Ψηφιακή οικονομία και στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας - νοικοκυριά και άτομα


Στοιχεία εξαχθέντα τον Μάρτιο του 2018.

Προγραμματισμένη ενημέρωση του άρθρου: Ιούνιος 2019.

Ενδιαφέροντα σημεία

Μέχρι το 2017, το ποσοστό των νοικοκυριών της ΕΕ-28 που διέθεταν πρόσβαση στο διαδίκτυο ανερχόταν στο 87 %, περίπου 32 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτό του 2007.

Το 2017, στην ΕΕ-28, το 85 % των νοικοκυριών χρησιμοποιούσε ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό του 2007 (42 %).

Το 2017 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ-28 που παρήγγειλαν ή αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο για προσωπική χρήση ανερχόταν σε 57 %.

Internet access of households, 2017


Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για πολλά θέματα της information society στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με έμφαση στη διαθεσιμότητα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και στη χρήση τους από τα άτομα και στα νοικοκυριά.

Οι ΤΠΕ επηρεάζουν πολλαπλώς την καθημερινή ζωή των ατόμων, τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική τους ζωή, για παράδειγμα, όταν επικοινωνούν ή όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Οι πολιτικές της ΕΕ καλύπτουν όλο το φάσμα από τη ρύθμιση σε ολόκληρους τομείς, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, έως την προσπάθεια να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή του ατόμου. Η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας θεωρείται, ως εκ τούτου, από πολλούς ως κρίσιμης σημασίας για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων για την προώθηση μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Πλήρες άρθρο

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Οι ΤΠΕ έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, τόσο όσον αφορά την προσβασιμότητά τους όσο και το κόστος τους. Το έτος καμπής ήταν το 2007, όταν η πλειονότητα (55 %) των νοικοκυριών στην EΕ-28 διέθετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό συνέχισε να αυξάνεται, υπερβαίνοντας τα τρία τέταρτα το 2012 και τα τέσσερα πέμπτα το 2014. Μέχρι το 2017, το ποσοστό των νοικοκυριών της ΕΕ-28 που διέθεταν πρόσβαση στο διαδίκτυο αυξήθηκε στο 87 % , περίπου 32 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτό του 2007.

Η ευρέως διαδεδομένη και οικονομικά προσιτή ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί ένα μέσο προώθησης της ενημερωμένης κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση. Η ευρυζωνική ήταν, μακράν, ο συνηθέστερος τύπος πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ: χρησιμοποιούνταν από το 85 % των νοικοκυριών στην ΕΕ-28 το 2017, ποσοστό κατά προσέγγιση διπλάσιο σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφηκε το 2007 (42 %) — βλ. Γράφημα 1.

Γράφημα 1: Πρόσβαση στο διαδίκτυο και ευρυζωνικές συνδέσεις των νοικοκυριών στο διαδίκτυο, EΕ-28, 2007-2017
(% των συνολικών νοικοκυριών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_in_h) και (isoc_ci_it_h)


Το υψηλότερο ποσοστό (98 ;%) των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2017 καταγράφηκε στις Κάτω Χώρες (βλ. Γράφημα 2), ενώ η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ανέφεραν επίσης ότι πάνω από 9 στα 10 νοικοκυριά είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2017. Το χαμηλότερο ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ καταγράφηκε στη Βουλγαρία (67 %). Ωστόσο, η Βουλγαρία — μαζί με την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία — σημείωσε ταχεία αύξηση στο ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με αυξήσεις της τάξης των 16-18 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2012 και 2017. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι καταγράφηκαν σχετικά μικρές αυξήσεις σε αρκετά κράτη μέλη, όπου το 2012 η πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο βρισκόταν κοντά στο σημείο κορεσμού, όπως στις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και τη Δανία· το ίδιο ίσχυε και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Γράφημα 2: Πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο, 2012 και 2017
(% των συνολικών νοικοκυριών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_in_h)


Στο Γράφημα 3 απεικονίζεται η ύπαρξη, σε κάποιο βαθμό, διαφοροποίησης μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ-28 σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενώ τα νοικοκυριά στις πόλεις καθώς και στις κωμοπόλεις και στα προάστια είχαν υψηλά ποσοστά πρόσβασης —90 % στις πόλεις και 87 % στις κωμοπόλεις και στα προάστια—, η πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν κάπως χαμηλότερη στις αγροτικές περιοχές (82 %). Σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές με πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν μικρότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά των νοικοκυριών των πόλεων ή των κωμοπόλεων και των προαστίων. Η διαφορά μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των δύο άλλων τύπων περιοχών ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κάθε μια εκ των οποίων διέθετε χαμηλότερο συνολικό επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον μέσο όρο της ΕΕ-28. Στο Λουξεμβούργο επικρατούσε η αντίθετη κατάσταση σε σχέση με τη γενική εικόνα, καθώς το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές ήταν υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό των νοικοκυριών των πόλεων ή των κωμοπόλεων και των προαστίων. Στην Εσθονία, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν υψηλότερη στις πόλεις, δεν υπήρχε διαφορά σε ό,τι αφορά το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο μεταξύ των νοικοκυριών στις κωμοπόλεις και στα προάστια και των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Ίντερνετ ήταν σχεδόν πανομοιότυπο στους τρεις διαφορετικούς βαθμούς αστικοποίησης (μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο στις πόλεις και τα προάστια). Στο Βέλγιο, στις κωμοπόλεις και τα προάστια καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών σε πόλεις και αγροτικές περιοχές είναι η ίδιο. Τελευταία εξαίρεση ήταν η Γαλλία, όπου το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο καταγράφηκε στις πόλεις και το χαμηλότερο στις κωμοπόλεις και τα προάστια (και όχι σε αγροτικές περιοχές).

Γράφημα 3: Πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο ανά βαθμό αστικοποίησης, το 2017
(% των συνολικών νοικοκυριών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_in_h)

Χρήση του διαδικτύου

Στις αρχές του 2017, πάνω από τα τέσσερα πέμπτα (84 %) όλων των ατόμων στην ΕΕ-28 ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο (τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από την ημερομηνία της έρευνας). Τουλάχιστον 9 στα 10 άτομα στη Δανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και τη Γερμανία χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας. Συγκριτικά, λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνόλου των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών έκαναν χρήση του διαδικτύου στην Ιταλία (71 %), την Ελλάδα (70 %) και την Κροατία (67 %), με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 64 % στη Ρουμανία και στο 63 % στη Βουλγαρία.

Το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ-28 που δεν είχε ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ανερχόταν σε 13 % το 2017 (μία εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους), με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο ένα τρίτο περίπου του επιπέδου του 2007 (όταν ανερχόταν στο 37 %).

Το 2017 πάνω από τα δύο τρίτα (72 %) των ατόμων στην ΕΕ-28 έκανε χρήση του διαδικτύου σε καθημερινή βάση —βλ. Γράφημα 4 — ενώ ένα επιπλέον 8 % έκανε χρήση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (αλλά όχι καθημερινά). Επομένως, το 80 % των ατόμων έκαναν τακτική χρήση (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) του διαδικτύου. Το ποσοστό των ημερήσιων χρηστών του διαδικτύου μεταξύ όλων των χρηστών του διαδικτύου (που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες) ήταν κατά μέσο όρο 87 % στην ΕΕ-28 και κυμαινόταν στα κράτη μέλη της ΕΕ από 73 % στη Ρουμανία έως και πάνω από 90 % σε οκτώ κράτη μέλη, με κορύφωση το 96 % στην Ιταλία. Η Ισλανδία (97 %) ανέφερε ακόμα υψηλότερο ποσοστό ημερήσιων χρηστών του διαδικτύου μεταξύ όλων των χρηστών του διαδικτύου.

