Statistici privind salariul minim


Date extrase în februarie 2020.

Actualizare planificată a articolului: mai 2021.

Principalele puncte

Salariile minime în statele membre ale UE au variat între 312 EUR și 2 142 EUR pe lună în ianuarie 2020.

Salarii minime, ianuarie 2010 și ianuarie 2020
(EUR pe lună și %)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur)


Acest articol ilustrează modul în care nivelurile salariului minim variază considerabil între statele membre ale Uniunii Europene (UE); de asemenea, acesta oferă o comparație cu situația din Regatul Unit, din țările candidate și din Statele Unite.

Articol complet

Prezentare generală

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime la nivel național. Salariul minim la nivel național se aplică de obicei pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară. Acesta este impus prin lege, adesea după consultarea partenerilor sociali, sau în mod direct, printr-un acord intersectorial la nivel național.

Salariile minime sunt, în general, prezentate sub formă de rate lunare pentru câștigurile salariale brute, și anume înainte de deducerea impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale care se plătesc de către angajat; aceste deduceri variază de la o țară la alta. Salariile minime la nivel național sunt publicate de către Eurostat de două ori pe an. Acestea reflectă situația înregistrată anual la 1 ianuarie și la 1 iulie. Prin urmare, modificările salariilor minime introduse între cele două date sunt prezentate doar în cadrul următoarei publicări semestriale a datelor.

Variații ale salariilor minime la nivel național

Salariile minime în statele membre ale UE au variat între 312 EUR și 2 142 EUR pe lună în ianuarie 2020

În ianuarie 2020, 21 dintre cele 27 de state membre ale UE (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia au constituit excepții) au avut un salariu minim la nivel național, precum și Regatul Unit și toate țările candidate la UE (Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Turcia). La 1 ianuarie 2020, salariile minime lunare variau semnificativ în rândul statelor membre, de la 312 EUR în Bulgaria la 2 142 EUR în Luxemburg (a se vedea figura 1).

Figura 1: Salarii minime, ianuarie 2010 și ianuarie 2020
(EUR pe lună și %)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur)


Comparativ cu ianuarie 2010, salariile minime (exprimate în euro) au fost mai mari în ianuarie 2020 în fiecare stat membru al UE care are un salariu minim la nivel național, exceptând Grecia, unde au fost mai mici cu 12 % (cumulate pe o perioadă de 10 ani, cu o rată medie anuală de variație de -1,3 %. Între ianuarie 2010 și ianuarie 2020, rata medie anuală de variație a salariilor minime a fost cea mai ridicată în România (12,5 %) și în Lituania (10,1 %). În plus, Bulgaria (9,8 %), Estonia (7,7 %) și Cehia (6,7 %), Polonia (6,6 %) și Slovacia (6,5 %) au înregistrat creșteri semnificative.

În funcție de nivelul salariului lor minim lunar brut la nivel național exprimat în euro, statele membre ale UE vizate de această colectare de date pot fi împărțite în trei grupuri; țările terțe sunt prezentate în figura 1 ca grup separat.

  • Grupul 1, în care salariile minime la nivel național au fost mai mici de 500 EUR pe lună în ianuarie 2020. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Bulgaria, Letonia, România și Ungaria; salariile minime la nivel național au variat între 312 EUR în Bulgaria și 487 EUR în Ungaria.
  • Grupul 2, în care salariile minime la nivel național au fost mai mari de 500 EUR, dar mai mici de 1 000 EUR pe lună în ianuarie 2020. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Croația, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Grecia, Malta și Slovenia; salariile minime la nivel național au variat între 546 EUR în Croația și 941 EUR în Slovenia.
  • Grupul 3, în care salariile minime la nivel național au fost de cel puțin 1 000 EUR pe lună în ianuarie 2020. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Spania, Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos, Irlanda și Luxemburg; salariile minime la nivel național au variat între 1 050 EUR în Spania și 2 142 EUR în Luxemburg.
  • Salariul minim la nivel național în Regatul Unit în ianuarie 2020 a fost de 1 599 EUR.
  • Toate țările candidate la UE au avut salarii minime similare celor din grupul 1, variind între 213 EUR în Albania și 440 EUR în Turcia. Nivelul din Statele Unite (cu un salariu minim la nivel național de 1 119 EUR pe lună) s-a încadrat în intervalul prezentat la grupul 3.

