Słownik:Zmiana liczby ludności

Zmiana liczby ludności, ogólnie rzecz ujmując, jest różnicą w liczebności populacji między końcem i początkiem danego okresu (zwykle jednego roku). Konkretnie, jest to różnica w liczbie populacji na dzień 1 stycznia między dwoma kolejnymi latami.

Zmiana liczby ludności ma dwa składniki:

  • saldo migracji (liczba imigrantów pomniejszona o liczbę emigrantów, powiększona o korektę statystyczną - należy zuaważyć, że  saldo migracji w kontekście statystyki zmian liczby ludności, obejmuje również korekty statsytyczne występujące w rocznym bilansie ludności i służy do zamknięcia tego bilansu).

Dodatnia zmiana liczby ludności, występuje w sytuacji kiedy wynik salad migracji powiększony o liczbę urodzeń i pomniejszony o liczbę zgonów jest dodatni i określa się ją jako wzrost liczby ludności, ujemny z kolei nazywany jest  spadkiem liczby ludności.

Sumaryczna stopa wzrostu liczby ludności, jest to stosunek całkowitego wzrostu liczby ludności w roku do średniej liczby ludności z danego obszaru w tym samym roku. Wartość ta wyrażana jest na 1 000 mieszkańców.

Dalsze informacje

  • Population (ESMS metadata file — demo_pop_esms)

Powiązane koncepcje


Dane statystyczne