Γράφημα 4: Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου, 2017
(% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_ifp_iu) και (isoc_ci_ifp_fu)


Το Γράφημα 5 απεικονίζει τη χρήση του διαδικτύου κατά τις μετακινήσεις, δηλ. μακριά από το σπίτι ή από την εργασία και με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή ή συσκευής χειρός μέσω κινητής ή ασύρματης σύνδεσης. Στο γράφημα συγκρίνονται τα στοιχεία για το 2012, όταν το 36 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ-28 χρησιμοποιούσε κινητή συσκευή για να συνδεθεί στο διαδίκτυο, με τα στοιχεία για το 2017, όταν το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 65 %. Οι πιο κοινές κινητές συσκευές για τη σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν τα κινητά ή τα έξυπνα τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές κάθε τύπου και οι υπολογιστές-ταμπλέτες.

Στις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και το Λουξεμβούργο καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό κινητής χρήσης του διαδικτύου το 2017, καθώς πάνω από τα τέσσερα πέμπτα των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο κατά τις μετακινήσεις τους, με το υψηλότερο ποσοστό να ανέρχεται στο 87 % στις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία· ισοδύναμο ποσοστό (87 %) καταγράφηκαν επίσης στη Νορβηγία. Συγκριτικά, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο μακριά από το σπίτι ή την εργασία στην Κροατία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και την Τσεχική Δημοκρατία κυμάνθηκε από 50 % έως 60 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 40 % στην Πολωνία και το 32 % στην Ιταλία.

Γράφημα 5: Άτομα που χρησιμοποίησαν φορητό υπολογιστή ή συσκευή χειρός για πρόσβαση στο διαδίκτυο μακριά από το σπίτι ή από την εργασία, 2012 και 2017
(% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_im_i)


Μία από τις πιο κοινές δραστηριότητες στο διαδίκτυο στην ΕΕ-28 το 2017 ήταν η συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλ. Γράφημα 6. Πάνω από τα μισά (54 %) άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για την κοινωνική τους δικτύωση (για παράδειγμα για τη σύνδεσή τους στο Facebook ή το Twitter). Το 70 % έως 75 % των ατόμων στη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σοηδία, το Βέλγιο και τη Δανία χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 75 % στη Δανία και να αυξάνεται σημαντικά στην Ισλανδία (89 %) και στη Νορβηγία (83 %). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, υπήρχαν τρία κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία το πολύ 45 % των ατόμων χρησιμοποιούσε τους ιστοχώρους αυτούς, και συγκεκριμένα η Σλοβενία (45 %), η Γαλλία (43 %) και η Ιταλία (43 %).

Γράφημα 6: Άτομα που έκαναν χρήση του διαδικτύου για να συμμετάσχουν σε κοινωνικά δίκτυα, 2016
(% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών)
Πηγή: Eurostat (isoc_bde15cua)

Απόρρητο και προστασία της προσωπικής ταυτότητας

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να παρατηρηθούν διαφορές σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες του διαδικτύου διαχειρίστηκαν τις προσωπικές πληροφοformatρίες τους στο διαδίκτυο το 2016. Πάνω από το ένα τέταρτο (28 %) των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ-28 δεν παρείχαν προσωπικές πληροφοformatρίες στο διαδίκτυο, ποσοστό που κυμαινόταν από μόνο 8 % στο Λουξεμβούργο σε 50% ή περισσότερο στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (βλ. Γράφημα 7). Επομένως, πάνω από το 70 % των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ-28 δεν παρείχαν κάποιου είδους προσωπικών πληροφοformatριών στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί εξ αυτών έλαβαν διάφορα μέτρα ελέγχου της πρόσβασης στις εν λόγω προσωπικές πληροφοformatρίες στο διαδίκτυο. Σχεδόν οι μισοί (46 %) από το σύνολο των χρηστών του διαδικτύου δεν επέτρεψαν τη χρήση προσωπικών πληροφοformatριών για διαφημιστικούς λόγους και δύο πέμπτα (40 %) επέβαλαν περιορισμό της πρόσβασης στο προφίλ ή στο περιεχόμενό τους στους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, πάνω από το ένα τρίτο (37 %) των χρηστών του διαδικτύου διάβασαν τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου προτού παράσχουν προσωπικές πληροφοformatρίες, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (31 %) περιόρισε την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση.