Pentru statele membre ale UE din afara zonei euro care au salarii minime (Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România), pentru Regatul Unit, precum și pentru țările candidate la UE și Statele Unite, nivelurile și clasificarea salariilor minime exprimate în euro sunt afectate de ratele de schimb utilizate pentru conversia din monedele naționale în euro.

Salariul minim exprimat în standarde ale puterii de cumpărare

Decalajul dintre țări în ceea ce privește nivelul salariilor minime a fost considerabil mai mic dacă se ține seama de diferențele în materie de nivel al prețurilor

Figura 2 compară salariile minime brute ținând seama de diferențele în materie de nivel al prețurilor prin aplicarea parității puterii de cumpărare (PPC) pentru cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației; după cum ar fi de așteptat, ajustarea pentru a ține seama de diferențele dintre nivelurile prețurilor reduce disparitățile dintre țări. În funcție de nivelul salariului lunar minim brut la nivel național exprimat în SPC, statele membre ale UE cuprinse în această colectare de date pot fi împărțite în două grupuri; din nou, țările terțe sunt prezentate separat în figura 2.

  • Grupul 1, în care salariile minime la nivel național au fost mai mici de 1 000 SPC în ianuarie 2020. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Letonia, Bulgaria, Estonia, Slovacia, Cehia, Croația, Ungaria, Portugalia, Grecia, România, Lituania și Malta; salariile minime la nivel național au variat între 579 SPC în Letonia și 941 SPC în Malta.
  • Grupul 2, în care salariile minime la nivel național au fost de cel puțin 1 000 SPC în ianuarie 2020. Acest grup este alcătuit din următoarele state membre ale UE: Polonia, Slovenia, Spania, Irlanda, Franța, Belgia, Țările de Jos, Germania și Luxemburg; salariile minime la nivel național au variat între 1 056 SPC în Slovenia și 1 705 SPC în Luxemburg.
  • Salariul minim la nivel național în Regatul Unit în ianuarie 2020 a fost de 1 320 SPC.
  • Cu excepția Turciei, cele patru țări candidate la UE rămase au avut salarii minime exprimate în SPC similare celor din grupul 1, variind între 388 SPC în Albania și 634 SPC în Serbia. Turcia (cu un salariu minim la nivel național de 1 157 SPC) a avut salarii minime exprimate în SPC similare celor din grupul 3, în timp ce Statele Unite (964 SPC) au avut salarii minime exprimate în SPC care s-au situat la limita superioară a grupului 1.

Statele membre ale UE din Grupul 1, cu salarii minime exprimate în euro relativ scăzute, au raportat, ca tendință generală, niveluri mai reduse ale prețurilor și, prin urmare, au înregistrat salarii minime relativ mai mari atunci când acestea au fost exprimate prin utilizarea standardului puterii de cumpărare (SPC). Pe de altă parte, statele membre din Grupul 2, care au raportat salarii minime exprimate în euro relativ mari, înregistrează, ca tendință generală, niveluri mai ridicate ale prețurilor, iar salariile lor minime exprimate prin utilizarea SPC sunt, adeseori, mai mici. Această ajustare pentru a ține seama de diferențele dintre nivelurile prețurilor are efectul de a reduce parțial diferențele importante existente între cele trei grupuri diferite de state membre care au fost identificate în momentul clasificării în funcție de salariul minim exprimat în euro.

Figura 2: Salarii minime, ianuarie 2020
(SPC pe lună)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur)

Disparitățile existente între statele membre ale UE în privința nivelurilor salariilor minime au fost reduse de la un raport de 1:6,9 în cazul salariilor minime exprimate în euro (însemnând că cel mai mare salariu minim a fost de 6,9 ori mai mare decât cel mai mic salariu minim, exprimat în euro) până la un raport de 1:2,9 în cazul salariilor minime exprimate prin utilizarea SPC (însemnând că cel mai mare salariu minim a fost de 2,9 ori mai mare decât cel mai mic salariu minim, exprimat în SPC).

Nivelurile salariului minim în relație cu câștigurile salariale brute medii

Figura 3 oferă informații privind procentul salariului minim la nivel național din câștigurile brute medii.

