Štatistika cien elektriny


Údaje extrahované v máji 2018.

Plánovaná aktualizácia článku: november 2019.

Anglická verzia obsahuje aktuálnejšie informácie.

Zaujalo nás

Ceny elektriny pre domácnosti v EÚ boli v druhom polroku 2017 najvyššie v Dánsku a Nemecku.

Ceny elektriny mimo domácnosti v EÚ boli v druhom polroku 2017 najvyššie v Taliansku a Nemecku.

Electricity prices for household consumers (taxes included), second half 2017 (EUR per kWh)

Tento článok sa zameriava na vývoj cien elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti aj mimo domácnosti v Európskej únii (EÚ). Zahŕňa aj údaje o cenách na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Albánsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore, Srbsku, Turecku, Bosne a Hercegovine, Kosove [1] Moldavsku a na Ukrajine.

Cena energie v EÚ závisí od celého radu rôznych okolností ponuky a dopytu vrátane geopolitickej situácie, vnútroštátneho energetického mixu, diverzifikácie dovozu, nákladov na sieť, nákladov na ochranu životného prostredia, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo úrovne spotrebných a iných daní. Je potrebné vziať na zreteľ, že ceny uvedené v tomto článku zahŕňajú dane, poplatky a DPH pre spotrebiteľov v domácnosti, ale nezahŕňajú vratné dane, poplatky a DPH pre spotrebiteľov mimo domácnosti.

Celý článok

Ceny elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti

Najvyššie ceny elektriny boli v Dánsku a Nemecku

Prehľad priemerných cien elektriny v eurách za kilowatthodinu (EUR za kWh) za posledné tri roky (druhý polrok každého roka) je uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Ceny elektriny 2015 – 2017 (druhé semestre)
(EUR za kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204) a (nrg_pc_205)

Ceny elektriny prespotrebiteľov v domácnosti (ktorí sú na účel tohto článku vymedzení ako spotrebitelia strednej veľkosti s ročnou spotrebou v rozpätí 2 500 kWh < spotreba < 5 000 kWh) boli v priebehu druhej polovice roka 2017 spomedzi členských štátov EÚ najvyššie v Nemecku (0,305 EUR za kWh), Dánsku (0,301 EUR za kWh) a Belgicku (0,288 EUR za kWh); pozri obrázok 1. Najnižšie ceny elektriny boli v Bulharsku (0,098 EUR za kWh), Litve (0,111 EUR za kWh) a Maďarsku (0,113 EUR za kWh). Cena elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti v Dánsku a Nemecku bola viac než trojnásobná v porovnaní s cenou v Bulharsku.

Obrázok 1: Cena elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti, druhý polrok 2017
(EUR za kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)

Priemerná cena v v EÚ28 – vážený priemer s použitím najnovších údajov (2016) o množstve elektriny spotrebovanej domácnosťami — dosiahla 0,205 EUR za kWh.

Vývoj cien elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti v EÚ28 od prvého polroka 2008 je znázornený na obrázku 2. Ceny sa zvýšili v roku 2008, mierne znížili v roku 2009 a potom sa nepretržite zvyšovali od prvého polroka roka 2010 do druhého polroka 2015. V prvej polovici roka 2016 sa ceny znížili a odvtedy zostali stabilné.

Obrázok 2: Vývoj cien elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti, EÚ28 a EZ, 2008 – 2017
(EUR za kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)


Veľké rozdiely vo váhe daní a poplatkov v jednotlivých členských štátoch

Podiel daní a poplatkov na celkovej maloobchodnej cene elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti je zobrazený na obrázku 3. Relatívna výška daní v druhom polroku roka 2017 bola najmenšia na Malte (4,8 %), kde sa na základnú cenu uplatňuje nízka DPH a spotrebitelia v domácnosti nie sú zaťažení žiadnymi ďalšími daňami. Najväčšie daňové zaťaženie elektriny bolo v Dánsku, kde dane a poplatky tvorili až 69,4 % konečnej ceny.

Obrázok 3: Podiel daní a poplatkov zaplatených spotrebiteľmi v domácnosti, druhý polrok 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)

Najväčší pokles cien elektriny v Taliansku, Chorvátsku a Litve

Na obrázku 4 sú znázornené zmeny cien elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti vrátane všetkých daní a DPH v národnej mene v období od druhého polroka 2016 do druhého polroka 2017. V priebehu sledovaného obdobia sa ceny znížili v 13 členských štátoch EÚ. Najväčšie zvýšenie ceny zaznamenal Cyprus (12,6 %), zatiaľ čo cena elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti klesla najviac v Taliansku (–11,1 %) a Chorvátsku (–7,5 %).

Obrázok 4: Zmena cien elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, rovnakým semestrom, druhý polrok 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)

Ceny elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti

Najvyššie ceny elektriny boli v Taliansku a Nemecku

Pokiaľ ide o spotrebiteľov mimo domácnosti (ktorí sú na účely tohto článku vymedzení ako stredne veľkí spotrebitelia s ročnou spotrebou v rozpätí 500 MWh < spotreba < 2 000 MWh), ceny elektriny boli v druhom polroku 2017 spomedzi členských štátov EÚ najvyššie v Taliansku a Nemecku (pozri obrázok 5). Priemerná cena v EÚ28 – vážený priemer s použitím najnovších vnútroštátnych údajov (2016) o množstve spotrebovanom spotrebiteľmi mimo domácnosti – dosiahla 0,112 EUR za kWh.

