijoritajiet strateġiċi, il-politiki komuni huma implimentati fost is-setturi kollha tal-ekonomija tal-UE filwaqt li l-Istati Membri jimplimentaw ir-riformi strutturali tagħhom stess.

Il-Kummissjoni Ewropea twettaq analiżi ekonomika li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-politika agrikola komuni (PAK) billi tanalizza l-effiċjenza tad-diversi mekkaniżmi ta’ appoġġ tagħha u tiżviluppa perspettiva fuq perjodu twil. Din tinkludi riċerka, analiżi u valutazzjonijiet tal-impatt fuq suġġetti relatati mal-agrikoltura u l-ekonomija rurali fl-UE u f’pajjiżi li mhumiex membri, parzjalment bl-użu ta’ kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura.

L-issettjar tal-miri, parametri referenzjarji u kontribuzzjonijet

Il-politiki fl-UE qegħdin dejjem aktar jissettjaw miri ta' terminu medju jew twil, sew jekk huma vinkolanti u sew jekk le. Għal uħud minn dawn, il-livell tal-PDG jintuża bħala denominatur parametru referenzjarju , pereżempju, l-issettjar ta’ mira għan-nefqa fuq ir-riċerka u l-iżvilupp f’livell ta’ 3.00 % tal-PDG (li hija waħda mill-miri tal-Ewropa 2020).

Il-kontijiet nazzjonali jintużaw ukoll biex jiddeterminaw ir-riżorsi tal-UE, bir-regoli bażiċi stabbiliti f’Deċiżjoni tal-Kunsill. L-ammont globali ta’ riżorsi proprji neċessarji għall-finanzjament tal-baġit tal-UE huwa ddeterminat min-nefqa totali nieqes dħul ieħor, u d-daqs massimu tar-riżorsi proprji huwa marbut mal-introjtu nazzjonali gross tal-UE.

Minbarra li tintuża biex jiġu ddeterminati l-kontribuzzjonijiet baġitarji fl-UE, id-data tal-kontijiet nazzjonali tintuża wkoll biex tiddetermina l-kontribuzzjonijiet lil organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, bħan-Nazzjonijiet Uniti (NU). Il-kontribuzzjonijiet għall-baġit tan-NU huma bbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross flimkien ma’ varjeta ta’ aġġustamenti u limiti.

Analisti u previżjonisti

Il-kontijiet nazzjonali huma wkoll użati b’mod mifrux mill-analisti u r-riċerkaturi biex jeżaminaw is-sitwazzjoni ekonomika u l-iżviluppi. Is-sħab soċjali, bħar-rappreżentanti tan-negozji (pereżempju, il-korpi kummerċjali) jew ir-rappreżentanti tal-ħaddiema (pereżempju, it-trade unions), ukoll għandhom interess fil-kontijiet nazzjonali għall-iskop tal-analiżi tal-iżviluppi li jaffettwaw ir-relazzjonijiet industrijali. Fost użi oħra, ir-riċerkaturi u l-analisti jużaw il-kontijiet nazzjonali għall-analiżi taċ-ċiklu konġunturali u l-analiżi ta’ ċikli ekonomiċi ta' terminu twil u jirrelataw dawn ma’ żviluppi ekonomiċi, politiċi jew teknoloġiċi.

Aċċess dirett għal
Artikoli oħrajn
Tabelli
Bażi tad-data
Taqsima ddedikata
Pubblikazzjonijiet
Metodoloġija
Legislation
Viżwalizzazzjonijiet
Links esterniIl-PDG u l-komponenti ewlenin (t_nama_10_gdp)
Esportazzjonijiet u importazzjonijiet mill-Istati Membri tal-UE/pajjiżi terzi (t_nama_10_exi)
In-nefqa fuq il-konsum finali tal-unitajiet domestiċi skont l-iskop tal-konsum (COICOP) (t_nama_10_co)
Indikaturi awżiljari għall-kontijiet nazzjonali - data annwali (t_nama_10_aux)
Kontijiet ekonomiċi reġjonali (t_nama_10_reg)


Aggregati ewlenin tal-PDG (nama_10_ma)
Indikaturi awżiljari (popolazzjoni, PDG per capita u produttività) (nama_10_aux)
Disaggregazzjonijiet bażiċi tal-aggregati ewlenin tal-PDG u tal-impjiegi (skont l-industrija u l-assi) (nama_10_bbr)
Disaggregazzjonijiet dettaljati tal-aggregati ewlenin tal-PDG (skont l-industrija u l-iskop tal-konsum) (nama_10_dbr)
Disaggregazzjoni tal-assi mhux finanzjarji skont it-tip, l-industrija u s-settur (nama_10_nfa)
Kontijiet ekonomiċi reġjonali - ESA 2010 (nama_10_reg)
Kontijiet nazzjonali trimestrali (namq_10)
Kontijiet nazzjonali - kooperazzjoni internazzjonali fid-data (naid_10)