Au fost luate în considerare salariile minime la nivel național înregistrate la 1 iulie 2014, exprimate în euro, împărțite la câștigurile salariale brute medii din ancheta asupra structurii câștigurilor salariale (SES 2014). În iulie 2014, procentul salariilor minime din câștigurile medii la nivelul statelor membre ale UE a variat de la 40 % la 66 %. În scopul aceste analize, plata pentru orele suplimentare și munca în schimburi a fost exclusă din calculul câștigurilor salariale lunare brute medii. În cazul Germaniei, Franței și Irlandei, în care salariile minime sunt stabilite pe bază orară, raportul a fost calculat ca o proporție a câștigurilor salariale medii pe oră. Pentru celelalte 16 state membre ale UE care au salarii minime lunare la nivel național și pentru care sunt disponibile date, raportul a fost calculat ca o proporție a câștigurilor salariale medii lunare.

Figura 3: Salariile minime exprimate ca proporție din valoarea câștigurilor salariale lunare brute medii, 2014
(%)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur) și Ancheta privind structura câștigurilor salariale din 2014; calcule speciale efectuate în scopul acestei publicări; aceste calcule speciale nu sunt disponibile în baza de date online a Eurostat

Ponderea lucrătorilor care sunt remunerați cu salariul minim

Ponderea lucrătorilor care sunt remunerați cu salariul minim poate varia considerabil de la o țară la alta. Prin corelarea microdatelor din cele mai recente două anchete asupra structurii câștigurilor salariale (SES), efectuate o dată la patru ani, cu nivelul salariilor minime în vigoare la momentul respectiv (octombrie 2010 și 2014), se poate obține o estimare a acestor ponderi (astfel cum reiese din figura 4). Din motive de comparabilitate, domeniul de aplicare a fost restrâns la lucrătorii cu normă întreagă care sunt în vârstă de cel puțin 21 de ani și care lucrează în întreprinderi cu cel puțin 10 angajați, după excluderea sectorul administrației publice, al apărării și al asigurărilor sociale obligatorii (NACE Rev. 2 secțiunea O). În plus, câștigurile salariale lunare calculate pe baza anchetei SES exclud orice câștiguri salariale legate de orele suplimentare și de munca în schimburi.

În octombrie 2014, ponderea lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim la nivel național a fost de peste 7,0 % în 10 state membre ale UE care au salariu minim și anume: Slovenia (19,1 %), România (15,7 %), Portugalia (13,0 %), Polonia (11,7 %), Bulgaria (8,8 %); Franța (8,4 %), Lituania (8,1 %), Letonia (7,9 %), Grecia (7,7 %) și Croația (7,1 %). Belgia (0,4 %) a înregistrat cea mai scăzută pondere a lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim la nivel național, în timp ce ponderea lucrătorilor din celelalte 10 state membre a căror remunerație era inferioară acestui procent a variat între 1,0 % (Spania) și 5,8 % (Luxemburg).

Figura 4: Ponderea lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim, octombrie 2010 și 2014
(%)
Sursa: Eurostat (earn_mw_cur) și Ancheta privind structura câștigurilor salariale din 2014; calcule speciale efectuate în scopul acestei publicări; aceste calcule speciale nu sunt disponibile în baza de date online a Eurostat

Evoluția ponderii lucrătorilor care sunt remunerați cu salariul minim

În perioada 2010-2014, ponderea lucrătorilor a căror remunerație reprezintă mai puțin de 105 % din salariul minim la nivel național a crescut cu peste 2,0 puncte procentuale în România (11,7 puncte), Bulgaria (5,4 puncte), Polonia (3,6 puncte) și Ungaria (2,3 puncte) și s-a redus cu peste 2,0 puncte în Lituania (-5,6 puncte), Irlanda (-5,1 puncte), Luxemburg (-4,1 puncte), Letonia (-4,0 puncte), Portugalia (-3.8 puncte), Croația (-2,6 puncte) și Slovacia (-2,2 puncte).

