Archive:Zemědělské produkty

Article archived on 30/03/2017

Údaje z prosince 2014 a ledna 2015. Nejnovější údaje: Další informace z Eurostatu, Hlavní tabulky a Databáze. Plánovaná aktualizace článku: březen 2017.
Obrázek 1: Produkce hlavních zemědělských plodin, EU-28, 2012 a 2013 (1)
(tis. tun) - Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázek 2: Produkce obilovin, EU-28, 2013 (1)
(%, na základě tun) - Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabulka 1: Zemědělská produkce plodin, 2013
(tis. tun) - Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázek 3: Produkce rajčat, 2013
(mil. tun) - Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázek 4: Produkce jablek, 2013
(mil. tun) - Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázek 5: Použití plnotučného mléka, EU-28, 2013 (1)
(%) - Zdroj: Eurostat (apro_mk_pobta)
Tabulka 2: Zemědělská živočišná výroba, 2013
(tis. tun) - Zdroj: Eurostat (apro_mk_pobta) a (apro_mt_pann)

Evropa má značně rozmanité životní prostředí, podnebí, hospodářské podmínky a zemědělskou praxi. Tato skutečnost se odráží v produkci široké řady potravin a nápojů k lidské spotřebě a ke krmení zvířat a mnoha vstupů pro jiný než potravinářský průmysl. Zemědělské produkty přispívají ke kulturní identitě Evropanů a evropských regionů.

Hlavní statistické výsledky

Zemědělské plodiny

V roce 2013 se v EU-28 vyprodukovalo 306 milionů tun obilovin (včetně rýže). Šlo o nejvyšší objem produkce od doby, kdy dosáhla svého vrcholu v roce 2008. Produkce obilovin v EU-28 byla v roce 2013 o 20,9 milionu tun vyšší než v roce 2012 (+7,3 %).

V EU- 28 se v roce 2013 vyprodukovalo 109,1 milionu tun cukrové řepy, což bylo o 5,7 milionu tun méně než v roce 2012. Produkce další hlavní okopaniny v EU-28, tj. brambor, představovala 53,9 milionu tun.

Produkce olejnin má v posledních letech vzestupný trend zejména díky častějšímu využívání těchto plodin k výrobě bioenergie. Řepka a řepice a slunečnicová semena jsou hlavní druhy olejnin pěstovaných v EU-28. V roce 2013 bylo vyprodukováno 21,0 milionu tun řepky a řepice, což je mnohem větší objem než v roce 2012 (+9,2 %). Pro srovnání, v roce 2013 bylo v EU-28 vyprodukováno podle odhadů 9,2 milionu tun slunečnicových semen.

Obrázek 2 představuje analýzu produkce obilovin v EU-28 v roce 2013. Téměř polovinu (46,9 %) celkové produkce obilovin tvořila pšenice, přibližně jednu pětinu kukuřice na zrno a kukuřice CCM (corn-cob-mix) (21,4 %) a další pětinu ječmen (20,0 %).

Francie a Německo byly zdaleka největšími producenty obilovin a cukrové řepy, kteří se v roce 2013 společně podíleli na produkci cukrové řepy v EU-28 o něco více než polovinou (51,9  %) a na produkci obilovin téměř dvěma pětinami (37,6  %) (viz tabulka 1), přičemž jejich kombinovaný podíl na produkci olejnin - řepky a řepice a slunečnicových semen - v EU-28 se rovněž blížil dvěma pětinám (39,1  %).

Produkce brambor byla v členských státech EU vyrovnanější, nejvyšší objem vyprodukovalo Německo (17,9 % celkového objemu v EU-28), přičemž Polsko, Francie, Nizozemsko a Spojené království vyprodukovaly vždy mezi 13,2 % a 10,6 % celkového objemu.

Pokud jde o zeleninu, v EU-28 se v největší míře pěstovala rajčata, cibule a mrkev. Celková produkce rajčat v členských státech EU představovala v roce 2013 14,9 milionu tun. Největšími producenty mezi členskými státy EU byly Itálie a Španělsko, jejichž kombinovaný podíl činil 60,3 % produkce EU-28.

Pokud jde o ovoce, v EU-28 se v největší míře pěstovala jablka a pomeranče. Produkce jablek dosahovala ve většině zemí EU běžné úrovně, třebaže v několika východních členských státech EU, zejména v Polsku, byl objem produkce obzvláště vysoký. Polsko bylo v roce 2013 největším pěstitelem jablek v EU-28 a na celounijní produkci se podílelo o něco více než jednou čtvrtinou (25,6 %). Itálie byla druhým a Francie třetím největším pěstitelem jablek s příslušným podílem 18,5 % a 17,4 %.

Maso a mléko

Členské státy EU mají velmi rozdílnou strukturu, pokud jde o produkci mléčných výrobků, a to s ohledem na hospodářství, velikost stád dojnic a dojivost. Na obrázku 5 můžeme vidět, že z 36,2 % celkového množství plnotučného mléka spotřebovaného v EU-28 v roce 2013 byly vyrobeny sýry, z další největší části mléka (28,1 %) se vyrobilo máslo. Téměř jedna čtvrtina celkového množství plnotučného mléka spotřebovaného v EU-28 byla využita jako konzumní mléko (12,1 %) či smetana (12,0 %).

Tabulka 2 uvádí souhrnné údaje o řadě různých zemědělských produktů živočišné výroby. Odhaduje se, že v roce 2013 se v EU-28 nakoupilo 141 milionů tun kravského mléka. Největší množství kravského mléka se v roce 2013 nakoupilo v Německu a ve Francii. Tyto země rovněž stojí za největší produkcí másla a sýrů; společně se tyto země podílely 38 % až 46 % na celkové produkci EU-28 každého z těchto tří mléčných výrobků.

Hlavním masným výrobkem produkovaným v EU-28 bylo vepřové maso (21,9 milionu tun v roce 2013), jehož výroba byla téměř trojnásobná oproti hovězímu/telecímu masu (7,3 milionu tun); produkce skopového masa byla v EU-28 poměrně nízká (0,7 milionu tun).

Čtvrtina (24,9 % nebo téměř 5,5 milionu tun) produkce vepřového masa v EU-28 v roce 2013 pocházela z Německa, druhým největším výrobcem bylo Španělsko (15,6 %) a třetím potom Francie (8,8 %). Za zmínku stojí rovněž množství vyprodukované v Polsku (7,7 %) a v Dánsku (7,2 %). Téměř jedna pětina (19,4  % nebo 1,4 milionu tun) veškerého hovězího/telecího masa vyprodukovaného v EU-28 pocházelo v roce 2013 z Francie, přičemž dalšími největšími producenty byly Německo (15,2  %), Itálie (11,8  %) a Spojené království (11,7  %). V celkové produkci hovězího masa v EU-28 zaujímá významné místo rovněž Irsko (7,1 %). Produkci skopového masa dominovalo v roce 2013 Spojené království s podílem na celkové produkci EU-28 ve výši 40,7 % (téměř 0,3 milionu tun), následovalo Španělsko (16,6 %), Francie (11,2 %), Řecko (8,5 %) a Irsko (8,1 %).

Zdroje a dostupnost údajů

Roční statistiky produkce řady konkrétních plodin se sbírají na základě nařízení Rady, ale údaje týkající se ovoce a zeleniny se shromažďují na základě různých neformálních dohod s členskými státy EU.

Statistiky zemědělských plodin se týkají sklizené produkce. Zemědělská výroba plodin je synonymem sklizené produkce a zahrnuje množství uvedená na trh, množství spotřebovaná přímo v hospodářství, ztráty a odpad v hospodářství a ztráty během přepravy, uskladnění a balení.

Statistiky mléka a masných produktů se shromažďují na základě právních předpisů Společenství. Produkce mléka zahrnuje zemědělskou produkci kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka. Rozlišuje se mléko nakoupené mlékárnami a mléko vyprodukované v hospodářství. Nakoupené mléko je pouze částí celkového množství vyprodukovaného v hospodářství. Zbytek je většinou využit k vlastní spotřebě, přímému prodeji, zpracování v hospodářství a krmení zvířat.

Produkce masa vychází z provozu na jatkách, pokud jde o maso určené pro lidskou spotřebu. Hmotností jatečně upraveného těla se rozumí hmotnost vychladlého těla poraženého zvířete, přičemž přesná definice se liší v závislosti na druhu zvířete.

Kontext

Informace o zemědělských produktech lze využít k analýze vývoje zemědělských trhů. Lze díky nim zkoumat rozdíly v cyklech a měnící se vzorce výroby. Tyto statistiky lze využít rovněž ke studiu, jak trhy reagují na různá politická opatření. Údaje o zemědělské výrobě zahrnují rovněž informace o nabídce, díky nimž lze pochopit vývoj cen, který je důležitý především pro obchodníky se zemědělskými komoditami a analytiky zemědělské politiky.

V říjnu 2007 přijala Rada nařízení, kterým se stanoví jednotná společná organizace zemědělských trhů (nařízení č. 1234/2007). Jeho účelem bylo snížit objem právních předpisů v zemědělství, zvýšit jejich transparentnost a zpřístupnit zemědělskou politiku. Mezi začátkem roku 2008 a 2009 nahradila jednotná společná organizace trhů 21 jednotlivých trhů s různými produkty jako ovoce a zelenina, obiloviny, maso, vejce, mléčné výrobky, cukr nebo víno. V letech 2003, 2008 a 2013 proběhly rozsáhlé reformy společné zemědělské politiky (SZP). Reformy z prosince 2013 zahrnují čtyři nařízení, včetně nařízení č. 1308/2013, které se týká opatření souvisejících se zemědělskými produkty.

Související články

Další informace z Eurostatu

Publikace

Hlavní tabulky

Agricultural production (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Livestock and meat (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (t_agr_r)

Databáze

Agricultural production (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Livestock and meat (apro_mt)

Zvláštní sekce

Metodika / Metadata

Zdrojové údaje pro tabulky a obrázky (MS Excel)

Další informace

  • Statistiky plodin vycházejí z:
  • Statistiky mléka vycházejí z:
  • směrnice 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích;
  • směrnice 2003/107/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/16/ES.
  • Statistiky hospodářských zvířat a masa vycházejí z:
  • nařízení č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS.

Externí odkazy