Słownik:Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto, w skrócie PKB, jest podstawową miarą ogólnej kondycji ekonomicznej państwa.

Jako zagregowana miara produkcji, PKB równa się sumie wartości dodanej brutto wszystkich jednostek produkcyjnych będących rezydentami (np. przemysł), zajmujących się produkcją, powiększoną o wszelkie podatki i pomniejszoną o dotacje do produktów (które nie są wliczane do wartości produkcji). Wartość dodana brutto stanowi różnicę pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.

PKB jest również liczone jako:

  • suma końcowego wykorzystania wyrobów i usług (wszystkie rodzaje wykorzystania z wyjątkiem zużycia pośredniego) mierzona w cenach rynkowych, pomniejszona o wartość importu towarów i usług;
  • suma dochodów dystrybuowanych przez jednostki produkcyjne będące rezydentami.

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne