Statistics Explained

Statistik over elpriser


Data udvundet i oktober 2022.

Planlagt opdatering af artiklen: 26. april 2023.

Highlights

Husholdningernes elpriser steg i alle undtagen fem EU-medlemsstater i første halvdel af 2022 sammenlignet med første halvdel af 2021.
I første halvdel af 2022 udviste husholdningernes elpriser i EU en kraftig stigning i Tjekkiet (61,8 %). Det største fald ses i Nederlandene (-53,6 %), drevet af subsidier og godtgørelser.
I første halvdel af 2022 giver Nederlandene den største effektgodtgørelse til forbrugerne. Andelen af skatteværdier var negativ (-267,6 %).
Priserne på elektricitet fra husholdninger i EU var højest i Grækenland (0,30 EUR pr. kWh) og laveste i Finland (0,08 EUR pr. kWh) i første halvdel af 2022.
[[File:Electricity price statistics 14-11-2022.xlsx]]

Electricity prices (including taxes) for household consumers, first half 2022

Denne artikel fremhæver udviklingen i elpriserne både for husholdning og ikke-husholdningsforbrugere inden for Den Europæiske Union . Når de foreligger, omfatter den også prisdata fra Island, Liechtenstein, Norge, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Serbien, Türkiye, Bosnien-Hercegovina, Kosovo*, Moldova, Georgien og Ukraine.

Prisen på energi i EU afhænger af en række forskellige udbuds- og efterspørgselsforhold, herunder den geopolitiske situation, det nationale energimiks, importdiversificering, netomkostninger, miljøbeskyttelsesomkostninger, alvorlige vejrforhold eller punktafgifter og beskatningsniveauer. Bemærk, at priserne i denne artikel omfatter skatter, afgifter og MOMS for privatforbrugere, men eksklusive skatter og afgifter, der kan refunderes for erhvervsforbrugere.

  • Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Full articleElpriser for privatforbrugere

Højeste elpriser i Danmark og Belgien

For husholdningsforbrugere i EU (defineret i denne artikel som mellemstore forbrugere med et årligt forbrug på mellem 2 500 kWh og 5 000 kWh) var elpriserne i første halvdel af 2022 højest i Danmark (0,4559 EUR pr. kWh), Belgien (0,3377 EUR pr. kWh), Tyskland (0,3279 EUR pr. kWh) og Italien (0,3115 EUR pr. kWh); se figur 1. De laveste elpriser blev registreret i Nederlandene (0,0595 EUR pr. kWh), Ungarn (0,0948 EUR pr. kWh) og Bulgarien (01 093 EUR pr. kWh). En kilowatt-time for danske husholdninger kostede 80,5 % mere end EU-gennemsnitsprisen, mens husholdningerne i Nederlandene skulle betale 76,4 % mindre end EU-gennemsnittet. Denne forskel skyldes hovedsagelig subsidier og godtgørelser til husholdningsforbrugere i Nederlandene.

Den EU gennemsnitsprisen i første halvår af 2022 — et vægtet gennemsnit ved hjælp af de seneste (2022) data for elektricitet fra private forbrugere — var 0,2525 EUR pr. kWh.

Vertical stablet søjlediagram over elpriserne for privatforbrugere i første halvdel af 2022 i EU, euroområdet, EU's medlemsstater og nogle af EFTA-landene, kandidatlandene, potentielle kandidatlande og andre lande. Hver bar viser de tre elementer i prisen, som er prisen uden skatter, moms og andre afgifter.
Figure 1: Electricity prices for household consumers, first half 2022
(€ per kWh)
Source: Eurostat (nrg_pc_204)


Figur 2 viser udviklingen i elpriserne for husholdninger i EU siden første halvdel af 2008. Prisen uden afgifter, dvs. energi, forsyning og netværk, steg lidt hurtigere end den samlede inflationsrate (HICP) indtil anden halvdel af 2013, hvor den var 0,1338 EUR pr. kWh. Fra 2014 til 2019 forblev den forholdsvis stabil. I andet halvår af 2021 blev den højeste pris nogensinde registreret i indsamlingen. Vægten af skatterne er steget med 4,8 procentpoint fra 31,2 % i første halvdel af 2008 til 35,8 % i anden halvdel af 2021, men faldt betydeligt i første halvdel af 2021 (23,5 %). Dette afspejler virkningen af de foranstaltninger, der skal lette elomkostningerne i EU's husholdninger.

For priserne justeret for inflation var den samlede pris for husholdningsforbrugere, dvs. inklusive alle skatter, 0,2525 EUR pr. kWh i første halvdel af 2022 sammenlignet med 0,1604 EUR pr. kWh i første halvdel af 2008. Denne pris er lavere end den faktiske pris inklusive skatter, mens den faktiske pris ekskl. skatter er omtrent på samme niveau som 2008-prisen justeret for inflation.

