Statistics Explained

Začiatočníci: Inflácia

Zaujalo nás


Logo wide.png

Táto stránka je súčasťou bloku Štatistika pre začiatočníkov, v rámci Statistics Explained na stránke Eurostatu, kde sú štatistické ukazovatele a pojmy vysvetlené jednoduchým spôsobom, aby sa svet štatistiky stal zrozumiteľnejším pre žiakov i študentov, ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štatistiku.

Watch the video explaining how the inflation rate is calculated

V trhovom hospodárstve, kde sú ceny určené ponukou a dopytom, ceny jednoducho odzrkadľujú to, čo musíte zaplatiť za produkt. Týmito produktmi môžu byť tovary ako kniha alebo služby, ako napríklad účes.

Ceny tovarov alebo služieb závisia nielen od ich vlastností, ale aj od toho, kde sa predávajú a v akom stave. V určitom okamihu sa ceny identických výrobkov medzi jednotlivými obchodmi líšia. Napríklad pre džínsy sa ceny líšia v závislosti od značky alebo modelu a od toho, či sa nakupujú v konkrétnom obchode v konkrétny deň alebo v určitom množstve (pretože pri nákupe niekoľkých párov sa môže ponúknuť zľava).

Celý článok

Rôzne druhy cien

Prices blue copy sk-01.png

Príklad

Max ide do obchodu, aby si kúpil smartfón. Cena, ktorú Max zaplatí v obchode, sa nazýva maloobchodná alebo spotrebiteľská cena. „Maloobchod“ odráža skutočnosť, že Max kúpil telefón z maloobchodnej predajne, ako je napríklad obchod; „spotrebiteľ“, odráža skutočnosť, že Max kúpil telefón pre vlastnú potrebu, a nie preto aby ho používal pre účely podnikania.

Majiteľka obchodu, Sandra, obdrží platbu od Maxa: časť peňazí sa použije na objednanie iného telefónu, aby vo svojom sklade nahradila telefón, ktorý predala, časť z toho (daň z pridanej hodnoty - DPH) sa musí odovzdať štátu, zatiaľ čo zvyšok je pre Sandru na iné platby a úspory.

Sandra kupuje svoje telefóny od Stefana: on je veľkoobchodník predávajúci telefóny v krajine, kde má Sandra svoj obchod. Cena, ktorú Stefan účtuje Sandre, sa nazýva veľkoobchodná cena.

Stefanove telefóny pochádzajú z dvoch zdrojov: niektoré sa vyrábajú v krajine, kde má svoj veľkoobchod a niektoré sa dovážajú zo zahraničia. Ak sa telefón vyrába v krajine, kde má Stefan svoju firmu, cena, ktorú účtuje, je to výrobná cena.

Ak sa však telefón dováža, účtuje sa dovozná cena. Miestny výrobca telefónu tovar nielen predáva lokálne v rámci domácej ekonomiky, ale môže exportovať aj telefóny do zahraničia, za ktoré účtuje vývoznú cenu.

Ako vidíte z vyššie uvedeného príkladu, existujú rôzne druhy cien, čo znamená, že cena produktu sa mení pri pohybe v rámci ekonomiky - informácie uvedené nižšie sa zameriavajú len na spotrebiteľské ceny.

Čo je inflácia?

Spotrebiteľské ceny majú veľký význam najmä preto, že sa s nimi stretávame každý deň. Ceny sa môžu meniť v čase a líšiť v jednotlivých krajinách alebo regiónoch. Dokonca aj ten istý výrobok, ktorý je zakúpený za rovnakých podmienok a na rovnakom mieste, môže mať rozdielne ceny, len preto, že sa nakupuje v inom časovom období - je to spôsobené infláciou a defláciou.

Inflation - haircut sk-01.png

Inflácia

Inflácia je všeobecný nárast cien, pričom deflácia je pokles cien.

Keď je v ekonomike inflácia, hodnota peňazí sa znižuje, pretože ľudia musia minúť viac peňazí na nákup rovnakých produktov ako predtým. Deflácia je opakom inflácie: hodnota peňazí sa zvyšuje a ľudia musia míňať menej peňazí ako predtým na rovnaké výrobky.

