Minimumloon

Het minimumloon is het laagste loon dat werkgevers wettelijk verplicht zijn om uit te betalen aan hun werknemers. Het nationaal basisminimumloon kan uitgedrukt worden per uur, per week of per maand, en dit minimumloon wordt opgelegd bij wet (de regering), vaak na consultatie van de sociale partners, of direct door een nationaal intersectoraal akkoord (in de Europese Unie (EU) is dit het geval in Belgium en Griekenland).

Het nationaal minimumloon is gewoonlijk van toepassing op alle werknemers, of minstens op een grote meerderheid van de werknemers in het land. Sommige landen voorzien uitzonderingen, bv. voor jongere werknemers, leerjongens of werknemers met een handicap. De gerapporteerde bedragen zijn bruto, dat wil zeggen vóór inkomensbelasting en socialezekerheidsbijdragen, die tussen landen kunnen verschillen.

Wetten over het minimumloon bevatten bepalingen over een regelmatige herziening van het bedrag, vaak na trilateraal overleg tussen regering, vakbonden en werknemers, om veranderingen in prijzen, lonen en andere economische factoren te weerspiegelen. Het minimumloon kan automatisch aangepast worden (via een koppeling aan de consumptieprijsindex of aan de economische groei) of verhogen naar goeddunken (via wetgeving).

Statistische gegevens