Line diagram med fire linjer, der viser udviklingen i elpriserne for husholdninger i EU fra første halvdel af 2008 til første halvdel af 2022. Linjerne viser følgende fire forskellige priser: priser inkl. skatter, priser ekskl. skatter, priserne i 1. halvår 2008, inkl. skatter justeret for inflation, og priserne i 1. halvår 2008 ekskl. skatter korrigeret for inflation.
Figure 2: Development of electricity prices for household consumers, 2008-2022
(€ per kWh)
Source: Eurostat (nrg_pc_204)


Vægten af skatter og afgifter varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat

Figur 3 viser andelen af skatter og afgifter i husholdningernes samlede detailpris for elektricitet. I EU var andelen af skatter i første halvdel af 2022 den mindste i Nederlandene, hvor værdierne faktisk var negative (-267,6 %). Nederlandene giver forbrugerne den største virkningsgodtgørelse. Den relative andel af skatterne var højest i Danmark og udgjorde 48 % af den samlede pris. Den gennemsnitlige andel af skatter og afgifter på EU-plan var 23,5 %, hvilket er et væsentligt fald på 12,4 % i forhold til 2021S2, hovedsagelig drevet af subsidier og godtgørelser. Momsen i EU udgør 13,1 % af den samlede pris. Den ligger på mellem 4,8 % i Malta og 21,3 % i Ungarn.

Vertical stablet søjlediagram over andelen af skatter og afgifter, som husholdningerne betaler for elektricitet i første halvdel af 2022 i EU, euroområdet, EU-medlemsstaterne og nogle af EFTA-landene, kandidatlandene, potentielle kandidatlande og andre lande. Hver bar viser andelen af moms og andelen af andre skatter og afgifter.
Figure 3: Share of taxes and levies paid by household consumers for electricity, first half 2022
(%)
Source: Eurostat (nrg_pc_204)


Største stigning i elpriserne i Tjekkiet, Letland og Danmark

Figur 4 viser den procentvise ændring i elpriserne for privatforbrugere, herunder alle skatter og moms, fra første halvdel af 2021 sammenlignet med første halvdel af 2022. Til sammenligning blev de nationale valutaer anvendt. For energipriser er det mest meningsfuldt at sammenligne år efter år i stedet for semester på semester for at undgå sæsoneffekter. De samlede priser steg fra år til år i alle undtagen fem EU-medlemsstater. Den største stigning ses i Tjekkiet (61,8 %), efterfulgt af Letland (59,4 %) og Danmark (57,3 %). Energi- og forsyningsomkostninger har primært drevet stigningen. Nederlandene (-53,6 %) og Slovenien (-16,4 %) var de to EU-lande, der registrerede de største fald. Disse fald skyldes foranstaltninger, der er truffet for at mindske elomkostningerne.

Horisontal søjlediagram over den procentvise ændring i elpriserne for husholdninger i første halvdel af 2022 sammenlignet med foregående års samme semester i EU, EU-medlemsstaterne og nogle af EFTA-landene, kandidatlandene, potentielle kandidatlande og andre lande.
Figure 4: Change in electricity prices for household consumers compared with previous year's same semester, first half 2022
(%)
Source: Eurostat (nrg_pc_204)


Elpriser i købekraftstandard

På kort 1 er elpriser for privatforbrugere i første halvdel af 2022 vist i standard for købekraft gruppering af de tilgængelige lande i seks kategorier med elpriskategorier fra over 26,9 KKS pr. 100 kWh til under 15,3 KKS pr. 100 kWh. Den endelige byrde for forbrugeren afhænger af deres eget forbrug. Elpriserne baseret på købekraftsstandarden var højest i Rumænien (44,6) og Tjekkiet (38,9). De laveste elpriser baseret på købekraftsstandarden blev observeret i Nederlandene (5.2) og Malta (14,6).

Kort om elpriser i købekraftstandarden for husholdningsforbrugere i første halvdel af 2022 i EU's medlemsstater (undtagen Sverige) og nogle EFTA-lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande. Hvert tilgængeligt land er grupperet i en af seks kategorier, der spænder fra over 26,9 KKS pr. 100 kWh til under 15 KKS pr. 100 kWh.
Map 1: Electricity prices for household consumers, first half 2022
(PPS per 100 kWh)
Source: Eurostat (nrg_pc_204)


Andel af transmissions- og distributionsomkostninger for husholdningselektricitetsforbrugere

Figur 5 viser andelen af transmissions- og distributionsomkostninger for husholdningernes elforbrugere. Transmissions- og distributionsomkostninger indberettes kun én gang om året ved udgangen af andet halvår. Dette afsnit henviser til data for 2021. Distributionsomkostningerne tegner sig for langt den største andel sammenlignet med transmissionsomkostningerne. Dette er normalt for alle typer net, herunder elsystemet.

Transmissionsnet anvendes til transmission af store mængder energi over lange afstande. Distributionsnettet er normalt den del af systemet, hvor forbrugerne er tilsluttet. Distributionsnettet er tættere end transmissionsnettet, og dets andel af omkostningerne forventes derfor at være højere.

Lande med lavere befolkningstæthed kræver et mere omfattende transmissionsnet for at opfylde deres behov. Dens omkostninger er højere sammenlignet med lande med højere befolkningstæthed. Mindre, tætbefolkede lande bruger for det meste deres distributionsnet.

I 2021 havde Luxembourg (100,0 %), Slovakiet (91,3 %) og Finland (90,0 %) de største fordelingsomkostninger. På den anden side havde Estland (37,0 %), Polen (30,4 %) og Cypern (29,1 %) den største andel af transmissionsomkostningerne i 2021.

100 % lodret stablet søjlediagram over andelen af transmissions- og distributionsomkostninger, som husholdningerne betaler for elektricitet i 2021 i EU's medlemsstater og visse EFTA-lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og andre lande. Hver søjle viser andelen af transmissionsomkostninger og distributionsomkostningernes andel.
Figure 5: Share of transmission and distribution costs paid by household consumers for electricity, 2021
(%)
Source: non-published Eurostat data

Elpriser for erhvervsforbrugere

Elpriser højeste i Grækenland og Italien

Ikke-husholdningsforbrugere defineres i denne artikel som mellemstore forbrugere med et årligt forbrug på mellem 500 MWh og 2 000 MWh. Som vist i figur 6 var elpriserne i første halvdel af 2022 højest i Grækenland (0,042 EUR pr. kWh) og Italien (0,2525 EUR pr. kWh). De laveste priser blev observeret i Finland (0,0808 EUR pr. kWh) og Sverige (0,1117 EUR pr. kWh). EU's gennemsnitspris i første halvår 2022 var 0,1833 EUR pr. kWh. Aggregaterne er vægtede gennemsnit under hensyntagen til det gennemsnitlige forbrug i hvert bånd.

Vertical stablet søjlediagram over elpriserne for erhvervsforbrugere i første halvdel af 2022 i EU, euroområdet, EU's medlemsstater og nogle EFTA-lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og andre lande. Hver bar viser de to komponenter af prisen, som er prisen uden skatter, og de ikke-refunderbare skatter.
Figure 6: Electricity prices for non-household consumers, first half 2022
(€ per kWh)
Source: Eurostat (nrg_pc_205)


Figur 7 viser udviklingen i elpriserne for erhvervsforbrugere i EU siden første halvdel af 2008. Prisen uden afgifter, dvs. energi, forsyning og netværk, steg på samme måde som den samlede inflation indtil 2012, hvor den toppede med 0,0943 EUR pr. kWh i første halvår. Derefter var det på nedgangen indtil 2020. I andet halvår af 2019 var den f.eks. på 0,0781 EUR pr. kWh, mens den i andet halvår af 2020 steg og lå på 0,0820 EUR pr. kWh, hvilket stadig er lavere end prisen på første halvår 2008. I første halvdel af 2022 er der derimod en kraftig stigning, idet prisen uden afgifter ligger på 0,1602 EUR pr. kWh, den højeste værdi og den højeste stigning i forhold til den foregående referenceperiode, siden dataindsamlingen begyndte.

Vægten af skatterne er steget med 20,8 procentpoint fra 13,8 % i første halvår af 2008 til 34,6 % i første halvdel af 2021. I første halvår 2022 var andelen af skatter den laveste, siden dataindsamlingen begyndte (12,6 %), hvilket afspejler de foranstaltninger, der er truffet for at mindske elomkostningerne.

Når man ser på den samlede erhvervspris, dvs. inkl. skatter, der ikke kan inddrives, for første halvår 2022, blev den næsten fordoblet (92,1 %) i forhold til prisen på første halvår i 2008 fra 0,0834 EUR pr. kWh til 0,1602 EUR pr. kWh.

For priserne justeret for inflation var den samlede pris for erhvervsforbrugere, dvs. inkl. skatter, 0,1244 EUR pr. kWh i første halvdel af 2022 sammenlignet med 0,0968 EUR pr. kWh i første halvdel af 2008. Denne pris er lavere end den faktiske pris inklusive skatter. Den samlede pris for erhvervsforbrugere, dvs. uden skat, var 0,1072 EUR pr. kWh i første halvdel af 2022 sammenlignet med 0,0834 EUR pr. kWh i første halvdel af 2008. Denne pris er højere end den faktiske pris ekskl. skatter.

Line diagram med fire linjer, der viser udviklingen i elpriserne for erhvervsforbrugere i EU fra første halvdel af 2008 til første halvdel af 2022. Linjerne viser følgende fire forskellige priser: priser inkl. skatter, priser ekskl. skatter, priserne i 1. halvår 2008, inkl. skatter justeret for inflation, og priserne i 1. halvår 2008 ekskl. skatter korrigeret for inflation.
Figure 7: Development of electricity prices for non-household consumers, 2008-2022
(€ per kWh)
Source: Eurostat (nrg_pc_205)


Andel af skatter og afgifter, der ikke kan inddrives, i elpriserne

Figur 8 viser andelen af skatter og afgifter, der ikke kan inddrives, i den samlede elpris for erhvervsforbrugere. I første halvdel af 2022 var andelen af skatter størst i Polen, efterfulgt af Letland og Cypern, hvor skatter og afgifter, der ikke kunne inddrives, udgjorde henholdsvis 36,5 %, 32,1 % og 30,3 % af den samlede pris. EU's andel af skatterne udgjorde 12,6 %.

Vertical søjlediagram over andelen af skatter og afgifter, som ikkehusholdningsforbrugere betaler for elektricitet i første halvdel af 2022 i EU, euroområdet, EU's medlemsstater og nogle EFTA-lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og andre lande.
Figure 8: Share of taxes and levies paid by non-household consumers for electricity, first half 2022
(%)
Source: Eurostat (nrg_pc_205)


Udviklingen i elpriserne for erhvervsforbrugere

Figur 9 viser ændringen i elpriserne for ikke-husholdningsforbrugere, herunder alle skatter og afgifter, der ikke kan inddrives, fra første halvdel af 2021 til første halvdel af 2022. Til sammenligning blev de nationale valutaer anvendt. De største stigninger blev registreret i Grækenland (159,1 %) og Rumænien (136,6 %) efterfulgt af Danmark (101,9 %). I alle EU's medlemsstater med undtagelse af Malta var stigningen på over 10 %. For Malta var stigningen 4,8 %.

Horisontal søjlediagram over den procentvise ændring i elpriserne for erhvervsforbrugere i første halvdel af 2022 sammenlignet med foregående års samme semester i EU, euroområdet, EU's medlemsstater og nogle EFTA-lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og andre lande.
Figure 9: Change in electricity prices for non-household consumers compared with previous year's same semester, first half 2022
(%)
Source: Eurostat (nrg_pc_205)


Andel af transmissions- og distributionsomkostninger for andre elforbrugere end husholdninger

Figur 10 viser andelen af transmissions- og distributionsomkostninger for andre elforbrugere end husholdninger. Transmissions- og distributionsomkostninger indberettes kun én gang om året ved udgangen af andet halvår. Dette afsnit henviser til data for 2021. Hvad angår husholdningernes forbrugere, tegner distributionsomkostningerne sig for den største andel sammenlignet med transmissionsomkostningerne. Dette er normalt for alle typer net, herunder elsystemet. Transmissionsnet anvendes til transmission af store mængder energi over lange afstande. Distributionsnettet er som regel der, hvor forbrugerne er tilsluttet. Distributionsnettet er tættere end transmissionsnettet, og dets andel af omkostningerne forventes derfor at være højere.

Lande med lavere befolkningstæthed kræver et mere omfattende transmissionsnet for at opfylde deres behov. Dens omkostninger er højere sammenlignet med lande med højere befolkningstæthed. Mindre, tætbefolkede lande bruger for det meste deres distributionsnet.

Flere erhvervskunder kan dog tilsluttes direkte til transmissionsnettet eller anvende en del af distributionsnettet (kun middelspænding). Andelen af transmissionsomkostninger kan derfor være højere sammenlignet med private forbrugere.

I 2021 havde Tjekkiet, Sverige og Østrig den største andel af distributionsomkostningerne med henholdsvis 91,2 % (anslået), 88,3 % og 84,1 % (anslået). På den anden side havde Danmark, Belgien og Italien den største andel af transmissionsomkostningerne i 2021 med henholdsvis 58 %, 57,5 % og 56,4 %.

100 % lodret stablet søjlediagram over andelen af transmissions- og distributionsomkostninger, som ikkehusholdningsforbrugere betaler for elektricitet i 2021 i EU's medlemsstater og visse EFTA-lande, kandidatlande, potentielle kandidatlande og andre lande. Hver søjle viser andelen af transmissionsomkostninger og distributionsomkostningernes andel.
Figure 10: Share of transmission and distribution costs paid by non-household consumers for electricity, second half 2021
(%)
Source: non-published Eurostat data


Kildedata for tabeller og grafer

Excel.jpg Electricity price statistics tables and graphs

Datakilder

Definition af husstandsforbrugere

I hele denne artikel vedrører henvisninger til husholdningsforbrugere det mellemstore standardforbrugsinterval for husholdninger med et årligt elforbrug på mellem 2 500 og 5 000 kWh. Alle tal er forbruger detailpriser og omfatter skatter, afgifter og moms. De fuldstændige datasæt for elpriser for husholdningerne findes på:

for private forbrugere — halvårlige data (fra 2007) (nrg_pc_204)
for husholdninger — årlige data (nrg_pc_204_c)

og

til transmission og distribution af netomkostninger for gas og elektricitet — årlige data (nrg_pc_206)

Definition af erhvervsforbrugere

I hele denne artikel vedrører henvisninger til erhvervsforbrugere det mellemstore standardforbrug uden for husholdningerne med et årligt elforbrug på mellem 500 og 2 000 MWh. I denne artikel svarer priserne til elproduktionens pris, forsyningen, netomkostningerne og alle skatter og afgifter, der ikke kan inddrives. De fuldstændige datasæt for elpriser for erhvervsforbrugere findes på:

for erhvervsforbrugere — halvårlige data (fra 2007) (nrg_pc_205)
for erhvervsforbrugere — årlige data (nrg_pc_205_c)

og

til transmission og distribution af netomkostninger for gas og elektricitet — årlige data (nrg_pc_206)

Metode

Priserne i nationale valutaer omregnes til euro ved hjælp af den gennemsnitlige vekselkurs i den periode, for hvilken priserne blev indberettet.

Priserne sammenlignes altid med priserne på de samme semestre (dvs. år-til-år) for at undgå sæsoneffekter.

I 2016 trådte forordning (EU) 2016/1952 i kraft. Den fastlægger forpligtelsen til at indsamle og formidle elpriser for husholdninger og ikke-husholdningsforbrugere. Indtil 2016 blev området for erhvervsforbrugere defineret som industrielle forbrugere, men de indberettende myndigheder fik lov til at medtage andre erhvervsforbrugere. Forordning (EU) 2016/1952 ændrede definitionen fra industriforbrugere til erhvervsforbrugere, så de havde en unik metode for alle indberettende lande. Indtil januar 2017 fremlagde de indberettende myndigheder deres prisdata for husholdningssektoren på frivillig basis.