Date-sursă pentru tabele și grafice

Surse de date

Salariile minime lunare la nivel național

Statisticile privind salariul minim publicate de Eurostat se referă la salariile minime lunare la nivel național. Datele sunt publicate în relație cu salariile minime aplicate la datele de 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an. Salariul minim de bază la nivel național este fixat la o remunerație orară, săptămânală sau lunară și este impus prin lege (de către guvern), adesea după consultarea partenerilor sociali sau în mod direct, printr-un acord intersectorial național. Salariul minim la nivel național se aplică, de obicei, pentru toți angajații sau cel puțin pentru o mare majoritate a angajaților dintr-o țară; informațiile sunt raportate în sume brute. Un set complet de informații specifice fiecărei țări cu privire la salariile minime la nivel național este disponibil într-o anexă, parte a fișierului cu metadate.

În cazul țărilor în care salariul minim la nivel național nu este stabilit ca sumă brută, valoarea netă este extrapolată pentru a include impozitele aplicabile; aceasta este situația în cazul Muntenegrului și al Serbiei.

Pentru țările în care salariul minim la nivel național nu este fixat la o remunerație lunară (de exemplu, în cazul în care salariile minime sunt exprimate în remunerații orare sau săptămânale), nivelul salariului minim este convertit într-o remunerație lunară cu ajutorul unor factori de conversie care sunt furnizați de țările în cauză:

Germania: (remunerație orară x 39,1 ore x 52 de săptămâni) / 12 luni (valoarea de 39,1 ore se referă la numărul de bază mediu de ore pe săptămână plătite pentru salariații cu normă întreagă din secțiunile B-S din NACE Rev.2: această valoare este rezultatul anchetei trimestriale asupra câștigurilor salariale);

Irlanda: (remunerație orară x 39 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni;

Franța: date pentru ianuarie 1999 – iulie 2005: (remunerație orară x 39 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni; date începând din ianuarie 2005 (remunerație orară x 35 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni;

Malta: (remunerație săptămânală x 52 de săptămâni) / 12 luni;

Regatul Unit: (remunerație orară x numărul de bază mediu de ore pe săptămână plătite pentru salariații cu normă întreagă din toate sectoarele x 52,18 săptămâni) / 12 luni;

Statele Unite: (remunerație orară x 40 de ore x 52 de săptămâni) / 12 luni.

În Serbia, salariul minim la nivel național este fixat sub formă de remunerație orară netă. Se aplică următoarea conversie: (remunerație orară netă x 40 de ore x 52,2 săptămâni) / 12 luni. Această valoare este apoi extrapolată pentru a include impozitele aplicabile.

În plus, în cazul în care salariul minim se plătește pentru mai mult de 12 luni pe an (în Grecia, Spania și Portugalia, unde este plătit pentru 14 luni pe an), datele au fost ajustate pentru a lua în considerare aceste plăți.

Datele privind salariile minime la nivel național sunt transmise către Eurostat în moneda națională. Pentru țările din afara zonei euro, salariile minime exprimate în moneda națională sunt convertite în euro prin aplicarea cursului de schimb lunar care a fost înregistrat la sfârșitul lunii anterioare (de exemplu, cursul de schimb de la sfârșitul lunii decembrie 2019 a fost utilizat pentru a calcula salariile minime în euro la data de 1 ianuarie 2020).

Pentru a elimina efectul diferențelor de preț între țări, se utilizează rate de conversie speciale, numite parități ale puterii de cumpărare (PPC). Pentru cheltuielile pentru consum final al gospodăriilor din fiecare țară, sunt utilizate PPC cu scopul de a converti salariile minime lunare exprimate în euro sau în monedele naționale într-o unitate artificială comună numită standardul puterii de cumpărare (SPC). În cazul în care nu sunt disponibile PPC pentru ultima perioadă de referință, acestea sunt înlocuite cu PPC din anul precedent, iar seriile sunt actualizate de îndată ce sunt disponibile cele mai recente PPC.

Țările care nu fac obiectul statisticilor privind salariul minim

La 1 ianuarie 2020, nu existau salarii minime la nivel național în Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia; aceeași situație a fost întâlnită și în cazul țărilor AELS Islanda, Norvegia și Elveția. În Cipru, salariile minime sunt stabilite de guvern pentru anumite ocupații. În Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia, precum și în Islanda, Norvegia și Elveția, salariile minime sunt stabilite prin intermediul unor acorduri colective pentru o serie de sectoare specifice.

