Αρχάριοι:Στατιστικές έννοιες - Τι είναι επίσημες στατιστικές;

Logo wide.png

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος της ενότητας Στατιστικές για αρχάριους του Statistics Explained, όπου εξηγούνται με απλό τρόπο κάποιοι στατιστικοί δείκτες και βασικές στατιστικές έννοιες έτσι ώστε ο κόσμος των στατιστικών να γίνει κάπως ευκολότερος όχι μόνο για τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις στατιστικές.

Επίσημες στατιστικές είναι οι στατιστικές που παράγονται εντός ενός εθνικού στατιστικού συστήματος. Τα εθνικά στατιστικά συστήματα περιλαμβάνουν τις στατιστικές υπηρεσίες και άλλους φορείς σε μια χώρα που από κοινού συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχέουν επίσημες στατιστικές εξ ονόματος της εθνικής κυβέρνησης. Οι επίσημες στατιστικές συνήθως συλλέγονται δυνάμει ενός νομικού πλαισίου και σύμφωνα με ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν ελάχιστα επαγγελματικά πρότυπα, όπως ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα. Για παράδειγμα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομικό πλαίσιο βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και το σύνολο αρχών αποτελούν τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Οι επίσημες στατιστικές αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων, για παράδειγμα, από τους πολιτικούς και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής: οι δημοκρατικές κοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά δίχως μια στέρεα βάση αξιόπιστων και αντικειμενικών στατιστικών.

Οι μη επίσημες στατιστικές περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται και δημοσιεύονται από άλλους φορείς.