Eltakster eller prisordninger varierer fra leverandør til leverandør. De kan være resultatet af forhandlede kontrakter, især for store erhvervskunder. For mindre forbrugere fastsættes de generelt i henhold til en række karakteristika, herunder den mængde elektricitet, der forbruges. De fleste takster omfatter også en form for fast gebyr. Der er derfor ingen enkeltpris for elektricitet. For at sammenligne priser over tid og mellem EU's medlemsstater viser denne artikel oplysninger om forbrugsintervaller for privatforbrugere og for erhvervsforbrugere. Elpriserne for privatforbrugere er opdelt i fem årlige forbrugsintervaller og, for ikke-husholdningsforbrugere, i syv forskellige forbrugsintervaller.

De indsamlede priser dækker gennemsnitspriserne over en periode på seks måneder (et halvår eller et halvår) fra januar til juni (første halvår) og fra juli til december (andet halvår) hvert år. Priserne inkluderer basisprisen for elektricitet, transmissions- og distributionsafgifter, målerleje og andre tjenester. Elpriserne for privatforbrugere i denne artikel omfatter skatter, afgifter, ikke-skattemæssige afgifter, gebyrer og merværdiafgift (moms), da dette generelt afspejler den samlede pris, som husholdningerne betaler. Da ikke-husholdningsforbrugere normalt er i stand til at inddrive moms og visse andre afgifter, vises priserne for erhvervsforbrugere uden moms og andre afgifter/afgifter/gebyrer, der kan kræves tilbagebetalt. Enheden for elpriser er euro pr. kilowatt-time (EUR pr. kWh).

Kvoter i referenceperioden 2022 semester 1

Belgien: For 2022 er et varmetillæg på 100 EUR for alle husstande integreret i elregningen. momsen er blevet reduceret fra 21 % til 6 % siden den 1. marts 2022.

Bulgarien: Som reaktion på stigningen i elpriserne har regeringen indført en midlertidig kompensationsordning for husholdningernes slutforbrugere. I henhold til denne ordning modtager erhvervsforbrugere en månedlig kompensation, beregnet specifikt for hver enkelt forbruger, gennem deres elektricitetsleverandør. Kompensationsbeløbet trækkes fra den samlede endelige pris, efter at der er opkrævet moms på hver månedsfaktura. Husholdningernes elpriser fastsættes og reguleres af Energi- og Vandreguleringskommissionen og påvirkes ikke af den dynamisk skiftende markedssituation. Regeringen har indført et moratorium for priser for privatkunder i perioden 16.12.2021-31.03.2022.

Tjekkiet: Ud over at indføre en kompensationsordning for el- og naturgaspriser indrømmede regeringen en midlertidig fritagelse for moms på naturgas (inkl. LPG) og elektricitet. Fritagelsen gælder for alle leverancer fra november 2021 og fremefter.

Danmark: Den danske regering udbetalte i august 2022 et engangsbeløb (6.000 kr.) pr. husstand, der var ramt af høje varmeomkostninger — hvis de samtidig havde en relativ lav indkomst i 2020. Hvad angår elforbrugerne til opvarmning, blev der betalt 0,23 mia. kr. Det blev vurderet, at kun husholdninger i størrelsesgruppe DD og DE kunne modtage kompensation. I gennemsnit blev kompensationen opgjort til 0,06 kr. pr. kwh i gruppe DD og 0,01 i gruppe DE. Kun omkring 1,5 procent af husstandene får kompensation på grund af opvarmning af elektricitet.

Tyskland: Til orientering var der ikke tilskud til elektricitet eller naturgas i nogen form i Tyskland i det første halvår. En elafgift blev kun reduceret kraftigt, som det havde været planlagt i lang tid, og vil blive afskaffet helt i andet halvår af 2022.

Estland: Fra januar til marts 2022 er der fastsat en prisgrænse for el- og gasregninger, hvoraf den resterende del automatisk kompenseres af staten til private forbrugere. Der er et prisloft for indenlandske forbrugere på 0,12 EUR/kWh (ekskl. afgifter) for elforbrug på op til 650 kWh pr. måned. Fra oktober 2021 til marts 2022 kompenseres elnetafgiften med 50 % til alle elforbrugere. Indtil december blev alle forbrugere kompenseret med 50 %, med den nye foranstaltning, fra januar 2022 vil ikke-husholdningsforbrugere blive kompenseret 100 % af elnettets gebyr. Fra september 2021 til marts 2022 vil op til mellemindkomstfamilier få refunderet 80 % af prisstigningen for en bestemt type energi (elektricitet, gas eller rumopvarmning) på grundlag af el-, gas- og varmeregninger. For april til juni 2022 var der ingen kompensation.

Irland: På grund af de seneste stigninger i energipriserne har Irland indført foranstaltninger for at lette byrden for de endelige forbrugere. Indenlandske elkunder, herunder pay as you go-kunder, modtog en ekstraordinær engangsbetaling på 200 EUR mellem april og juni 2022. Der er indført en yderligere foranstaltning til håndtering af de stigende energiomkostninger i form af en nedsættelse af momsen på elregninger fra 13,5 % til 9 % fra den 1. maj 2022.