Γράφημα 7: Άτομα που δεν παρείχαν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, 2016
(% των ατόμων που έκαναν χρήση του διαδικτύου στη διάρκεια του περασμένου έτους)
Πηγή: Eurostat (isoc_cisci_prv)


Το 2016, περίπου το 71 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ-28 που έκαναν χρήση του διαδικτύου τους προηγούμενους 12 μήνες γνώριζαν ότι τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση δραστηριοτήτων ατόμων στο διαδίκτυο. Η ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ελαφρώς υψηλότερη (74 %) μεταξύ των νεότερων χρηστών (ηλικίας 16 έως 24 ετών) και χαμηλότερη (64 %) μεταξύ των χρηστών μεγαλύτερης ηλικίας (ηλικίας 55 έως 74 ετών). Μόλις πάνω από το ένα τρίτο (35 %) των χρηστών ηλικίας 16 έως 74 ετών ανέφεραν ότι είχαν αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τη χρήση cookies (βλ. Γράφημα 8).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χρήστες του διαδικτύου στις Κάτω Χώρες (89 %), τη Γερμανία και τη Φινλανδία (σε αμφότερες 85 %) ήταν οι πλέον ενημερωμένοι σχετικά με το ότι τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση των δραστηριοτήτων τους στο διαδίκτυο. Η εν λόγω ενημέρωση ήταν επίσης υψηλή στη Δανία (81 %), την Κροατία (78 %), την Ιταλία (77 %), το Λουξεμβούργο και την Αυστρία (σε αμφότερες 76 %). Αντιθέτως, λιγότεροι από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου ήταν ενημερωμένοι σχετικά στη Ρουμανία, (38 %), τη Λετονία (47 %) και την Κύπρο (48 %)· χαμηλός βαθμός ενημέρωσης αναφέρθηκε επίσης για την Τουρκία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (σε αμφότερες 30 %). Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που είχαν αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τη χρήση cookies υπερέβαινε τους μισούς σε ένα μόνο κράτος μέλος, στο Λουξεμβούργο (54 %). Αντιθέτως, λιγότερο από το ένα πέμπτο των χρηστών του διαδικτύου είχαν λάβει παρόμοια μέτρα στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Λετονία, καθώς και στην Τουρκία.

Γράφημα 8: Χρήση cookies και ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, 2016
(% των ατόμων που έκαναν χρήση του διαδικτύου στη διάρκεια του περασμένου έτους)
Πηγή: Eurostat (isoc_cisci_prv)

Παραγγελία ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ-28 που παρήγγειλαν ή αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο για προσωπική χρήση συνέχισε να αυξάνεται: το 2017, ανήλθε σε 57 %, σημειώνοντας αύξηση 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2012 (βλ. Γράφημα 9). Τα τρία τέταρτα ή και περισσότερα άτομα στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες παρήγγειλαν ή αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο το 2017 και το ποσοστό αυτό αυξήθηκε τουλάχιστον στα τέσσερα πέμπτα στο Λουξεμβούργο, τη Δανία (80 %), στη Σουηδία (81 %) και το Ηνωμένο Βασίλειο (82 %). Αντιθέτως, το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από 30 % στην Κροατία και 20 % στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Με εξαίρεση τα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που ανέφεραν διακοπή σειράς -Εσθονία, Λετονία, Ρουμανία και Σουηδία- η μεγαλύτερη αύξηση σε ό,τι αφορά το ποσοστό των ατόμων που παρήγγειλαν ή αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο μεταξύ 2012 και 2017 καταγράφηκε στην Τσεχική Δημοκρατία (έως 24 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ισπανία (έως 20 ποσοστιαίες μονάδες). Δεν αποτελεί έκπληξη ότι κάποιες από τις μικρότερες αυξήσεις (έως 6 ή 7 ποσοστιαίες μονάδες) παρατηρήθηκαν στη Δανία και τη Φινλανδία, όπου τα ποσοστά των ατόμων που παρήγγειλαν ή αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο ήταν ήδη σχετικά υψηλά σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη· το ίδιο ίσχυε και στη Νορβηγία. Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων που παρήγγειλαν αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου αυξήθηκε επίσης με σχετικά συγκρατημένο ρυθμό στην Ιρλανδία (7 μονάδες) και στην Κροατία (6 μονάδες).

