Štatistika trestnej činnosti


Údaje extrahované v júli 2018.

Plánovaná aktualizácia článku: december 2019.

Zaujalo nás


Počet krádeží automobilov v EÚ sa v období rokov 2008 až 2016 znížil o 36 %.
Počet lúpeží v EÚ sa v období rokov 2012 až 2016 znížil o 24 %.
V roku 2016 bolo v EÚ zaznamenaných 5 200 úmyselných trestných činov proti životu.
Úmyselné trestné činy proti životu, 2016
(počet trestných činov zaznamenaných políciou na 100 000 obyvateľov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

V tomto článku je uvedená štatistika založená na oficiálnych údajoch o trestných činoch zaznamenaných políciou v Európskej únii v období rokov 2008 až 2016. Vyplýva z nej, že v období rokov 2008 až 2016 sa znížil počet krádeží, vlámaní do domácností a lúpeží. Podľa všetkého sa však zvýšil počet sexuálnych trestných činov.


Celý článok

Počet krádeží automobilov sa v období rokov 2008 až 2016 znížil o 36 %

Polícia v Európskej únii (EÚ) v roku 2016 zaznamenala približne 660 000 krádeží automobilov, čo je pokles o 1,9 % od roku 2015. Tento klesajúci trend je znázornený na obrázku 1. V období rokov 2008 až 2016 sa počet krádeží automobilov znížil o 36 % vo väčšine členských štátov EÚ [1].

Pokiaľ sa zohľadní veľkosť populácie, najvyšší počet odcudzených vozidiel za rok 2016 uviedlo Luxembursko, Taliansko, Švédsko, Grécko a Francúzsko: 200 krádeží automobilov zaznamenaných políciou na 100 000 obyvateľov. V sedemnástich krajinách bolo zaznamenaných menej ako 100 krádeží automobilov na 100 000 osôb, pričom najnižší počet uviedlo Slovensko, Estónsko, Chorvátsko, Rumunsko a Dánsko.

Ak chceme posúdiť riziko krádeže, potrebujeme tiež poznať počet vozidiel. Napríklad v roku 2016 bolo v Luxembursku 662 osobných vozidiel na 1 000 obyvateľov, v Taliansku 625, v Rumunsku 261 a v Chorvátsku 374 [2].

Obrázok 1: Krádež pozemného motorového vozidla a lúpež, EÚ28, 2008 – 2016
(trestné činy zaznamenané políciou)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Počet lúpeží sa v období rokov 2012 až 2016 znížil o 24 %

Počet lúpeží zaznamenaných políciou na území celej EÚ klesol v období rokov 2012 až 2016 o 24 %, na úroveň približne 396 000 v roku 2016. V porovnaní s tým došlo v období rokov 2009 až 2011 len k nepatrnej zmene. Na obrázku 1 je znázornený klesajúci trend v EÚ v období rokov 2012 až 2016, ktorý v posledných dvoch rokoch uvedeného obdobia už nebol taký výrazný. V období rokov 2015 až 2016 však došlo k zvýšeniu o 9 % v Španielsku a o 15 % v Spojenom kráľovstve.

Najvyšší počet lúpeží zaznamenaných políciou v pomere k počtu obyvateľov v roku 2016 (viac ako 100 na 100 000 obyvateľov) uviedlo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Anglicko a Wales. Naopak menej ako 20 lúpeží na 100 000 obyvateľov zaznamenalo Rumunsko, Česká republika, Maďarsko, Cyprus a Slovinsko. Je potrebné poznamenať, že nie vždy je možné priamo porovnať jednotlivé krajiny, keďže niektoré z nich, s najnižšími údajmi o počte lúpeží, uviedli, že nezahrnuli lúpeže automobilov a v obchodoch.

Klesajúci trend, stále však viac ako 5 000 trestných činov proti životu ročne

V roku 2016 polícia v EÚ zaznamenala približne 5 200 úmyselných trestných činov proti životu, čo predstavuje pokles o 3,3 % v porovnaní s rokom 2015. Celkovo sa od roku 2008 prejavuje klesajúci trend. V poslednom čase sa počet trestných činov proti životu zvýšil vo Francúzsku, v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Číselné údaje zahŕňajú úmrtia súvisiace s terorizmom.

Najviac úmyselných trestných činov proti životu v pomere k počtu obyvateľov zaznamenalo Lotyšsko a Litva (približne 5 na 100 000 osôb v roku 2016). Ako je znázornené na obrázku 2, 13 členských štátov uviedlo menej ako 1 úmyselný trestný čin proti životu na 100 000 osôb. Na porovnanie: v USA v roku 2016 zaznamenali 5,4 úmyselných trestných činov proti životu na 100 000 osôb a v Rusku 10,8 [3]. Prípady úmyselných trestných činov proti životu sa počítajú oddelene a niekoľko číselných údajov chýba. Dostupné údaje naznačujú, že v období rokov 2008 – 2016 bol celkový počet pokusov o trestný čin proti životu v podstate stabilný.