Grækenland: Forbrugerne (husholdninger og ikke-husholdninger) modtager i deres elregninger forskellige kompensationer for hver måned og beregnes op til en vis grænse for det månedlige forbrug. Moms og alle andre skatter opkræves baseret på den nedsatte pris (første pris minus kompensation). Derudover er der en ekstra finansiel godtgørelse for første halvår 2022 og kun for privatkunder. Det betales direkte til dem og er ikke synligt på deres elregninger. Det er værd at nævne, at ikke alle husstandsforbrugere er støtteberettigede, da visse betingelser skal være opfyldt. Under alle omstændigheder kan denne godtgørelse ikke overstige 600 EUR pr. støttemodtager.

Spanien: Den spanske regering har vedtaget foranstaltninger i 2021 for at afbøde denne stigning, og disse foranstaltninger har fokuseret på komponenten "skatter, gebyrer og afgifter". Regeringen har således reduceret afgifterne i første halvår af 2022. Den har specifikt nedsat den gældende momssats og den særlige elafgift.

Frankrig: — Personer med regulerede priser (ca. 2/3) har set udviklingen i priserne inklusive skatteloftet på 4 %. Dette loft havde konsekvenser for kunderne med priser, der var indekseret til disse takster. — Den indenlandske afgift på det endelige elforbrug (TICFE) er blevet reduceret til det laveste niveau (1 EUR/MWh eller 0,5 EUR/MWh afhængigt af sagen) — De fattigste husholdninger kan drage fordel af en "energikontrol" (allerede eksisterende, men styrket foranstaltning) — Et målrettet tilskud, der har til formål at udligne de meromkostninger, der er forbundet med gasudgifter for store forbrugervirksomheder — Den mængde elektricitet af nuklear oprindelse, der sandsynligvis vil blive købt til den regulerede Arenh-takst, er blevet forhøjet med 20 TWh. Denne takst gør det muligt at sænke prisen på elforsyningen for en bestemt kundeprofil. — Et målrettet tilskud, der har til formål at udligne de meromkostninger, der er forbundet med eludgifter for store forbrugervirksomheder

Kroatien: Priserne for husholdninger reguleres, hvilket mindsker stigningen i engrospriserne på elektricitet. Der er vedtaget en grænse for forhøjelsen af afgifterne for elektricitet. Regeringen yder sociale ydelser til borgere, der er i risiko for energifattigdom, støtter pensionister med pension under 4000 kn, skabte et program for tilskud til indkøb af kunstgødning og tilskud til fiskeri- og akvakultursektoren.

Italien: Den italienske regering har iværksat ekstraordinære og midlertidige foranstaltninger for at begrænse de ekstraordinære stigninger i energipriserne med tildeling af midler fra statsbudgettet. Mere præcist har regeringen vedtaget forskellige foranstaltninger fra andet halvår af 2021, som derefter blev videreført og i nogle tilfælde styrket i 2022.

Foranstaltningerne begyndte i 2021 med lovdekret 73/2021 og fortsatte samme år med lovdekret 130/2021. Der blev derefter truffet yderligere foranstaltninger for indeværende år, først med budgetloven for 2022 og derefter med lovdekreterne 4, 17, 21, 80, 115 og 144 fra 2022.

Det var derfor muligt at reducere eller sætte priskomponenterne til nul, der havde til formål at dække de generelle systemafgifter i elsektoren (ASOS- og ARIM-takster) og i naturgassektoren (RE, GS e UG3-takster) for privatbrugere og ikke-husholdningsbrugere.

Desuden nedsatte regeringen midlertidigt momssatsen for levering af gas til civile og industrielle formål til 5 % i de fakturaer, der blev udstedt til forbrug i oktober, november og december 2021. Denne reduktion blev derefter yderligere udvidet til at omfatte forbruget indtil december 2022 (se nærmere oplysninger i tabel 1). Under sædvanlige omstændigheder er den momssats, der anvendes på gasforbruget: — 10 % for årligt forbrug på op til 480 m³ og 22 % over denne tærskel for husholdningsbrugere — 10 % for ikke-husholdningsbrugere.

Endelig har regeringen truffet visse foranstaltninger, der, selv om de ikke har nogen direkte indvirkning på energipriserne, hjælper forbrugerne med at lette de højere omkostninger ved energiprodukter. Disse foranstaltninger består i at øge antallet af modtagere af energibonusser og øge værdien af disse bonusser for privatforbrugere under dårlige økonomiske forhold og i at indrømme ikke-indenlandske forbrugere en skattegodtgørelse for køb af elektricitet og naturgas.

Cypern: På grundlag af Cyperns energireguleringsmyndigheds (CERA) afgørelse 294/2021 blev der indført en rabat på 65 % på de regulerede tariffer for brug af transmissions- og distributionssystemer for en samlet periode på fire (4) måneder, november-december 2021 og januar-februar 2022.

Letland: For alle forbrugere blev der anvendt en 100 % rabat på distributionstakster fra januar 2022 til april 2022. Fra november 2021 fastsættes det i elektricitetsmarkedsloven, at beskyttede brugere (nødvendige eller lavindkomstpersoner, familier med mange børn eller familier med børn med handicap samt personer med gruppe I-handicap) har ret til at modtage yderligere støtte til beskyttede brugere til elbetalinger. Støtten ydes i form af delvis kompensation for den månedlige elregning fra statsbudgettet.

