Statistics Explained

Słownik:Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

Europejskie badanie warunków życia ludności, w skrócie EU-SILC, stanowi punkt odniesienia dla porównywania statystyk dotyczących dystrybucji dochodów i integracji społecznej w Unii Europejskiek (UE). Jest ono stosowane w celu monitorowania polityki społecznej poprzez 'Metodę Otwartej Koordynacji (OMC)'.

EU-SILC zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 2003 r. na podstawie umowy dżentelmeńskiej zawartej między Eurostatem i sześcioma państwami członkowskimi (Austrią, Belgią, Danią, Grecją, Irlandią, Luksemburgiem) oraz Norwegią. Formalnie, badanie to rozpoczęto w 2004 r. w piętnastu krajach, a następnie w 2005 r. rozszerzono jego zakres na wszystkie państwa członkowskie (EU-25) oraz Norwegię i Islandię. Bułgaria rozpoczęła EU-SILC w 2006 r., z kolei Rumunia, Szwajcaria i Turcja wprowadziły badanie w 2007 r. Poprzez EU-SILC dostarczane są dwa rodzaje danych rocznych:

  • dane przekrojowe, odnoszące się do określonego czasu lub pewnego okresu pochodzące ze zmiennych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych warunków życia;
  • dane z badań panelowych, dotyczące rozłożonych w czasie zmian na poziomie indywidualnym, pozyskiwane w ciągu czterech lat z "obserwacji" okresowych.

EU-SILC jest uniwersalnym narzędziem, skoncentrowanym głównie wokół dochodów. Szczegółowe dane pozyskiwane są na podstawie składników dochodów, głównie osobistych. Składniki dochodów gospodarstw domowych również są uwzględniane, ale znacznie rzadziej. Niemniej jednak podczas badania uzyskiwane są również informacje na temat wykluczenia społecznego, warunków mieszkaniowych, pracy, edukacji i ochrony zdrowia.

EU-SILC oparte jest na zasadzie wspólnych "ram" a nie wspólnego “badania”. Wspólne ramy określają zharmonizowaną listę zmiennych docelowych przekazywanych do Eurostatu o charakterze pierwotnym (corocznie) i wtórnym (co cztery lata lub rzadziej) ; wspólne wytyczne i procedury; wspólne koncepcje (gospodarstwa domowego i dochodów) oraz klasyfikacje utworzone w celu zmaksymalizowania porównywalności informacji.

Zbiorowość badana w ramach EU-SILC obejmuje wszystkie prywatne gospodarstwa domowe i ich aktualnych członków zamieszkujących na terytorium określonego państwa w czasie zbierania danych. Osoby żyjące w zbiorowych gospodarstwach domowych i w instytucjach generalnie są wyłączone z populacji docelowej. Niewielke części terytorium państwowego liczące nie więcej niż 2 % populacji państwa i terytoria państwowe mogą zostać wykluczone z EU-SILC. W badaniu uwzgledniani są wszyscy członkowie gospodarstw domowych, ale wywiady przeprowadzane są jedynie z domownikami mającymi 16 lat i więcej.

Dane statystyczne