Słownik:Traktaty Rzymskie

Traktaty Rzymskie to dwa traktaty, które zostały ustanowione w Rzymie 25 marca 1957 r. i weszły w życie 1 stycznia 1958 r.:

  • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zwany również Traktatem EWG, na podstawie którego zaczęła funkcjonować Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG);
  • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwany również Traktatem Euroatom, na podstawie którego zaczęła funkcjonować Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA lub Euroatom).

Obydwa traktaty zostały podpisane przez sześć państw założycielskich: Belgię, Francję, Włochy, Luksemburg, Holandię i Niemcy Zachodnie. Traktat EWG stanowi podstawę prawną dla funkcjonowania Unii Europejskiej (UE).

Traktat EWG został zmieniony i przemianowany kilkakrotnie. Do najbardziej istotnych zmian zaliczyć można:

  • Traktat z  Maastricht o Unii Europejskiej ustanowiony w 1993 r., zmieniający nazwę Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat EWG) na Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Traktat WE);
  • Traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., zastępujący Traktat WE, Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Dalsze informacje

  • Consolidated version of the Treaty establishing the European Community pdf (Official Journal of the European Communities C 325/33 of 24.12.2002)
  • EUROPA - EUR-Lex - Treaties

Powiązane koncepcje