Luxembourg: Fra den 1. maj til den 31. december 2022 har regeringen besluttet at afholde omkostningerne til distributionsnettet samt det faste månedlige gebyr for privatkunder.

Ungarn: I Ungarn leveres 99,8 % af husholdningsforbrugerne af befordringspligtige virksomheder. Siden 2013 har priserne på forsyningspligten været reguleret, således at den nuværende stigningstendens ikke påvirker den. A1-prisen for husholdningsforbrugere (de fleste af dem er i denne kategori) består af en elpris på under 1 320 kWh/år forbrug. Hver kWh over 1 320 kWh forbrug er prissat forskelligt, hvilket er 7 % højere i øjeblikket.

Malta: Der er ingen tilskud eller godtgørelser direkte til forbrugeren, men en finansiel støtte til Enemalta plc (elektricitetsdistributør) hver måned for at kunne holde priserne stabile.

Nederlandene: Regeringen giver en refusion (tilladelse) til alle elforbrugere. Det er tænkt som en skattelettelse primært for husholdninger med lavt forbrug, da elforbruget anerkendes som et grundlæggende behov. Et ekstra kompensationsinstrument, som den nederlandske regering har gennemført i år, er et engangsbeløb, der betales direkte til forbrugernes konti. Husholdninger med en indkomst på op til 120 % af den sociale mindsteindkomst er berettiget til et fast beløb på 1 300 EUR for dette år.

Østrig: I første halvdel af 2022 blev de første vouchere til kompensation for energiomkostninger på 150 EUR indløst. Dette vil blive medtaget i den årlige elregning, men antallet af vouchere var stadig lavt i første halvdel af 2022. 

Polen: Momssatsen blev nedsat fra 23 til 5 % fra den 1. januar 2022. Punktafgiften for ikke-indenlandske kunder blev nedsat fra 5 til 4,60 PLN/MWh fra den 1. januar 2022, og punktafgiften blev undtaget for husholdninger fra den 1. januar 2022.

Portugal: Regeringen har fastsat en nedsættelse af taksterne for adgang til elnettet for 2022 (husholdninger og ikke-husholdninger, alle spændingsniveauer). Momssatsen blev nedsat for elkunder i lavspænding med en kontrakt på mindre end eller lig med 3,45 kVA Den mellemliggende momssats (13 %) blev anvendt på elforbruget (herunder ikke fast komponent, gebyrer og afgifter) i alle kontrakter med en effekt på højst 6,9 kVA for månedlige perioder på 30 dage med følgende begrænsninger: ikke overstiger 100 kWh pr. 30-dages periode eller, når de købes til store familiers forbrug, 150 kWh pr. 30-dages periode.

Rumænien: Den rumænske regering vedtog en række retlige foranstaltninger vedrørende loftet over detailpriserne for elektricitet og naturgas, nemlig en støtteordning for el- og naturgasforbrugere, der har været gældende siden den 1. november 2021. For så vidt angår elektricitet omfatter støtteordningen foranstaltninger, der anvender et loft for elpriskomponenten i de endelige regninger, som elforbrugerne betaler. Prisloftet differentieres på grundlag af typen af forbruger (husholdninger, ikke-husholdninger) og energiforbrugets størrelse. Fra september 2022 finder prisloftet for ikke-husholdninger ikke længere anvendelse med visse undtagelser. Leverandørerne fakturerer de endelige forbrugere den udjævnede pris og modtager forskellen mellem engrosprisen for elektricitet og detailprisen for elektricitet fra statsbudgettet. Støtteforanstaltningerne påvirkede dataindsamlingen for første halvår 2022. Den rumænske energitilsynsmyndighed (ANRE) foretager en særskilt og skræddersyet indsamling af data med henblik på indsendelse af data i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet. Under dataindsamlingen og kontrollen for første halvår af 2022 identificerede ANRE leverandører, der sendte data vedrørende den udjævnede elpris i stedet for den endelige elpris uden loft, som ikke var berørt af støtteordninger. ANRE har kontaktet leverandørerne og anmodet dem om at kontrollere og sende de korrekte data, nemlig den endelige pris uden loft over for endelige forbrugere, som ikke er berørt af støtteordninger. De store leverandører, der sikrer ca. 80 % af elforsyningen, har korrigeret og forsømt dataene og har erklæret, at de data, de har sendt til ANRE, repræsenterer elpriserne før anvendelsen af prisloftet, og derfor påvirkes de ikke af støtteordninger. ANRE har medtaget de korrigerede data, som leverandørerne har fremsendt i dataindberetningen i henhold til forordning (EU) 2016/1952.

Slovenien: Fra februar 2022 blev punktafgiften for endelige elforbrugere nedsat med 50 %: — Med et årligt forbrug på 0-10 000 MWh fra 3,05 EUR pr. MWh til 1,525 EUR pr. MWh — Med et årligt forbrug på over 10,000 MWh fra 1,800 EUR pr. MWh til 0,900 EUR pr. MWh. Fra februar til april 2022: — Husholdninger og små virksomheders slutkunder af elektricitet blev frikendt for at betale "bidraget til vedvarende energi og højeffektiv kraftvarmeproduktion" — Alle endelige elforbrugere blev frikendt for at betale nettakster for distributions- og transmissionssystemet.

