Słownik:Płaca minimalna

Płaca minimalna to wysokość najmniejszego wynagrodzenia, jakie pracodawca jest prawnie zobowiązany wypłacić pracownikowi. Podstawowa płaca minimalna może być ustalona dla stawek godzinowych, tygodniowych lub miesięcznych i jest egzekwowana przez prawo (rząd), często po wcześniejszych konsultacjach z partnerami społecznymi lub bezpośrednio poprzez krajowe porozumienia międzysektorowe (w Unii Europejskiej – w przypadku Belgii i Grecji).

Krajowa płaca minimalna zazwyczaj odnosi się do wszystkich, lub przynajmniej większości pracowników w danym kraju. Niektóre państwa określają wyjątki, np. w stosunku do pracowników młodocianych, praktykantów lub pracowników niepełnosprawnych. Minimalne wynagrodzenie jest kwotą brutto, od której nie odprowadzony został podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne, których wartości różnią się w poszczególnych krajach.

Prawo o płacy minimalnej zawiera przepisy dotyczące regularnej rewizji wskaźnika - często przeprowadzanej w formie trójstronnych negocjacji pomiędzy rządem, związkami zawodowymi oraz pracodawcami - uwzględniającej zmiany w cenach, płacach oraz inne czynniki ekonomiczne. Płaca minimalna może również podlegać ponownej aktualizacji (indeksacja do wskaźnika cen konsumpcyjnych lub wzrostu gospodarczego) lub stanowić podstawę dla podwyżek uznaniowych (droga legislacyjna).

Dane statystyczne