Słownik:Migracje

Migracje odnoszą się do liczby migrantów, ludzi którzy zmieniają swoje miejsce zamieszkania z lub do danego obszaru (najczęściej kraju) w danym okresie (zwykle roku).

Imigranci to osoby  przyjeżdżające lub powracające z zagranicy w celu zamieszkania w danym kraju w pewnym okresie, uprzednio zamieszkuący w innym miejscu. Zgodnie z rekomenadcjami wydanymi w 1998 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dotyczącymi statystyki migracji międzynarodowych (Rewizja 1), jednostka jest długoterminowym imigrantem, jeżeli on/ona pozostaje w kraju jej/jego przeznaczenia przez okres 12 miesięcy lub dłużej', zamieszkując uprzednio inne miejsce przez okres 12 miesięcy lub dłużej.

Imigracja jest to liczna imigrantów  na danym obszarze w ciągu roku.

Emigranci są to osoby, które opuściły kraj, w którym zamieszkiwały i  skutecznie osiedlają się w innym kraju. Zgodnie z rekomendacjami ONZ z 1998 r., dotyczącymi statystyki migracji międzynarodowych (Rewizja 1), jednostka jest długoterminowym emigrantem, jeżeli on/ona opuszcza jej/jego kraj poprzedniego miejsca zamieszkania na okres 12 miesięcy lub dłużej.

Emigracja jest liczbą emigrantów na danym obszarze w ciągu roku.

Saldo migracji jest różnicą pomiędzy imigracją a emigracja na danym obszarze w ciągu roku (saldo migracji jest dodatnie, w sytuacji kiedy jest więcej imigrantów niż emigrantów i ujemne, gdy więcej jest emigrantów niż imigrantów). Ze wzgledu na to, że niektóre kraje nie posiadają danych na temat imigracji i emigracji, lub dysponują niekompletnymi danymi, to saldo migracji musi być doszacowywane. Zwykle szacuje sie je jako różnicę pomiędzy całkowitą zmianą liczby ludności a przyrostem naturalnym w ciągu roku. Saldo migracji nie daje żadnych wskazówek dotyczących skali imigracji i emigracji do i z kraju; kraj może zgłosić niskie saldo migracji, ale mieć doświadczenie wysokiej emigracji i imigracji.

Sumaryczna stopa salda migracji jest współczynnikiem salda migracji w ciągu roku. Wartość wyrażana jest na 1 000 mieszkańców.

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne