Στατιστικές σχετικά με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας


Στοιχεία Μαΐου 2020.

Προγραμματισμένη επικαιροποίηση του άρθρου: Αύγουστος 2021.

Ενδιαφέροντα σημεία

Στην ΕΕ-27, οι υψηλότερες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές ήταν στη Δανία (0,29 EUR ανά kWh) και οι χαμηλότερες στη Βουλγαρία (0,10 EUR ανά kWh) κατά το δεύτερο μισό του 2019.

Στην ΕΕ-27, οι υψηλότερες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές ήταν στην Κύπρο (0,18 EUR ανά kWh) και οι χαμηλότερες στη Δανία (0,07 EUR ανά kWh) κατά το δεύτερο μισό του 2019.

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για τους οικιακούς καταναλωτές, δεύτερο εξάμηνο 2019

Το παρόν άρθρο περιγράφει την εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τους οικιακούς όσο και για τους μη οικιακούς καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Εφόσον είναι διαθέσιμα, περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με τις τιμές από το Ηνωμένο Βασίλειο· την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία· το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, τη Σερβία, την Τουρκία· τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο*· τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία.

Η τιμή της ενέργειας στην ΕΕ εξαρτάται από μια σειρά διαφορετικών συνθηκών προσφοράς και ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων της γεωπολιτικής κατάστασης, του εθνικού ενεργειακού μείγματος, της διαφοροποίησης των εισαγωγών, των δαπανών δικτύου, των δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος, των κακών καιρικών συνθηκών ή των επιπέδων των ειδικών φόρων κατανάλωσης και της φορολογίας. Σημειώνεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τους φόρους, τις εισφορές και τον ΦΠΑ για τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά δεν περιλαμβάνουν τους ανακτήσιμους φόρους και εισφορές για τους μη οικιακούς καταναλωτές.

Πλήρες άρθρο

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκαν στη Γερμανία και στη Δανία

Για τους οικιακούς καταναλωτές (οι οποίοι ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μεσαίου μεγέθους καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 2 500 kWh και 5 000 kWh), οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το δεύτερο μισό του 2019 ήταν υψηλότερες, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, στη Δανία (0,2924 EUR ανά kWh), στη Γερμανία (0,2873 EUR ανά kWh) και στο Βέλγιο (0,2860 EUR ανά kWh)· βλ. σχήμα 1. Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν στη Βουλγαρία (0,0958 EUR ανά kWh), στην Ουγγαρία (0,1097 EUR ανά kWh) και στη Λιθουανία (0,1254 EUR ανά kWh). Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές στη Δανία ήταν σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την τιμή στη Βουλγαρία.

Η μέση τιμή στην ΕΕ-27 το δεύτερο εξάμηνο του 2019 —ένας σταθμισμένος μέσος όρος με τη χρήση των πιο πρόσφατων (2018) στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά— ήταν 0,2160 EUR ανά kWh.

Σχήμα 1: Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές, δεύτερο μισό του 2019
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)

Η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ-27 από το πρώτο μισό του 2008 και μετά παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Η τιμή χωρίς τους φόρους, δηλαδή η ενέργεια, η προμήθεια και το δίκτυο, αυξήθηκε ελαφρώς ταχύτερα από το συνολικό ποσοστό πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) έως το δεύτερο μισό του 2013, που ήταν 0,1338 EUR ανά kWh. Ωστόσο, από το 2014, παρέμεινε σχετικά σταθερή και σήμερα ανέρχεται σε 0,1280 EUR ανά kWh, ελαφρώς χαμηλότερη από την τιμή του πρώτου μισού του 2008, αναπροσαρμοσμένη για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός. Αντίθετα, η επιβάρυνση από φόρους αυξήθηκε συνεχώς, από 31,2 % το 2008 σε 40,7 % το 2019. Κατά συνέπεια, η συνολική τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ήταν σημαντικά υψηλότερη (17 %) το δεύτερο μισό του 2019 σε σύγκριση με το πρώτο μισό του 2008, όταν αναπροσαρμόστηκε για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Σχήμα 2: Εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές, 2008-2019
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)

Το ύψος των φόρων και εισφορών διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών

Το ποσοστό των φόρων και εισφορών στη συνολική τιμή λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Στην ΕΕ, το σχετικό ποσό των φόρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν χαμηλότερο στη Μάλτα (5,9 %), όπου εφαρμόζεται χαμηλό ποσοστό ΦΠΑ στη βασική τιμή. Το σχετικό μερίδιο των φόρων ήταν υψηλότερο στη Δανία, όπου ανερχόταν στο 64,4 % της συνολικής τιμής. Ο ΦΠΑ στην ΕΕ-27 αντιπροσωπεύει το 15,6 % της συνολικής τιμής. Κυμαίνεται δε από 4,8 % στη Μάλτα έως 21,2 % στην Ουγγαρία.

Σχήμα 3: Μερίδιο των φόρων και εισφορών που πληρώθηκαν από τους οικιακούς καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια, δεύτερο μισό του 2019
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)

Οι μεγαλύτερες μειώσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκαν στη Δανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία

Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται η εκατοστιαία μεταβολή των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και του ΦΠΑ, σε εθνικό νόμισμα μεταξύ του δεύτερου μισού του 2018 και του δεύτερου μισού του 2019. Για τις τιμές της ενέργειας, η σύγκριση ανά έτος (και όχι ανά εξάμηνο) είναι πιο σημαντική προκειμένου να αποφεύγονται οι εποχικές επιδράσεις. Βάσει της σύγκρισης ανά έτος, οι συνολικές τιμές μειώθηκαν σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ. Η εκατοστιαία μείωση ήταν μεγαλύτερη στη Δανία (-6,3 %) και στην Ελλάδα (-5,8 %), όπου οι ανανεώσιμοι φόροι μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες παρέμειναν σταθερές. Η υψηλότερη εκατοστιαία αύξηση τιμών σημειώθηκε στις Κάτω Χώρες (19,6 %) και στη Λιθουανία (14,3 %), όπου η συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας ήταν ο κυριότερος παράγοντας της αύξησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη Λιθουανία, η τιμή χωρίς τους φόρους αυξήθηκε κατά 22,8 %. Ωστόσο, μειώθηκαν οι φόροι δυναμικότητας, καθώς και οι φόροι ανανεώσιμων πηγών, γεγονός που αντιστάθμισε εν μέρει την αύξηση.

Σχήμα 4: Μεταβολή των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές σε σύγκριση με το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ήτοι το δεύτερο μισό του 2019
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκαν στην Κύπρο και στην Ιταλία

Για τους μη οικιακούς καταναλωτές (οι οποίοι ορίζονται, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μεσαίου μεγέθους καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 500 MWh και 2 000 MWh), οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το δεύτερο μισό του 2019 ήταν υψηλότερες, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, στην Κύπρο και στην Ιταλία (βλ. σχήμα 5). Η μέση τιμή της ΕΕ-27 το δεύτερο εξάμηνο του 2019 —ένας σταθμισμένος μέσος όρος με τη χρήση των πιο πρόσφατων (2018) στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους μη οικιακούς καταναλωτές— ήταν 0,1173 EUR ανά kWh.

Σχήμα 5: Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές, δεύτερο μισό του 2019
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_205)

Η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ-27 από το πρώτο μισό του 2008 και μετά παρουσιάζεται στο σχήμα 6. Η τιμή χωρίς τους φόρους, δηλαδή η ενέργεια, η προμήθεια και το δίκτυο, αυξήθηκε εξίσου με τον συνολικό πληθωρισμό έως το 2012, όταν κορυφώθηκε σε 0,0943 EUR ανά kWh το πρώτο εξάμηνο. Στη συνέχεια μειώθηκε και τώρα ανέρχεται σε 0,0772 EUR ανά kWh, δηλαδή κατά 21 % χαμηλότερη από την προσαρμοσμένη —για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός— τιμή του 2008.

Ωστόσο, η επιβάρυνση από φόρους αυξανόταν συνεχώς, από 13,8 % το 2008 σε 34,2 % το 2019. Συνεπώς, αν εξετάσουμε τη συνολική τιμή για τους μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των μη ανακτήσιμων φόρων, για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, είναι ελαφρώς υψηλότερη (3,6 %) της προσαρμοσμένης —για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός— τιμής του 2008.

Σχήμα 6: Εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές, 2008-2019
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_205)

Ποσοστό μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας

Το ποσοστό των μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών στη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές παρουσιάζεται στο σχήμα 7. Το δεύτερο μισό του 2019, το υψηλότερο ποσοστό φόρων επιβλήθηκε στη Γερμανία, όπου οι μη ανακτήσιμοι φόροι και εισφορές ήταν το 56,3 % της συνολικής τιμής, υπερβαίνοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό της Ιταλίας κατά 13,8 εκατοστιαίες μονάδες. Το μερίδιο των φόρων για την ΕΕ-27 είναι 34,2 %, αλλά φυσικά, το μερίδιο της Γερμανίας έχει εν προκειμένω πολύ μεγάλο αντίκτυπο, καθώς, επίσης, πρόκειται για τη χώρα με την κατά πολύ υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μη οικιακών καταναλωτών.