Γράφημα 9: Άτομα που έχουν παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου για προσωπική χρήση τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας, 2012 και 2017
(% των ατόμων 16 έως 74 ετών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ec_ibuy)

Υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν από άλλα άτομα μέσω του διαδικτύου

Το 2017 το ποσοστό των ατόμων (ηλικίας 16 έως 74 ετών) στην ΕΕ-28 που χρησιμοποίησαν κάποιον δικτυακό τόπο ή κάποια εφαρμογή για την κράτηση καταλύματος από άλλο άτομο (ιδιώτη) κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ανήλθε σε 18 %. Το μεγαλύτερο ποσοστό με 34 % καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τουλάχιστον το ένα πέμπτο του συνόλου στο Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες, ενώ σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ ήταν 1 ένα στα 10 άτομα και τα μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κροατία (7 %), την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (6 %), την Τσεχική Δημοκρατία (5 %) και την Κύπρο (4 %). Η επιγραμμική κράτηση καταλύματος από άλλους ιδιώτες ήταν πιο συνηθισμένη μεταξύ ατόμων μέσης ηλικίας (ηλικίας 25 έως 54 ετών) από ό, τι μεταξύ των νεότερων (ηλικίας 16 έως 24 ετών) ή μεγαλύτερων (ηλικίας 55 έως 74 ετών) γενιών. Το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω υπηρεσιών είχαν παραγγελθεί μέσω ειδικών δικτυακών τόπων ή εφαρμογών που λειτουργούν ως μεσάζοντες, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες να μοιράζονται την πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης — για παράδειγμα, Airbnb, Lovehomeswap or Couchsurfing.

Γράφημα 10: Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει κάποιον δικτυακό τόπο ή κάποια εφαρμογή για την κράτηση καταλύματος από άλλο άτομο τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας, 2017
(% των ατόμων 16 έως 74 ετών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_ce_i)


Παρόμοια ανάλυση παρουσιάζεται στο Γράφημα 11, που δείχνει το ποσοστό των ατόμων που έκαναν χρήση δικτυακού τόπου ή εφαρμογής για υπηρεσία μεταφοράς από άλλο άτομο. Αυτού του είδους η υπηρεσία ήταν γενικά λιγότερο συνήθης από την κράτηση καταλύματος, αλλά και αυτή προσφερόταν συχνά μέσω ειδικών δικτυακών τόπων και εφαρμογών (για παράδειγμα, Liftshare, UberPool ή WunderCar)· η μέση χρήση αυτών των τύπων υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ-28 από άτομα (ηλικίας 16 έως 74 ετών) ανερχόταν στο 8 %. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με χρήση δικτυακού τόπου ή εφαρμογής για την αναζήτηση υπηρεσίας μεταφοράς κατά το 2017 καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (27 %), ενώ η Εσθονία ήταν το μόνο άλλο κράτος μέλος στο οποίο καταγράφηκε ποσοστό ύψους τουλάχιστον του ενός πέμπτου. Γενική διαπίστωση ήταν ότι λιγότερα από 1 στα 10 άτομα χρησιμοποίησαν διαδικτυακούς τόπους ή εφαρμογές για μεταφορικές υπηρεσίες· πράγματι, η κατάσταση αυτή παρατηρήθηκε σε 22 από τα 27 κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις στις μεταφορές από άλλα άτομα τείνουν να είναι συνηθέστερες στις νεότερες γενιές (ηλικίας 16 έως 24 ετών) από ό, τι για τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα.

Γράφημα 11: Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει κάποιον δικτυακό τόπο ή κάποια εφαρμογή για μεταφορικές υπηρεσίες από άλλο άτομο τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας, 2017
(% των ατόμων 16 έως 74 ετών)
Πηγή: Eurostat (isoc_ci_ce_i)

Πηγή δεδομένων για τους πίνακες και τα διαγράμματα (MS Excel)

Πηγές δεδομένων

Οι ταχείες τεχνολογικές αλλαγές σε τομείς σχετικούς με το διαδίκτυο και άλλες νέες εφαρμογές των ΤΠΕ συνιστούν προκλήσεις για τις στατιστικές. Επομένως, υπήρξε σημαντική ανάπτυξη στον τομέα αυτό και τα στατιστικά εργαλεία προσαρμόστηκαν για να ικανοποιούν τις νέες απαιτήσεις για στοιχεία. Πράγματι, οι στατιστικές στον εν λόγω τομέα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών και να συμβαδίζουν με τον ταχύ ρυθμό των αλλαγών.

Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται στην έρευνα σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ από τα νοικοκυριά και τα μεμονωμένα άτομα της Eurostat. Αυτή η ετήσια έρευνα χρησιμοποιείται για τη συγκριτική αξιολόγηση εξελίξεων που συνδέονται με τις ΤΠΕ, τόσο με την παρακολούθηση της εξέλιξης βασικών μεταβλητών στην πάροδο του χρόνου όσο και με τη βαθύτερη εξέταση άλλων πτυχών σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Παρά το ότι η έρευνα αρχικά επικεντρωνόταν σε θέματα πρόσβασης και σύνδεσης, στη συνέχεια το πεδίο της επεκτάθηκε για να καλύψει ποικιλία θεμάτων (για παράδειγμα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο), καθώς και κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις (όπως η περιφερειακή πολυμορφία, η έμφυλη ιδιαιτερότητα, οι ηλικιακές και οι εκπαιδευτικές διαφορές και το καθεστώς απασχόλησης). Το πεδίο της έρευνας όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες προσαρμόζεται επίσης, για να καλύπτει νέες ομάδες προϊόντων και τρόπους παροχής τεχνολογιών πληροφόρησης σε τελικούς χρήστες (π.χ. συμπερίληψη νέων ερωτήσεων σχετικά με την ενοικίαση καταλυμάτων ή υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ ιδιωτών το 2017).

Η περίοδος αναφοράς για την έρευνα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά και από τα άτομα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους· στις περισσότερες χώρες η έρευνα διενεργείται το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους. Σημειωτέον ότι η ενότητα σχετικά με την ιδιωτική ζωή και την προστασία της προσωπικής ταυτότητας αποτελούσε μέρος της έρευνας του 2016 (αλλά δεν επαναλήφθηκε το 2017).

Κάλυψη και ορισμοί

Η έρευνα ΤΠΕ για τα νοικοκυριά καλύπτει νοικοκυριά με ένα, τουλάχιστον, μέλος τους στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 74 ετών. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο των νοικοκυριών αφορά το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί το κάθε μέλος του νοικοκυριού να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο στο σπίτι, εφόσον το επιθυμεί, ή να αποστείλει απλώς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ως χρήστες του διαδικτύου ορίζονται όλα τα άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας. Τακτικοί χρήστες του διαδικτύου είναι τα άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας.

Οι ενσύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για την πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίζονται στις ευρυζωνικές και σε αυτές μέσω κλήσης από συνήθη ή ISDN τηλεφωνική γραμμή. Η ευρυζωνική πρόσβαση περιλαμβάνει ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές (DSL) και χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταφοράς δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Ως ευρυζωνικές γραμμές ορίζονται αυτές που διαθέτουν χωρητικότητα υψηλότερη του ISDN, δηλαδή ίση ή υψηλότερη των 144 kbit/s. Δημοφιλείς συσκευές πρόσβασης του διαδικτύου στο σπίτι είναι οι σταθεροί και οι φορητοί υπολογιστές, ενώ προσφάτως παρατηρήθηκε επέκταση και σε άλλες τεχνολογίες που βασίζονται στο διαδίκτυο.

Η κινητή χρήση του διαδικτύου ορίζεται ως η χρήση του διαδικτύου μακριά από το σπίτι ή την εργασία με φορητούς υπολογιστές ή συσκευές χειρός μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματης σύνδεσης.