Obrázok 5: Ceny elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti, druhý polrok 2017
(EUR za kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_205)

Vývoj cien elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti v EÚ28 od prvého polroka 2008 je znázornený na obrázku 6. Ceny sa zvýšili v roku 2008 a v priebehu prvého polroka 2009, znížili sa v priebehu druhej polovice roku 2009 a opäť sa zvyšovali každého polroka až do prvej polovice roka 2013. V druhom polroku 2013 sa priemerné ceny mierne znížili a následne pomerne výrazne zvýšili (4,3 %) v prvom polroku 2014 a dosiahli vrchol 0,123 EUR za kWh. Medzi druhým polrokom 2014 a druhým polrokom 2016 bol zaznamenaný klesajúci trend. V priebehu prvého polroka 2017 bolo možné pozorovať mierne zvýšenie ceny o menej než 1 % v porovnaní s druhým polrokom 2016, následne sa v druhom polroku 2017 cena opäť znížila.

Obrázok 6: Vývoj cien elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti, EÚ28 a EZ, 2008 – 2017
(EUR za kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_205)

Podiel nevratných daní a poplatkov na cenách elektriny

Podiel nevratných daní a poplatkov na celkovej cene elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti je zobrazený na obrázku 7. V druhom polroku 2017 bolo najvyššie daňové zaťaženie v Dánsku, kde nevratné dane a poplatky tvorili 72,3 % celkovej ceny.

Obrázok 7: Podiel nevratných daní a poplatkov zaplatených spotrebiteľmi mimo domácnosti, druhý polrok 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_205)

Vývoj cien elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti

Na obrázku 8 sú znázornené zmeny cien elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti vrátane všetkých nevratných daní a poplatkov v národnej mene v období od druhého polroka 2016 do druhého polroka 2017. V priebehu uvedeného obdobia ceny klesli v 16 členských štátoch EÚ. Najväčšie zvýšenie cien zaznamenali Cyprus (7,5 %) a Grécko (6,7 %), zatiaľ čo v Českej republike cena elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti klesla o 7,1 %.

Obrázok 8: Zmena cien elektriny pre spotrebiteľov mimo domácnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, rovnakým semestrom, druhý polrok 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_205)

Zdrojové údaje pre tabuľky a grafy

Zdroje údajov

Vymedzenie spotrebiteľov v domácnosti

Odkazy v texte tohto článku na spotrebiteľov v domácnosti sa týkajú pásma strednej štandardnej spotreby v domácnosti s ročnou spotrebou elektriny v rozpätí 2 500 až 5 000 kWh. Všetky číselné údaje sa týkajú spotrebiteľských maloobchodných cien a zahŕňajú dane, poplatky a DPH.

Je potrebné vziať na zreteľ, že pri porovnaní cien za roky 2016 a 2017 sú použité ceny v národných menách s cieľom vylúčiť vplyv zmien výmenného kurzu medzi národnou menou a eurom v tých členských štátoch EÚ a tretích krajinách, ktoré nepoužívajú euro.

Vymedzenie spotrebiteľov mimo domácnosti

Odkazy v texte tohto článku na spotrebiteľov mimo domácnosti sa týkajú pásma strednej štandardnej spotreby mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny v rozpätí 500 až 2 000 MWh. Ceny uvedené v článku zodpovedajú základnej výrobnej cene elektriny a nákladom na sieť vrátane všetkých nevratných daní a poplatkov.

Metodológia

Z dôvodu zmeny metodológie od roku 2007 došlo k zlomu v časovom rade, a preto sú k dispozícii len relatívne krátke časové rady. Dokonca však aj v takomto relatívne krátkom časovom rámci ceny elektriny značne kolísali.

V roku 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2016/1952, ktorým sa vymedzuje povinnosť zbierať a oznamovať ceny elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti a mimo domácnosti. Do januára 2017 oznamujúce orgány poskytovali údaje o cenách pre sektor domácností dobrovoľne. Do roku 2016 bola oblasť spotrebiteľov mimo domácnosti vymedzená ako spotrebitelia v priemysle, oznamujúce orgány však mohli zahrnúť aj ostatných spotrebiteľov mimo domácnosti. Po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2016/1952 sa vymedzenie zmenilo zo spotrebiteľov v priemysle na spotrebiteľov mimo domácnosti s cieľom vytvoriť jednotnú metodológiu pre všetky oznamujúce krajiny.