Obrázok 2: Úmyselné trestné činy proti životu, 2016
(počet trestných činov zaznamenaných políciou na 100 000 obyvateľov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Viac ako 8 % zvýšenie počtu prípadov sexuálneho násilia zaznamenaných políciou v období rokov 2015 až 2016

Počet prípadov sexuálneho násilia v EÚ zaznamenaných políciou sa v období rokov 2015 a 2016 zvýšil o viac ako 8 % na približne 248 000 prípadov v roku 2016. Na obrázku 3 je znázornený nepretržitý nárast o 26 % za obdobie rokov 2013 až 2016. Uvedené údaje zahŕňajú znásilnenie a ďalšie druhysexuálnych útokov, aj keď niektoré krajiny sa nezohľadňujú určité trestné činy.

Počet prípadov sexuálneho násilia zaznamenaných políciou v pomere k počtu obyvateľov bol v roku 2016 veľmi rozdielny, a to v rozpätí 5 až 190 na 100 000 obyvateľov. Takéto veľké rozpätie je pravdepodobne dôsledkom rozdielov v tom, čo sa vníma ako trestný čin, ako aj podielu trestných činov ohlásených na polícií.

Obrázok 3: Sexuálne násilie, EÚ28, 2013 – 2016
(trestné činy zaznamenané políciou)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Počet vlámaní do domácností sa v období rokov 2012 až 2016 znížil o 10 %

Celkový počet prípadov vlámania do domácností zaznamenaných políciou v roku 2016 dosiahol 1 334 000, čo predstavuje pokles o menej ako 1 % v porovnaní s rokom 2015. V niektorých členských štátoch EÚ zaznamenali klesajúci trend a celkový pokles v rámci EÚ v období rokov 2012 až 2016 bol 10 %. V Nemecku sa však počet vlámaní do domácností zvýšil o 5 % a vo Francúzsku o 1 %. Do číselných údajov sú zahrnuté vlámania do súkromných domov, bytov, víl, letných sídel, hotelových izieb, chát atď. s výnimkou krádeží (odcudzenia bez vlámania) alebo vandalizmu (bez odcudzenia). Číselné údaje týkajúce sa vlámaní do domácností sa za obdobie rokov 2008 – 2016 zmenili len nepatrne. Najstabilnejšie údaje vykázali Švédsko, Belgicko, Fínsko a Maďarsko.

Ako vyplýva z obrázka 4, počet vlámaní do domácností zaznamenaných políciou na 100 000 obyvateľov sa v roku 2016 výrazne líšil v jednotlivých členských štátoch EÚ. V roku 2016 oznámili viac ako 300 vlámaní na 100 000 obyvateľov Dánsko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Írsko, Luxembursko, Francúzsko, Anglicko a Wales a Taliansko. Menej ako 100 vlámaní na 100 000 obyvateľov uviedli Fínsko, Litva, Lotyšsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Poľsko.

Obrázok 4: Vlámania do súkromných obytných priestorov, 2016
(trestné činy zaznamenané políciou na 100 000 obyvateľov)
Zdroj: Eurostat (crim_off_cat)

Počet útokov zaznamenaných políciou sa v období rokov 2015 – 2016 zvýšil o 3 %

Počet útokov dosiahol v roku 2016 približne 1 111 000. To predstavuje zvýšenie o 3,4 % v porovnaní s rokom 2015 a takmer o 14 % v porovnaní s rokom 2013.

Počet útokov sa výrazne líši v jednotlivých členských štátoch, dokonca aj v pomere k počtu obyvateľov. Tieto rozdiely vyjadrujú nielen pomernú frekvenciu uvedeného trestného činu, ale aj odlišnosti v právnych predpisoch a postupoch pri zaznamenávaní. Štandardná kategória zahŕňa závažné útoky (okrem drobných ublížení na zdraví, ublížení na zdraví s následkom smrti a sexuálnych útokov), zatiaľ čo niektoré krajiny zahŕňajú jeden alebo viacero uvedených trestných činov. Z dôvodu zmeny metodológie nie sú porovnané celkové údaje za obdobie rokov 2008 – 2012. Číselné údaje polície závisia tiež od toho, do akej miery obete oznamujú trestné činy. Napríklad občania EÚ majú primeranú mieru dôvery v políciu, tá sa však v jednotlivých členských štátoch líši, od 3,6 do 8,2 (na stupnici 0 až 10). Priemer v EÚ dosahuje 5,9 [4].

Zdrojové údaje pre tabuľky a grafy

Excel.jpg Zdrojové údaje pre tabuľky a grafy (v angličtine)

Zdroje údajov

Zdroje údajov zahŕňajú políciu a ďalšie orgány presadzovania práva, prokuratúru, súdy, väznice, príslušné ministerstvá a štatistické úrady. Rozhodnutia o oficiálnych štatistikách trestnej činnosti a zbere údajov prijímajú orgány jednotlivých členských štátov. Jedno kontaktné miesto v príslušnej krajine zbiera údaje a posiela ich raz za rok Eurostatu spolu so zisťovaním o trendoch zločinnosti pre Úrad OSN pre drogy a kriminalitu.

