Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Słownik:Odpady

Odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa.

Utylizacja odpadów to:

  • zbieranie, sortowanie, transport oraz przetwarzanie odpadów, jak równiez ich magazynowanie oraz składowanie na powierzchni lub pod ziemią;                                                   
  • procesy przekształcania niezbędne do ich ponownego wykorzystania, odzysku lub recyklingu.

Powiązane koncepcje

Dane statytsyczne

Źródło

  • Directive 75/442/EEC z dnia 15 lipca w sprawie odpadów
  • Directive 98/2008/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)