Câștigurile salariale lunare brute medii

Datele privind câștigurile salariale lunare brute medii se bazează pe cele mai recente date din ancheta asupra structurii câștigurilor salariale (SES) din 2014 (această anchetă se desfășoară o dată la patru ani). Datele privind câștigurile salariale lunare brute medii se referă la toți angajații (excluzând ucenicii) care lucrează în întreprinderi cu cel puțin 10 angajați și în toate sectoarele economice, exceptând agricultura, silvicultura și pescuitul (NACE Rev. 2 secțiunea A) și administrația publică și apărarea; asigurările sociale obligatorii (NACE Rev. 2 secțiunea O). Câștigurile salariale medii reprezintă nivelul câștigurilor salariale care împarte toți angajații în două grupuri egale: jumătate câștigă mai puțin decât media și jumătate câștigă mai mult. Câștigurile salariale lunare brute se referă la salariile și remunerațiile câștigate de angajații cu normă întreagă și cu fracțiune de normă în luna de referință (în general octombrie 2014) înaintea deducerii impozitului și a contribuțiilor de asigurări sociale. Salariile și remunerațiile includ plata pentru orele suplimentare, primele pentru munca în schimburi, alocațiile, primele, comisioanele etc. Câștigurile salariale lunare brute ale angajaților cu fracțiune de normă au fost convertite în unități cu normă întreagă înaintea includerii în medie cu aceeași pondere cu angajații cu normă întreagă. Excluderea angajaților cu fracțiune de normă din calculul câștigurilor salariale lunare medii brute afectează raportul salariu minim/câștiguri salariale medii cu 7 puncte procentuale în Țările de Jos (49 % în loc de 56 %).

Ratele medii de schimb pentru 2014 au fost utilizate pentru conversia în euro a datelor referitoare la țările din afara zonei euro. Salariile minime la nivel național pentru activități specifice, exprimate ca proporție din câștigurile salariale lunare medii, pe țări, sunt disponibile într-o anexă care face parte din metadate.

Contextul

Unele dintre statele membre fondatoare ale UE au o tradiție îndelungată de asigurare a salariului minim la nivel național pentru angajații cel mai slab remunerați de pe piața muncii. În schimb, alte state membre, printre care Germania, Irlanda și multe dintre țările care au aderat la UE în 2004 sau ulterior, au introdus doar recent legislația privind salariul minim, în timp ce șase dintre statele membre ale UE-27 nu aveau un salariu minim la nivel național la data de 1 ianuarie 2020.

În ultimii ani, s-a înregistrat o tendință generală de creștere relativ redusă a salariilor (moderare a salariilor) în majoritatea țărilor europene, iar multe grupuri reprezentante ale salariaților au afirmat că puterea de cumpărare și nivelul de trai, în general, au scăzut. Unii politicieni, reprezentanți ai salariaților, grupuri de presiune politică și comentatori promovează ideea unui „salariu minim european” sau a stabilirii unor salarii minime la nivel național în toate statele membre ale UE.

Nivelurile salariilor minime la nivel național nu sunt modificate, neapărat, în fiecare an, iar ajustările salariale nu atrag cu sine, întotdeauna, o creștere a salariului minim; de exemplu, nivelul salariului minim în Grecia a scăzut în 2012 ca urmare a măsurilor de austeritate introduse de guvern. Acordul colectiv național a fost suspendat în Grecia în același an, iar salariul minim la nivel național este stabilit, în prezent, prin decizie guvernamentală.

Acces direct:
Alte articole
Tabele
Bază de date
Secţiune tematică
Publicații
Metodologie
Legislație
Vizualizări
Linkuri externe

Salarii minime (tps00155)
Salarii minime (earn_minw)
Salarii minime lunare - date semestriale (earn_mw_cur)
Salariul minim lunar ca proporție din câștigurile salariale lunare medii (%) — NACE Rev. 2 (începând din 2008) (earn_mw_avgr2)
Salariul minim lunar ca proporție din câștigurile salariale lunare medii (%) — NACE Rev. 1.1 (1999-2009) (earn_mw_avgr1)


  • Salarii minime (ESMS metadata file — earn_minw_esms) (în limba engleză)