Štatistika trestnej činnosti

Údaje extrahované vo februári 2020.

Plánovaná aktualizácia článku: december 2020.

Anglická verzia obsahuje aktuálnejšie informácie.

Zaujalo nás


Počet lúpeží v EÚ sa v období 2012 – 2017 znížil o 30 %.
V roku 2017 došlo v EÚ k 4 300 úmyselným zabitiam a 589 000 útokom.

Krádež pozemného motorového vozidla, EÚ27, 2008 – 2017

V tomto článku je uvedená štatistika založená na oficiálnych údajoch o prípadoch (trestných činoch) zaznamenaných políciou v Európe v období 2008 – 2017. Výsledky sa týkajú Európskej únie (EÚ), Spojeného kráľovstva, ako aj čiastočne krajín EZVO, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín. Údaje týkajúce sa Spojeného kráľovstva sa vykazujú oddelene za Anglicko a Wales, za Severné Írsko a za Škótsko z dôvodu existencie rozdielnych jurisdikcií.


Celý článok

V období 2012 – 2017 došlo k zníženiu počtu lúpeží o 30 %

Od roku 2012 do roku 2017 klesol počet lúpeží zaznamenaných políciou v EÚ o 30,3 % na približne 317 000. Na porovnanie, k nárastu o 8,8 % došlo medzi rokmi 2008 až 2012, keď táto hodnota za obdobie 2008 – 2017 vrcholila, ako vidieť na obrázku 1. Od roku 2016 do roku 2017 celková hodnota za EÚ klesla o 22 000, k určitému nárastu došlo len v prípade Írska, Cypru, Rumunska, Slovinska a Švédska (spolu nárast o 266 lúpeží).

Obrázok 1: Lúpeže (prípady zaznamenané políciou), EÚ27, 2008 – 2017
(počet prípadov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Na obrázku 2 je zobrazený počet lúpeží zaznamenaných políciou v pomere k počtu obyvateľov (počet trestných činov na 100 000 obyvateľov). Najvyššiu mieru v roku 2017 uviedli Belgicko (167), Francúzsko (150), Španielsko (144) a Portugalsko (115), naopak najnižšiu mieru zaznamenalo Rumunsko (16), Estónsko a Česko (obidve krajiny 15), Cyprus (14), Slovinsko (12), ako aj Slovensko a Maďarsko (obidve 9). V Spojenom kráľovstve bola miera najvyššia v Anglicku a Walese (132). Pokiaľ ide o krajiny EZVO, najvyššiu mieru – 21 lúpeží zaznamenaných políciou na 100 000 obyvateľov – vykázalo Švajčiarsko.

Obrázok 2: Lúpeže, 2017
(prípady zaznamenané políciou na stotisíc obyvateľov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

4 300 prípadov úmyselného zabitia v EÚ v roku 2017

V roku 2017 bolo v EÚ spáchaných zhruba 4 300 úmyselných zabití zaznamenaných políciou (nezahŕňa údaje za Holandsko), čo oproti roku 2008 predstavuje zníženie o 22 %. V tabuľke 1 sú zobrazené uvedené údaje podľa jednotlivých krajín.

Tabuľka 1: Úmyselné zabitia, 2008 – 2017
(počet prípadov zaznamenaných políciou)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Na obrázku 3 je zobrazený počet prípadov úmyselného zabitia v pomere k počtu obyvateľov (prípady zaznamenané políciou na stotisíc obyvateľov). Najvyšší počet prípadov úmyselného zabitia v roku 2017 vykázalo Lotyšsko (5,6), Litva (4,0), Estónsko (2,2) a Malta (2,0) a najnižší Česko a Taliansko (obidve krajiny 0,6), ako aj Luxembursko (0,3).