Keďže inflácia je vo všeobecnosti bežnejšia, zmena cien sa často označuje len ako inflácia.

Ako sa meria inflácia?

Inflácia sa meria prostredníctvom indexov spotrebiteľských cien, ktoré za určité obdobie ukazujú vývoj cien tovarov a služieb, za ktoré ľudia (spotrebitelia) platia. Inými slovami, cenový index porovnáva ceny sortimentu tovarov v rôznych časových obdobiach. Cenový index ukazuje, koľko sa musí platiť za výrobok v jednom časovom období v porovnaní s tým, koľko by sa platilo za rovnaký výrobok v inom časovom období.

V rámci Európskej únie (EÚ) existujú spoločné normy na tvorbu takýchto indexov na zabezpečenie konzistentnosti na európskej úrovni. Tieto indexy sa nazývajú Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP). Tieto spoločné normy majú zabezpečiť porovnateľnú mieru inflácie v členských štátoch EÚ.

Čo je potrebné pre výpočet indexu spotrebiteľských cien?

Na výpočet takéhoto indexu potrebujeme:

  • klasifikáciu výrobkov (tovarov a služieb);
  • váhy spotrebného koša;
  • výber reprezentatívnych položiek a zber ich cien.

Klasifikácia výrobkov (tovarov a služieb)

V rámci EÚ sú výdavky potrebné na nákup sortimentu tovarov a služieb spotrebiteľmi štruktúrované podľa klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu, skrátene COICOP. Vo všeobecnosti sú do tejto klasifikácie zahrnuté všetky druhy tovarov a služieb, ktoré si spotrebitelia môžu kúpiť. Klasifikácia pozostáva z 12 odborov kódovaných od 01 do 12 (pozri úplný zoznam v rámčeku 1), z ktorých je každý podrobnejšie analyzovaný - pozri rámček 2, kde nájdete podrobný príklad výdavkov na dopravu.

Rámček 1: Kódy a označenia pre odbory COICOP

01 Potraviny a nealkoholické nápoje
02 Alkoholické nápoje, tabak a omamné látky
03 Odevy a obuv
04 Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá
05 Nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu
06 Zdravie
07 Doprava
08 Pošta a telekomunikácie
09 Rekreácia a kultúra
10 Vzdelávanie
11 Reštaurácie a hotely
12 Rôzne tovary a služby


Váhy spotrebného koša

Každý tovar alebo služba má iný význam z hľadiska peňazí, ktoré spotrebitelia (domácnosti) minú. S cieľom spočítať (agregovať) cenovú zmenu meranú pre každý tovar a službu, musí mať každá cenová zmena relatívny význam, pričom sa berie do úvahy celková suma vynaložených peňazí (výdavky domácností). Cenové zmeny sa preto vážia podľa relatívnych výdavkov na tieto tovary a služby.

Spotrebitelia míňajú svoje peniaze rôznymi spôsobmi, pretože majú rozdielne príjmy a zvyky. Niektoré domácnosti minú viac za jedlo, iné za oblečenie, kúrenie alebo autá. Ak sa tieto rozdiely pre každú domácnosť v krajine sčítajú, môžeme vidieť relatívny význam – váhy (pozri rámček 2) každej kategórie výrobkov v danej krajine. Samozrejme, modely spotreby v inej krajine sú odlišné, a preto bude aj súbor váh jednotlivých krajín odlišný.

Príklady

Zatiaľ čo Markus v Nemecku rád nakupuje zeleninu a syr zo supermarketu ako súčasť svojho nákupu potravín, Giulia v Taliansku uprednostňuje nákup ovocia, mäsa a cestovín.

Kým Annika vo Švédsku investuje veľký podiel svojich peňazí na vykurovanie svojho bytu, Miguel v Španielsku minie väčší podiel svojich peňazí na elektrinu za klimatizáciu a vodu na zeleninu, ktorú pestuje vo svojej záhrade.

Chuť, produkty a ceny sa časom menia. Z tohto dôvodu sú váhy pravidelne aktualizované.

