Glossarium:Huishoudbudgetonderzoek (HBO)

Het Huishoudbudgetonderzoek, afgekort als HBO, is een nationale enquête gericht op de uitgaven van huishoudens voor goederen en diensten, om zo een beeld te schetsen van de levensomstandigheden in de Europese Unie (EU). De enquête wordt uitgevoerd door elke lidstaat en de resultaten worden gebruikt om gewichten te berekenen voor belangrijke macro-economische indicatoren, zoals de consumptieprijsindex (gebruikt voor het meten van de inflatie) en de nationale rekeningen.

De gegevens van de enquête worden uitgesplitst volgens bepaalde eigenschappen van de huishoudens, zoals het inkomen, sociaal-economische kenmerken, de omvang en samenstelling, de mate van verstedelijking, en de regio.

De gegevensverzameling bestaat uit een combinatie van een of meer interviews met huishoudboeken of logboeken bijgehouden door huishoudens en/of individuen, doorgaans op dagelijkse basis.

De basiseenheid voor gegevensverzameling en analyse in de enquêtes is het huishouden. Het is belangrijk om de referentiepersoon (vaak het hoofd van het huishouden) te identificeren, want de persoonskenmerken van die referentiepersoon worden gebruikt voor de classificatie en analyse van de gegevens over het huishouden. Zo worden de socio-economische klasse, beroeps- en tewerkstellingssituatie, inkomen, geslacht en leeftijd van de referentiepersoon vaak gebruikt om de resultaten te ordenen en te presenteren.

De uitgaven van huishoudens voor de aanschaf van goederen en diensten worden geregistreerd tegen de werkelijk betaalde prijs, met inbegrip van indirecte belastingen (BTW en accijnzen) ten laste van de koper.

Twee derde van de lidstaten houden een jaarlijkse enquête, bij de overige zijn er tussenperiodes van vijf jaar of zelfs langer tussen enquêtes. Bij de grote meerderheid van de enquêtes in de EU wordt gebruik gemaakt van aselecte steekproeven. Het hoog percentage non-respons is een algemeen en groot probleem.

Meer informatie

Statistische gegevens