Tarify alebo cenníky elektriny sa líšia podľa jednotlivých dodávateľov. Môžu byť výsledkom dohodnutých zmlúv, a to najmä v prípade veľkých spotrebiteľov mimo domácnosti. V prípade menších spotrebiteľov sa ceny zvyčajne stanovujú podľa množstva spotrebovanej elektriny s použitím viacerých ďalších charakteristík, pričom väčšina taríf zahŕňa tiež určitú formu pevného poplatku. Preto neexistuje jediná cena elektriny. Na účely porovnania cien v čase a medzi členskými štátmi EÚ sú v tomto článku uvedené informácie pre spotrebiteľské pásma spotrebiteľov v domácnosti a spotrebiteľov mimo domácnosti. Rozlišuje sa spolu päť rôznych druhov domácností, pre ktoré sa zbierajú informácie o cenách elektriny podľa rôznych pásem ročnej spotreby. Pokiaľ ide o spotrebiteľov mimo domácnosti, ceny elektriny sa zbierajú spolu za sedem rôznych druhov používateľov.

Zozbierané ceny pokrývajú priemerné ceny za obdobie šiestich mesiacov (polrok alebo semester) od januára do júna (prvý polrok alebo semester 1) a od júla do decembra (druhý polrok alebo semester 2) každého roka. Ceny zahŕňajú základnú cenu elektriny, poplatky za prenos a distribúciu, prenájom plynomeru a ďalšie služby. Ceny elektriny pre spotrebiteľov v domácnosti sú uvedené vrátane daní, poplatkov, iných ako daňových poplatkov, odvodov a dane z pridanej hodnoty (DPH), keďže táto suma vo všeobecnosti predstavuje konečnú cenu, ktorú uhradia spotrebitelia v domácnosti. Keďže spotrebiteľom mimo domácnosti sa obvykle vracia DPH a niektoré ďalšie dane, ceny pre podniky sú uvedené bez DPH a ostatných vratných daní/poplatkov/odvodov. Jednotkou cien elektriny je euro za kilowatthodinu (EUR za kWh).

Kontext

Najdôležitejšími zložkami stratégie dodávok energie v jednotlivých krajinách sú cena a spoľahlivosť dodávok energie, a to najmä elektriny. Ceny elektriny majú mimoriadny význam pre medzinárodnú konkurencieschopnosť, keďže elektrina zvyčajne tvorí významnú časť celkových nákladov na energiu priemyselných podnikov a podnikov poskytujúcich služby. Na rozdiel od ceny fosílnych palív, s ktorými sa obvykle obchoduje na celosvetových trhoch s pomerne jednotnými cenami, majú ceny elektriny v členských štátoch EÚ širšie rozpätie. Cena elektriny je do určitej miery ovplyvnená cenou primárnych palív a pomerne nedávno aj cenou certifikátov týkajúcich sa emisií oxidu uhličitého (CO2).

Uvedených otázok sa týka oznámenie Európskej komisie Pred výzvou vyšších cien ropy [COM(2008) 384], v ktorom sa EÚ vyzýva, aby začala efektívnejšie využívať energiu a stala sa menej závislou od fosílnych palív, a to najmä tak, že bude postupovať podľa usmernení stanovených v balíku týkajúcom sa zmeny klímy a energie z obnoviteľných zdrojov.

Európska únia prijíma opatrenia na liberalizáciu trhov s elektrinou a plynom od druhej polovice 90. rokov. V smerniciach prijatých v roku 2003 sa sformulovali spoločné pravidlá pre vnútorné trhy s elektrinou a zemným plynom. Stanovili sa lehoty na otvorenie trhov a umožnenie odberateľom, aby si vybrali dodávateľa: od 1. júla 2004 pre podnikových odberateľov a od 1. júla 2007 pre všetkých odberateľov (vrátane domácností). Niektoré členské štáty EÚ predvídali proces liberalizácie, iné prijímajú nutné opatrenia oveľa pomalšie. Na mnohých trhoch s elektrinou a plynom pretrvávajú významné prekážky, ako sa ukazuje na viacerých trhoch, na ktorých stále dominujú (takmer) monopolní dodávatelia. V júli 2009 Európsky parlament a Rada prijali tretí balík legislatívnych návrhov zameraný na zabezpečenie skutočnej a efektívnej voľby dodávateľov, ako aj výhod pre zákazníkov. Predpokladá sa, že vyššia transparentnosť cien plynu a elektriny pomôže podporiť spravodlivú hospodársku súťaž tak, že bude podnecovať zákazníkov, aby si vybrali z rôznych zdrojov energie (ropa, uhlie, zemný plyn a energia z obnoviteľných zdrojov) a rôznych dodávateľov. Účinok transparentných cien energie je možné zvýšiť tak, že sa v najväčšej možnej miere budú uverejňovať a sprístupňovať ceny a systémy cenotvorby.

Priamy prístup
Podobné články
Tabuľky
Databáza
Tematická sekcia
Publikácie
Metodológia
Právne predpisy
Vizualizácie
Externé odkazy


Energy Statistics - prices (t_nrg_price)
Electricity prices by type of user (ten00117)


Energy Statistics - prices of natural gas and electricity (nrg_price)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (from 2007 onwards) (nrg_pc)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (until 2007) (nrg_pc_h)


Poznámky

  1. Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa štatútu, pričom označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.