Σχήμα 7: Μερίδιο των φόρων και εισφορών που πληρώθηκαν από τους μη οικιακούς καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια, δεύτερο μισό του 2019
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_205)

Εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές

Στο σχήμα 8 παρουσιάζεται η μεταβολή των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών σε εθνικό νόμισμα από το δεύτερο μισό του 2018 έως το δεύτερο μισό του 2019. Οι εν λόγω τιμές μειώθηκαν σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Δανία (-13,4 %) και κατόπιν στην Πολωνία (-6,3 %) και στην Πορτογαλία (-2,1 %). Αυξήθηκαν στα υπόλοιπα 21 κράτη μέλη της ΕΕ. Αυξήσεις κατά 10,0 % ή περισσότερο σημειώθηκαν στη Ρουμανία (19,5 %), στην Ουγγαρία (18,4 %), στην Ιταλία (12,7 %), στις Κάτω Χώρες (11,1 %) και στη Σλοβενία (10,0 %).

Σχήμα 8: Μεταβολή στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές σε σύγκριση με το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ήτοι το δεύτερο μισό του 2019
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_205)

Πρωτογενή δεδομένα για τους πίνακες και τα γραφήματα

Πηγές δεδομένων

Ορισμός των οικιακών καταναλωτών

Σε ολόκληρο το παρόν άρθρο, οι αναφορές στους οικιακούς καταναλωτές αφορούν το μέσο τυπικό οικιακό επίπεδο κατανάλωσης με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 2 500 και 5 000 kWh. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν λιανικές τιμές καταναλωτή και περιλαμβάνουν τους φόρους, τις εισφορές και τον ΦΠΑ.

Ορισμός των μη οικιακών καταναλωτών

Σε ολόκληρο το παρόν άρθρο, οι αναφορές στους μη οικιακούς καταναλωτές αφορούν το μέσο τυπικό μη οικιακό επίπεδο κατανάλωσης με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 500 και 2 000 MWh. Στο παρόν άρθρο, οι τιμές αντιστοιχούν στην τιμή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της προμήθειάς της και του κόστους δικτύου και περιλαμβάνουν όλους τους μη ανακτήσιμους φόρους και εισφορές.

Mεθοδολογία

Η σύγκριση μεταξύ των τιμών του 2018 και του 2019 γίνεται στα εθνικά νομίσματα για τον αποκλεισμό των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των εθνικών νομισμάτων και του ευρώ.

Οι τιμές στα εθνικά νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου για την οποία αναφέρθηκαν οι τιμές.

Οι τιμές συγκρίνονται πάντα με τις τιμές των ίδιων εξαμήνων (δηλ. ανά έτος), προκειμένου να αποφεύγονται οι εποχικές επιδράσεις.

Το 2016 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1952. Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει την υποχρέωση συλλογής και διάδοσης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς και τους μη οικιακούς καταναλωτές. Έως το 2016 ο τομέας των μη οικιακών καταναλωτών οριζόταν ως οι βιομηχανικοί καταναλωτές, αλλά οι αρχές υποβολής στοιχείων μπορούσαν να συμπεριλάβουν και άλλους μη οικιακούς καταναλωτές. Με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952, ο ορισμός άλλαξε από βιομηχανικούς σε μη οικιακούς καταναλωτές, προκειμένου να υπάρχει ενιαία μεθοδολογία για όλες τις χώρες που υποβάλλουν στοιχεία. Έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2017 οι αρχές υποβολής στοιχείων υπέβαλαν τα στοιχεία τους σχετικά με τις τιμές για τον τομέα των οικιακών καταναλωτών σε εθελοντική βάση.

Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ή τα συστήματα τιμολόγησης διαφέρουν από τον έναν προμηθευτή στον άλλον. Μπορεί να απορρέουν από συμβάσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης, ιδίως για τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές Για τους μικρότερους καταναλωτές, καθορίζονται γενικά με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. τα περισσότερα τιμολόγια περιλαμβάνουν, επίσης, κάποια μορφή πάγιου τέλους. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται ενιαία τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια. Για τη σύγκριση των τιμών σε διαχρονικό επίπεδο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το παρόν άρθρο παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές και για τους μη οικιακούς καταναλωτές. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές διαιρούνται σε πέντε ετήσιες ζώνες κατανάλωσης και, για τους μη οικιακούς καταναλωτές, σε επτά διαφορετικές ζώνες κατανάλωσης.

Οι συλλεγόμενες τιμές καλύπτουν τις μέσες τιμές για περίοδο έξι μηνών (μισό έτος ή εξάμηνο) από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο (πρώτο εξάμηνο) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο (δεύτερο εξάμηνο) κάθε έτους. Οι τιμές περιλαμβάνουν τη βασική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, τις δαπάνες μεταφοράς και διανομής, τις χρεώσεις μίσθωσης του μετρητή και άλλες υπηρεσίες. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τους φόρους, τις εισφορές, τις εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τα τέλη και τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), πράγμα που αντανακλά, σε γενικές γραμμές, τη συνολική τιμή που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές. Δεδομένου ότι οι μη οικιακοί καταναλωτές είναι, συνήθως, σε θέση να ανακτήσουν τον ΦΠΑ και ορισμένους άλλους φόρους, οι τιμές για τους μη οικιακούς καταναλωτές παρουσιάζονται χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους/εισφορές/τέλη. Η μονάδα για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ευρώ ανά κιλοβατώρα (EUR ανά kWh).