V článku sú uvedené výsledky založené na oficiálnych údajoch o trestných činoch zaznamenaných políciou za obdobie rokov 2008 až 2016. Pokiaľ ide o výsledky z predchádzajúceho obdobia, k dispozícii sú štatistiky trestnej činnosti za obdobie rokov 1950 – 1992 a tabuľky podľa trestných činov za obdobie rokov 1993 – 2007. Pri niektorých krajinách chýbajú číselné údaje za všetky uvedené obdobia, zvlášť za tie najstaršie. Eurostat aktualizuje tabuľky vtedy, keď krajiny pošlú nové alebo presnejšie údaje.

Sčítaním údajov za všetky členské štáty EÚ sa získa súhrn za EÚ. Ak chýbajú údaje za rok 2016, použijú sa údaje tej istej krajiny za rok 2015. V niektorých prípadoch chýbajú údaje za staršie obdobie, ktoré sú nahradené priemerom údajov za predchádzajúci a nasledujúci rok [5]. Tabuľky v databáze obsahujú len číselné údaje oznámené Eurostatu.

Otázka chýbajúcich údajov

Pojem „súhrn za EÚ“ v tomto článku znamená súčet číselných údajov zo všetkých krajín EÚ. Ak niektoré číselné údaje chýbajú a sčítali by sa len oznámené údaje, celkový výsledok by bol príliš nízky. S oneskorením sa často zasielajú najnovšie údaje. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje za rok 2016, použije sa údaj tej istej krajiny za rok 2015. V niektorých prípadoch chýbajú číselné údaje za skoršie obdobie, ktoré sú nahradené priemerom údajov za predchádzajúci a nasledujúci rok. V prípade niektorých krajín z rôznych dôvodov chýbajú číselné údaje o určitých trestných činoch za všetky roky. Vtedy nie je nahradenie chýbajúcich číselných údajov jednoduché. Ide napríklad o únosy, pri ktorých nie sú k dispozícii žiadne číselné údaje z niektorých krajín za obdobie rokov 2008 až 2016.

Súčet údajov oznámených za rok 2016 je približne 14 500, čo zodpovedá dolnej hranici za EÚ spolu. Aby sme ukázali možnú hornú hranicu, nahradíme chýbajúce údaje odhadmi založenými na počte obyvateľov a maximálnej oznámenej miere. Po prirátaní týchto odhadov k oznámeným údajom dostaneme súčet vyšší ako 20 100 (o 39 % vyšší). Ak použijeme priemernú mieru [6], celkový súčet bude 16 400. Žiadny z týchto celkových výsledkov by sa však nemal považovať za oficiálne štatistiky. Príklad ukazuje, že ak chýbajú údaje, rozpätie možných súhrnov je pomerne široké. Ak chceme získať presné celkové výsledky za EÚ, potrebujeme každý rok číselné údaje za všetky krajiny.

Je k dispozícii viac informácií o porovnávaní výsledkov medzi krajinami alebo rokmi a o nižších číslach.

Kontext

Trestná činnosť je častou témou verejných diskusií a medzi používateľov štatistík týkajúcich sa trestnej činnosti patria národné orgány, inštitúcie EÚ, médiá, politici, organizácie a verejnosť. Orgány v jednotlivých krajinách prijímajú trestné zákony, v ktorých sa vymedzujú trestné činy, konania a reakcie, a tým riadia oficiálne štatistiky trestnej činnosti. Existujú ustanovenia práva EÚ alebo medzinárodného práva pre určité druhy trestných činov. Neexistuje však žiadna všeobecná právna úprava, ktorá by sa týkala štatistiky trestnej činnosti v EÚ.

Oficiálne štatistiky trestnej činnosti zbierajú orgány, ako sú napríklad polícia, prokuratúra, trestné súdy a väznice. Najširší záber majú údaje polície, keďže zahŕňajú všetky zaznamenané trestné činy bez ohľadu na to, či vedú k začatiu súdneho konania. Každý číselný údaj predstavuje ročný súčet zaznamenaných trestných činov, ktorý obvykle prevyšuje počet súdnych konaní. Oficiálne štatistiky trestnej činnosti odrážajú spôsob, akým orgány (polícia, prokuratúra, súdy a väznice) registrujú jednotlivé prípady a pristupujú k nim. Nemerajú celkovú incidenciu trestnej činnosti, takže je potrebné zohľadniť aj ďalšie zdroje.

Priamy prístup
Podobné články
Tabuľky
Databáza
Tematická sekcia
Publikácie
Metodológia
Právne predpisy
Vizualizácie
Externé odkazy

Poznámky

  1. Zemepisnou oblasťou pre štatistiku trestnej činnosti je oblasť s rovnakým trestným právom (územie jurisdikcie trestného práva), skrátene „krajina“.
  2. Zdroj: Tabuľka Eurostatu [road_eqs_carhab].
  3. Zdroj: Webová lokalita Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) http://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims (v angličtine).
  4. Zdroj: Eurostat, tabuľka modulu ad hoc EU-SILC s názvom Dôvera v inštitúcie, 2013 [ilc_pw03].
  5. Vo výnimočných prípadoch je možné použiť údaj z podkategórie.
  6. Mediánová miera vážená počtom obyvateľov.