Obrázok 3: Úmyselné zabitia, 2017
(prípady zaznamenané políciou na stotisíc obyvateľov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

589 000 útokov v EÚ v roku 2017

V roku 2017 predstavoval počet útokov v EÚ zaznamenaných políciou 589 000. Ako vidieť na obrázku 4, v období 2010 – 2017 bol trend vo všeobecnosti klesajúci. Treba však poukázať na to, že úhrny za EÚ za roky 2016 a 2017 sa čiastočne zakladajú na predchádzajúcich údajoch. Francúzsko neposkytlo údaje za rok 2017 a Maďarsko za obdobie 2016 – 2017. Vo Francúzsku bol zaznamenaný rastúci trend z 232 000 v roku 2010 na 243 000 v roku 2016. Z poskytnutých údajov za Maďarsko vyplýva pokles, a to zo 14 600 v roku 2010 na 12 500 v roku 2015.

Počet útokov zaznamenaných políciou bol v jednotlivých členských štátoch EÚ výrazne rozdielny, a to aj v pomere k počtu obyvateľov. Na porovnania majú vplyv odlišnosti v právnych predpisoch, miere odpovedí a postupoch pri zaznamenávaní. Napríklad niektoré číselné údaje členských štátov okrem závažných útokov zahŕňajú hrozby, menej závažné útoky, ublíženia na zdraví s následkom smrti (usmrtenie, vraždy atď.) alebo sexuálne útoky (ktoré sa obvykle počítajú oddelene).

Obrázok 4: Útoky, EÚ27, 2010 – 2017
(počet prípadov zaznamenaných políciou)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

V roku 2017 bolo v EÚ odcudzených 573 000 automobilov

V EÚ došlo v roku 2017 k približne 573 000 krádeží automobilov, ktoré zaznamenala polícia, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavuje zníženie o 35 %. Ako vidieť na obrázku 5, od roku 2008 do roku 2017 bol v EÚ klesajúci trend. V Írsku, Grécku, Španielsku, Lotyšsku, na Malte a v Rumunsku však v rokoch 2016 – 2017 došlo k zvýšeniu počtu krádeží automobilov, ktoré zaznamenala polícia. Údaje za Belgicko, Francúzsko, Luxembursko a Maďarsko za rok 2017 ešte neboli nahlásené.

Obrázok 5: Krádež motorových pozemných vozidiel, EÚ27, 2008 – 2017
(počet prípadov zaznamenaných políciou)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

V pomere k počtu obyvateľov boli číselné údaje o krádežiach automobilov zaznamenaných políciou na 100 000 obyvateľov (priemer za obdobie 2015 – 2017) najvyššie v prípade Luxemburska (328), Grécka (269), Talianska (257), Švédska (256), Francúzska (247) a Česka (238). Najnižší počet v rámci EÚ oznámili Slovensko a Estónsko (obidve krajiny 31), Chorvátsko (20), Rumunsko (15) a Dánsko (4). Spomedzi krajín EZVO zaznamenal najvyšší počet krádeží automobilov Island – 138 na 100 000 obyvateľov.

Číselné údaje vo všeobecnosti zahŕňajú krádeže motocyklov, osobných automobilov, autobusov, autokarov, kamiónov, nákladných automobilov, buldozérov atď., ale postupy vykazovania a zaznamenávania sú rozdielne a majú vplyv na porovnania medzi krajinami a rokmi.

Obrázok 6: Krádež motorových pozemných vozidiel, priemer za obdobie 2015 – 2017
(počet prípadov, ktoré zaznamenala polícia, na 100 000 obyvateľov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Zdrojové údaje pre tabuľky a grafy

Excel.jpg Štatistika trestnej činnosti: tabuľky a obrázky

Zdroje údajov

Zdroje údajov pre štatistiky o trestnej činnosti a systéme trestnej justície zahŕňajú políciu a ďalšie orgány presadzovania práva, generálnych prokurátorov, súdy, väznice, príslušné ministerstvá a štatistické úrady. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za oficiálne údaje, ktoré posielajú Eurostatu, ako aj v rámci zisťovania OSN o vývoji trestnej činnosti a činnosti systémov trestnej justície.