Rámček 2: Podrobné váhy pre dopravu - divízia COICOP 07

Tabuľka 1 zobrazuje kategórie v rámci odboru dopravy COICOP pre Španielsko a Poľsko. Namiesto zobrazenia hodnoty výdavkov na spotrebu v eurách alebo zlotých uvádza táto tabuľka relatívny význam (váhu) každej z týchto položiek v rámci celkových výdavkov domácností. Váhy sú uvedené ako hodnota, ktorá, keď boli všetky váhy pre odbory 01 až 12 zostavené, sa rovná 1 000. Inými slovami, tieto váhy sa vypočítajú na promile, čo je ako percentuálny podiel, s tým, že celkový súčet sa pripočítava k celkovej hodnote 1 000 namiesto 100. V prípade výdavkov na dopravu ako celok boli váhy v Španielsku v roku 2016 148,05 ‰ (približne 14,8%); v Poľsku boli 114,93 ‰ (približne 11,5%).

Tabuľka 1: Váhy indexu HICP pre dopravu, Španielsko a Poľsko, 2016
(‰; úhrn všetkých položiek = 1 000)
Zdroj: Eurostat (prc_hicp_inw)

Výber reprezentatívnych položiek a zisťovanie ich cien

Nie je praktické, aby štatistické úrady priebežne sledovali vo svojej krajine cenu každého jedného predaného výrobku: bolo by to časovo a finančne príliš náročné. Z tohto dôvodu sa pre každú kategóriu vyberie dostatočný počet položiek ako reprezentatívne produkty a priebežne sa sledujú ich ceny.

Tieto jednotlivé položky je potrebné presne definovať, aby sa zaručilo, že ceny, ktoré sa zbierajú v rôznych obdobiach, presne súvisia s tou istou položkou. Nestačí jednoducho zmerať napríklad cenu (tetrapakového) balenia/krabice ovocnej šťavy: sú potrebné podrobné informácie o veľkosti balenia/krabice, výrobcovi, konkrétnom druhu šťavy (napr. obsah cukru alebo ďalšie zložky); okrem toho sú potrebné aj informácie o tom, kde sa šťava nakupuje, napríklad od ktorého predajcu.

Príklad Keď sa vrátime k Markusovi, ak si kúpi čokoládovú tyčinku z večierky alebo z predajne rýchleho občerstvenia, môže očakávať, že zaplatí viac za tyčinku, než je cena, ktorú by zaplatil, ak by si kúpil balenie čokoládových tyčiniek v rodinnom balení z diskontnej predajne. Preto je dôležitá aj voľba prevádzky pri meraní cien, nielen výber položiek.

Je potrebné starostlivo posúdiť, či vybrané položky skutočne reprezentujú to, čo si ľudia kupujú a za akých podmienok. Preto sa často posudzuje výber položiek a ich presné špecifikácie. Ako možno predpokladáte, nie je to ľahká úloha a niektoré problémy sú podrobnejšie načrtnuté neskôr.

Vybrané položky, ktorých ceny sa zisťujú každý mesiac, sa môžu spoločne označovať ako kôš tovarov a služieb. Toto je možné považovať za nákupný kôš, ktorý sa každý mesiac naplní rovnakými produktmi a ceny položiek sa spočítajú. Nemalo by sa to však brať príliš doslovne: počet cien výrobkov zozbieraných každý mesiac predstavuje zvyčajne mnoho tisíc položiek, takže by sa nikdy nezmestili do nákupného košíka! Nákupný košík s položkami je každoročne revidovaný. Niektoré položky sa z koša odstránia a iné sa pridajú, s cieľom zabezpečiť, že sú aktuálne a reprezentujú modely spotrebiteľských výdavkov.

Okrem toho je výpočet indexu zložitejší ako skenovanie položiek pri pokladni a pri pohľade na konečnú sumu. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili prečo.

Štatistické úrady každý mesiac zaznamenávajú ceny za vybrané reprezentatívne položky, pričom zabezpečujú, že sa ceny zbierajú z rôznych regiónov a predajní každej krajine. Tieto ceny sa zbierajú prostredníctvom cenových zisťovaní, častokrát návštevou obchodov a poskytovateľov služieb a zaznamenaním ceny. V niektorých prípadoch sa ceny môžu zbierať priamo telefonicky alebo z taríf z internetových stránok, napríklad za cenu letovej tarify.

