Glossarium:Verdragen van Rome

De Verdragen van Rome zijn twee verdragen die op 25 maart 1957 in Rome ondertekend werden en die van kracht werden op 1 januari 1958:

  • het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ook bekend als het EEG-verdrag, richtte de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op;
  • het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , ook bekend als het Euratom-verdrag, richtte de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) op.

Beide werden ondertekend door de zes stichtende lidstaten: België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland. Het EEG-verdrag is de wettelijke basis voor de Europese Unie (EU).

Het EEG-verdrag werd geamendeerd en hernoemd bij verschillende gelegenheden, waarvan de belangrijkste waren:

  • het Verdrag van Maastricht over de Europese Unie van 1993 veranderde de naam van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-verdrag) in Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of EG-verdrag;
  • het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van kracht werd, verving het EG-verdrag door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Meer informatie

Verwante begrippen