Η παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών από άτομα αναφέρεται στους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας και περιλαμβάνει τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις διαμονής ή ταξιδίων, τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τα βιντεοπαιχνίδια ή το λογισμικό, καθώς και τις υπηρεσίες πληροφόρησης από το διαδίκτυο με άμεση αμοιβή. Εξαιρούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποκτώνται δωρεάν μέσω του διαδικτύου. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω διαδικτύου δωρεάν εξαιρούνται. Εξαιρούνται επίσης παραγγελίες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή MMS που συντάσσονται από τον χρήστη.

Πλαίσιο

Τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2015) 192 final) ως μία από τις δέκα κορυφαίες προτεραιότητες πολιτικής. Η στρατηγική περιλάμβανε 16 πρωτοβουλίες που κάλυπταν τρεις ευρείς πυλώνες: την προώθηση της βελτίωσης της διαδικτυακής πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη· τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών· τη διασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή οικονομία και η βιομηχανία θα αξιοποιήσουν πλήρως την ψηφιακή οικονομία ως δυνητικό μοχλό ανάπτυξης. Στο Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της (COM(2016) 710), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να προχωρήσουν γρήγορα οι προτάσεις που είχαν ήδη υποβληθεί και να επανεξεταστεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες θεωρούνται σημαντικές στη μέτρηση της πρόσβασης και της χρήσης του διαδικτύου, αφού παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα ταχείας μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων και κρατούν ανοιχτές τις γραμμές πρόσβασης. Πράγματι, η υιοθέτηση υψίρρυθμων και υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων θεωρείται βασικός δείκτης στον τομέα της πολιτικής ΤΠΕ. Παρότι οι ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές (DSL) εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια μορφή παροχής ευρυζωνικής τεχνολογίας στην ΕΕ, εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση καλωδίου, δορυφόρου, οπτικών ινών και ασύρματων τοπικών βρόχων, γνωρίζουν όλο και ευρύτερη διάδοση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΠΕ στο εργατικό δυναμικό, στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας για τη βελτίωση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της πρόβλεψης της ζήτησης δεξιοτήτων και της αντιστοίχισης της προσφοράς δεξιοτήτων με τη ζήτηση. Με σκοπό την αύξηση της προσφοράς ειδικών σε θέματα ΤΠΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Grand Coalition for Digital Jobs, μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη που αποσκοπεί να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τον περιορισμό των δυσκολιών που σχετίζονται με τις προσλήψεις ειδικών ΤΠΕ.

Στις 10 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο Skills Agenda for Europe, μέσω του οποίου επιδιώκει να προωθήσει σειρά δράσεων με σκοπό να διασφαλίσει την παροχή της κατάλληλης κατάρτισης, των κατάλληλων δεξιοτήτων και της κατάλληλης υποστήριξης στους πολίτες της ΕΕ ώστε να είναι εφοδιασμένοι με τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Άμεση πρόσβαση σε
Άλλα άρθρα
Πίνακες
Βάση δεδομένων
Θεματική ενότητα
Δημοσιεύσεις
Μεθοδολογία
Νομοθεσία
Απεικονίσεις
Εξωτερικοί σύνδεσμοι






Χρήση ΤΠΕ από νοικοκυριά και άτομα (t_isoc_i)


Χρήση ΤΠΕ από νοικοκυριά και άτομα (isoc_i)
Σύνδεση στο διαδίκτυο και χρήση υπολογιστή (isoc_ici)
Νοικουριά - επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο (isoc_ci_in_h)
Νοικουριά - είδος σύνδεσης στο διαδίκτυο (isoc_ci_it_h)
Άτομα - κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο (isoc_ci_im_i)
Χρήση διαδικτύου (isoc_iiu)
Άτομα - χρήση διαδικτύου (isoc_ci_ifp_iu)
Άτομα - συχνότητα χρήσης διαδικτύου (isoc_ci_ifp_fu)
Άτομα - συνεργατική οικονομία (isoc_ci_ce_i)
Ηλεκτρονικό εμπόριο (isoc_iec)
Αγορές μέσω διαδικτύου από άτομα (isoc_ec_ibuy)
Εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ιδιωτικότητα όσον αφορά τις ΤΠΕ (isoc_ci_sci)
Ιδιωτικότητα και προστασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (isoc_cisci_prv)