Πλαίσιο

Η τιμή και η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού και, ειδικότερα, του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, είναι βασικά στοιχεία της στρατηγικής ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει συνήθως ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών ενεργειακών δαπανών για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Σε αντίθεση με την τιμή των ορυκτών καυσίμων, που συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις διεθνείς αγορές με σχετικά ομοιόμορφες τιμές, για την ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει ένα ευρύτερο φάσμα τιμών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η τιμή των πρωτογενών καυσίμων και, τελευταία, το κόστος των πιστοποιητικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επηρεάζουν, σε κάποιο βαθμό, την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΕΕ έλαβε μέτρα για την ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990. Οι οδηγίες που εκδόθηκαν το 2003 θέσπισαν κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ορίστηκαν προθεσμίες για το άνοιγμα των αγορών και για να δίνεται στους πελάτες η δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή τους: Από την 1η Ιουλίου 2004 για τους επιχειρηματικούς πελάτες και από την 1η Ιουλίου 2004 για όλους τους καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών καταναλωτών). Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προκατέλαβαν τη διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς, ενώ άλλα θέσπισαν τα αναγκαία μέτρα με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πράγματι, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί σε πολλές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως φαίνεται από τον αριθμό των αγορών που εξακολουθούν να κυριαρχούνται από (σχεδόν) μονοπωλιακούς προμηθευτές.

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου [COM(2008) 384], κάλεσε την ΕΕ να γίνει περισσότερο αποδοτική στη χρήση της ενέργειας και να εξαρτάται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα —ειδικότερα, με την προσέγγιση που προβλέπεται στη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τον Ιούλιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενέργεια (δέσμη νομοθετικών μέτρων αποτελούμενη από 2 οδηγίες και 3 κανονισμούς), που είχε ως στόχο να διασφαλίσει πραγματική και αποτελεσματική επιλογή προμηθευτών, καθώς και οφέλη για τους καταναλωτές. Ένας κανονισμός αφορούσε τη σύσταση οργανισμού για τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας έως το 2011.

Τον Μάιο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική ανάλυση της εξέλιξης των τιμών και του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπόνησε διεξοδική ανάλυση των τιμών και του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη για να βοηθήσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο, τις επιπτώσεις των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών στους καταναλωτές και τις πολιτικές επιπτώσεις. Αυτή η πρώτη έκθεση για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας παρουσίασε υψηλές παγκόσμιες τιμές ενέργειας, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, και σημαντικά υψηλότερες για την Ευρώπη από ό,τι για τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές λιανικής είχαν αυξηθεί περισσότερο από τις αντίστοιχες χονδρικής, λόγω αυξήσεων στις συνιστώσες τιμής που αντιστοιχούν στο δίκτυο, καθώς και λόγω φόρων και εισφορών. Οι αδυναμίες των δεδομένων οδήγησαν στη σύσταση να βελτιωθούν οι λεπτομέρειες, η διαφάνεια και η συνέπεια της συλλογής στοιχείων για τις τιμές της ενέργειας και στην πρόταση της Επιτροπής και την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952. Αποφασίστηκε επίσης να καταρτίζεται μια τέτοια έκθεση για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας κάθε 2 έτη. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια τέτοια έκθεση επίσης το 2016 και το 2018.

Η αυξημένη διαφάνεια για τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, αφού θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και διαφορετικών προμηθευτών. Η διαφάνεια των τιμών της ενέργειας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική με τη δημοσίευση και την όσο το δυνατόν ευρύτερη γνωστοποίηση των τιμών και των συστημάτων τιμολόγησης.

Άμεση πρόσβαση σε
Άλλα άρθρα
Πίνακες
Βάση δεδομένων
Θεματική ενότητα
Δημοσιεύσεις
Μεθοδολογία
Νομοθεσία
Απεικονίσεις
Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Βασικοί πίνακες

Energy statistics – main indicators (t_nrg_indic)
Electricity prices by type of user (ten00117)

Βάση δεδομένων

Energy statistics - prices of natural gas and electricity (nrg_price)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (from 2007 onwards) (nrg_pc)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (until 2007) (nrg_pc_h)

Ειδική ενότητα

  • Energy (στα αγγλικά)

Μεθοδολογία

Απεικονίσεις

Σημειώσεις

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.