V článku sú uvedené výsledky založené na oficiálnych údajoch o prípadoch (trestných činoch) zaznamenaných políciou za obdobie 2008 – 2017. K dispozícii je súhrnná štatistika trestnej činnosti za obdobie 1950 – 1992 a štatistika podľa jednotlivých trestných činov za obdobie 1993 – 2007.

Eurostat aktualizuje webovú databázu, keď krajiny zašlú nové údaje, ktoré sa môžu líšiť od údajov uvedených v starších verziách webových článkov, ako je napríklad tento.

Veľkým problémom štatistiky trestných činov na európskej úrovni je, že chýbajú údaje za niektoré štáty. Niektoré úhrny za EÚ v tomto článku boli upravené z dôvodu sporadicky chýbajúcich údajov. Napríklad tam, kde chýbali údaje za rok 2017, sa pri príslušnej krajine a príslušnom trestnom čine použili údaje za rok 2016. V osobitných prípadoch je chýbajúci údaj nahradený priemerom údajov za predchádzajúci a nasledujúci rok. Ďalším spôsobom riešenia otázky chýbajúcich údajov je porovnanie trojročných priemerov. Pri niektorých trestných činoch však chýba príliš veľa údajov. Webová databáza obsahuje hlásené údaje (bez úpravy).

Pokiaľ ide o úmyselné zabitie, znásilnenia a sexuálne útoky, dodatočné údaje sú k dispozícii na victims, suspects, prosecutions, convictions (v angličtine) a prisoners (v angličtine).

Na webovom sídle OSN sú uvedené celosvetové štatistiky úmyselných zabití (v angličtine).

Kontext

Štatistiku trestnej činnosti používajú inštitúcie EÚ, vnútroštátne orgány, médiá, politici, organizácie a široká verejnosť. Medzinárodné špecifikácie štatistiky trestnej činnosti sa týkajú iba niektorých trestných činov. Jednotlivé štáty si stanovujú vlastné trestné právo, vymedzujú trestné činy, súdne konania a justičné reakcie, ako aj špecifikácie oficiálnej štatistiky trestnej činnosti. Z toho dôvodu je štatistika trestnej činnosti častokrát menej porovnateľná medzi štátmi než štatistika s medzinárodnými špecifikáciami.

Napriek všetkým rozdielom trestného práva jednotlivých štátov je možné konštatovať, že európske krajiny sa v tejto oblasti v mnohom podobajú. Táto skutočnosť spolu s verejným a politickým záujmom slúžila ako východisko na vypracovanie štatistiky trestnej činnosti na úrovni EÚ. Inštitúcie EÚ, vnútroštátne orgány a OSN v uplynulom desaťročí spolupracovali pri zlepšovaní európskej štatistiky trestnej činnosti. Významné kvalitatívne zlepšenie predstavuje použitie spoločnej klasifikácie trestných činov.

Oficiálna štatistika trestnej činnosti vypovedá najmä o tom, ako orgány registrujú a spracúvajú prípady. Oficiálnu štatistiku trestnej činnosti zostavujú vnútroštátne orgány ako polícia, prokuratúra, trestné súdy a väznice. Najširší záber majú údaje polície, keďže zahŕňajú všetky zaznamenané trestné činy a priestupky bez ohľadu na to, či vedú k začatiu trestného stíhania. Na základe policajných záznamov sa však nedá zistiť celkový výskyt trestnej činnosti. Zjednodušene možno povedať, že celkový výskyt by zahŕňal oznámené plus neoznámené trestné činy mínus nesprávne oznámené trestné činy. Je možné predpokladať, že miera vykazovania je vyššia, keď sa vyžaduje policajný protokol ako doklad pri uplatňovaní poistného nároku (napríklad pri krádeži auta a vlámaní).

Priamy prístup
Podobné články
Tabuľky
Databáza
Tematická sekcia
Publikácie
Metodológia
Právne predpisy
Vizualizácie
Externé odkazy