Príklad V Írsku sa mesačne zisťuje priemerne 51 000 cien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP), zatiaľ čo v Rakúsku sa v priemere zisťuje vyše 40 000 cien. Informácie o postupoch zisťovania cien pre každý členský štát EÚ, ako aj niekoľko nečlenských krajín sú k dispozícii v súbore národných správ na internetovej stránke Eurostatu.

Výpočet cenových indexov

Cenový index porovnáva ceny sortimentu výrobkov v rôznych časových okamihoch. Cenový index ukazuje, koľko sa musí zaplatiť za sortiment výrobkov v jednom časovom okamihu v porovnaní s tým, čo by sa zaplatilo za rovnaký sortiment výrobkov v inom časovom okamihu. Tento bod sa považuje za referenčný bod porovnania, základ a je nastavený na 100.

Po zisťovaní cien za každú položku v „koši tovarov/služieb“ nasleduje výpočet indexu. Vykonáva sa v troch etapách:

Etapa 1: Ceny sledované v poslednom období sa musia porovnať s cenami v predchádzajúcich obdobiach, aby sa zistilo, ako sa zmenili. Toto sa uskutoční vytvorením indexu. Tento index sa môže vytvoriť porovnaním cien v mesiacis počiatočnou cenou v určitom časovom období (tzv. „referenčné obdobie“). Ak je napríklad cena konkrétnej položky v konkrétnom mesiaci o 10% vyššia ako cena v referenčnom období, indexovaná hodnota je 110, zatiaľ čo ak je cena v konkrétnom mesiaci o 5% nižšia, index je 95.

Etapa 2: V ďalšej etape sa musí vypočítať priemer indexov patriacich do rovnakej kategórie výrobkov. Napríklad všetky indexy týkajúce sa ovocia sa spoja a vytvoria cenový index pre ovocie.

Etapa 3: Nakoniec sa indexy pre rôzne skupiny produktov kombinujú použitím vyššie opísaných váh (a pre ktoré je príklad uvedený v tabuľke 1). Váhy predstavujú podiely každej výdavkovej kategórie na celkových spotrebných výdavkoch. Napríklad v Španielsku benzín predstavuje 28 ‰ (pozri vysvetlenie ‰ v rámčeku 2) spotrebiteľských výdavkov, takže index benzínu prispeje k celkovému indexu v Španielsku 28 ‰. Súčet týchto váh je celkový index, bežne označovaný ako index všetkých položiek, ktorý zahŕňa odbory 01 až 12 v klasifikácii COICOP.

Teraz sme videli rôzne kroky, ktoré treba podniknúť na zisťovanie cien a potom na výpočet indexov spotrebiteľských cien.

Keď však počujete alebo čítate o inflácii, väčšinou sa to neuvádza ako index, ale skôr ako miera inflácie. Nižšie sa pozrieme na mieru inflácie podrobnejšie.

Rôzne druhy miery inflácie

Ak vypočítame mieru zmeny indexu z jedného obdobia do druhého, vypočítame mieru inflácie, inými slovami, do akej miery sa ceny zmenili (v percentách) medzi jednotlivými obdobiami.

Keďže výpočet miery inflácie môže byť založený na porovnaniach v rôznych obdobiach, je možné analyzovať množstvo rôznych druhov inflácie:

  1. Mesačná miera zmeny, ktorá poukazuje na mieru zmeny medzi mesiacom a predchádzajúcim mesiacom.
  2. Ročná miera zmeny, ktorá poukazuje na mieru zmeny medzi mesiacom a rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.
  3. Priemerná ročná miera zmeny, ktorá poukazuje na mieru zmeny medzi jedným a druhým rokom. Táto sadzba sa dá vypočítať, keď sa rok skončil a ukazuje priemerný index za rok.
  4. Priemerná 12-mesačná miera zmeny, ktorá je priemerom mesačnej miery zmeny za každý z predchádzajúcich 12 mesiacov.

Rámček 3: Príklady rôznych druhov miery zmien v EÚ

Mesačné tempo zmeny indexu spotrebiteľských cien všetkých položiek medzi júlom 2017 a augustom 2017 bolo 0,2%. Ročná miery zmeny medzi augustom 2016 a augustom 2017 bola 1,7%. Priemerná ročná miera zmeny medzi rokmi 2015 a 2016 bola 0,3%. Priemerná 12-mesačná miera zmeny za všetky mesiace od septembra 2016 do augusta 2017 bola 1,4%.