Finland: Momsen på elektriciteten vil blive reduceret fra 24 % til 10 % fra december 2022 til april 2023. Yderligere foranstaltninger træder i kraft fra januar 2022 til april 2022: elregningen, der overstiger 400 EUR/måned, men ikke 1 500 EUR/måned, vil blive kompenseret med 60 %.

Sverige: I Sverige har regeringen besluttet at indføre kompensation for høje elpriser til privatkunder. Kompensationen afhænger af husholdningernes forbrug af elektricitet i december 2021 og januar-marts 2022 og vil blive fordelt gennem reducerede omkostninger i fakturaerne. I indberetningen af priser er kompensationen således blevet fratrukket den endelige pris med alle skatter og afgifter inkluderet.

Island: Island er en uafhængig producent af varme og elektricitet til boliger. Opvarmning er generelt af geotermisk oprindelse. Al elektricitet i landet produceres i vandkraftværker i landet og er derfor ikke afhængig af gas/nukleare/kul/brændsler e.t.c. Islands elnet er ikke forbundet med Europa. De associterede priser stiger således ikke i Island som i mange andre lande.  Regeringen har ikke truffet nogen foranstaltninger for at kompensere priserne for opvarmning eller elektricitet, og der er heller ikke noget pres for at gøre det.

Norge: Den norske regering indførte en midlertidig støtteordning fra december 2021 og fremefter, hvor alle husholdninger modtager et støttebeløb pr. brugt kWh elektricitet. Dette beløb varierer fra måned til måned afhængigt af den gennemsnitlige el spotpris. Denne støtte udbetales til private forbrugere ved at sænke deres elregning.

Kontekst

Prisen og pålideligheden af energiforsyningen, især elektricitet, er centrale elementer i et lands energiforsyningsstrategi. Elpriserne er af særlig betydning for de internationale konkurrenceevne da elektricitet normalt udgør en betydelig del af de samlede energiomkostninger for industri- og servicevirksomheder. I modsætning til prisen på fossile brændstoffer som normalt handles på de globale markeder med relativt ensartede priser, varierer elpriserne meget fra medlemsstat til medlemsstat. Prisen på primære brændstoffer og på det seneste omkostningerne ved CO2-emissionscertifikater påvirker til en vis grad prisen på elektricitet.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Energikrise — forberedelse, køb og beskyttelse af EU i fællesskabCOM2022(553) final koordinerer solidaritetsindsatsen, sikrer energiforsyningen, stabiliserer prisniveauet og støtter husholdninger og virksomheder, der står over for høje energipriser.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, REPowerEU: Fælles europæisk indsats for mere økonomisk overkommelig, sikker og bæredygtig energiCOM2022(108) final Kommissionen foreslår foranstaltninger til at koordinere solidaritetsindsatsen, sikre energiforsyningen, stabilisere prisniveauet og støtte husholdninger og virksomheder, der står over for høje energipriser.

I 2019 fremlagde Europa-Kommissionen pakken om ren energi til alle europæere. Kommissionen afsluttede en omfattende ajourføring af sin energipolitiske ramme for at lette overgangen fra fossile brændstoffer til renere energi og opfylde EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen om reduktion af drivhusgasemissioner.

DenFit for 55 lovgivningsforslag dækker en lang række politikområder, herunder klima, energi, transport og beskatning, og fastlægger, hvordan Kommissionen vil nå sit ajourførte 2030-mål i faste priser.

Forordning (EU) 2016/1952 omhandler datasvagheder, der førte til henstillingen om at forbedre detaljerne, gennemsigtigheden og sammenhængen i indsamlingen af energiprisdata. Der udarbejdes en energipris- og omkostningsrapport hvert andet år. Europa-Kommissionen offentliggjorde således en sådan rapport også i 2016 og 2018.

Den syvende rapport om energipriser og -omkostninger som en del af[1]blev offentliggjort den 18. oktober 2022. 2022-rapporten er den tredje rapport siden vedtagelsen af den europæiske grønne pagt og den første efter vedtagelsen af REPowerEU-planen. Den fremhæver de udfordringer, som energisektoren har stået over for i de seneste 12 måneder, og de fremskridt, der er gjort med hensyn til at tackle både kortsigtede spørgsmål og Europas langsigtede klimamål. Rapporten gør navnlig status over EU's energipolitiske reaktion på den nuværende energikrise, der forværres af Ruslands krig i Ukraine.

Øget gennemsigtighed for gas- og elpriser bør bidrage til at fremme fair konkurrence ved at tilskynde forbrugerne til at vælge mellem forskellige energikilder (olie, kul, naturgas og vedvarende energikilder ) og forskellige leverandører. Gennemsigtighed i energipriserne er mere effektiv, når der offentliggøres og udsendes så bredt som muligt priser og prissætningssystemer.

Direct access to

Other articles
Tables
Database
Dedicated section
Publications
Methodology
Visualisations
Hovedborde

Energi (t_nrg)se
Energistatistik — hovedindikatorer (t_nrg_indic)
Elpriser efter brugertype (ten00117)

Database

Energi (nrg)se:
Energistatistik — priser på naturgas og elektricitet (nrg_pris)
Energistatistik — naturgas- og elpriser (fra 2007) (nrg_pc)
Energistatistik — naturgas- og elpriser (indtil 2007) (nrg_pc_h)

Dedikeret sektion

Energi

Visualiseringer

af energipris