Celková miera inflácie poukazuje na zmenu cien všetkých položiek, inými slovami, mieru zmeny cien tovarov a služieb v rámci ekonomiky. Mnohí používatelia údajov však nechcú analyzovať len index všetkých položiek, ale chcú sa podrobnejšie pozrieť na zmeny cien pre rôzne typy produktov. Okrem publikovania indexov (a miery zmien) pre rôzne produkty, na ktoré sa vzťahuje COICOP, Eurostat tvorí zostavy špeciálnych agregátov, ktoré odrážajú konkrétne potreby. Príkladom je rozdelenie indexu všetkých položiek na dve časti, jednu pre energiu a jednu pre všetky ostatné produkty. To umožňuje vykonať analýzu celkového vývoja inflácie bez vplyvu zmien energií, čo môže pomerne často odrážať veľké výkyvy cien ropy a tak skrývať subtílnejšie/menšie zmeny cien iných produktov.

Aké sú výzvy pri meraní cenových zmien?

Teraz už isto chápete, že vytvorenie indexu spotrebiteľských cien nie je také jednoduché. Okrem toho existuje množstvo ďalších výziev, s ktorými sa možno stretnúť pri vytváraní cenového indexu a snahe o meraní inflácie; čítajte ďalej pre podrobnejšie informácie.

Položky, ktoré sú vybrané pre náš reprezentatívny kôš tovarov a služieb, sa môžu časom meniť. Napríklad zložky použité na výrobu balíčka sušienok sa môžu meniť, zvyšovať alebo znižovať množstvo tuku alebo cukru, alebo veľkosť balenia by sa upravila tak, aby obsahovala menej sušienok ako predtým. Pri výbere sa ceny upravujú tak, aby sa zohľadnili takéto zmeny kvality.

Príklad

Ak cena balíčka sušienok zostane na úrovni 1,20 EUR, ale jeho veľkosť sa zníži z 300 g na 250 g, považuje sa to za zmenu v kvalite: cenový index by mal vykazovať zvýšenie, pretože v balíku je menej sušienok, ale zaplatená suma pre balíček je rovnaká. Pre niektoré produkty môže zmena na menšiu veľkosť odrážať zvýšenie kvality, napríklad v prípade notebooku, ktorý sa stáva tenším a / alebo ľahším.

V našom horeuvedenom príklade je pre balík sušienok celkom ľahké zistiť, ako sa ich kvalita zmenila, ale nie vždy je to pravda. Poukážme na prípad výrobcu automobilov, ktorý vyrába konkrétny model automobilu a po roku sa výkon motora zvýši zo 105 na 110 konských síl. Aj keď zjavne došlo k zmene v kvalite konkrétneho modelu automobilu, nie je úplne jasné, akú zmenu to predstavuje v maloobchodnej cene celého automobilu. Cenoví štatistici sa musia pravidelne zaoberať takými problémami pri zložitých výrobkoch.

Ďalší problém sa týka nových konkurenčných výrobkov, ktoré môžu vstúpiť na spotrebiteľský trh, pričom sa zastarané výrobky už prestali vyrábať. Pokračujúc príkladom výrobcu automobilov, čo by sa stalo ak by sa už prestal vyrábať konkrétny model, ktorý bol vybraný pre cenový prieskum? Musel by sa nájsť alternatívny model, ktorý by sa mal zahrnúť do zisťovania cien buď od toho istého výrobcu, alebo od iného výrobcu. Niekedy sa objavia úplne nové produkty, napríklad domáce videokazety v sedemdesiatych rokoch, mobilné telefóny v osemdesiatych rokoch alebo moderné elektrické a hybridné autá počas posledných desiatych rokov. V niektorých prípadoch by bolo možné ich okamžite zaradiť do koša tovarov a služieb pre zber cien, ale v iných prípadoch by mohlo byť potrebné počkať určitý čas, kým sa nevykoná veľká revízia indexu, napríklad raz ročne alebo raz za päť rokov.

Priamy prístup

Podobné články
Tabuľky
Databáza
Tematická sekcia
Publikácie
Metodológia
Vizualizácie
<externallinks>