Statistics Explained

Archive:Statistik om turism


Uppgifter från januari 2020.

Planerad uppdatering av artikeln: mars 2021.


This Statistics Explained article has been archived on 6 April 2021.


Highlights

Hälften av det totala antalet övernattningar av utländska besökare i EU under 2018 gjordes i Spanien, Italien och Frankrike.

Under 2018 var Spanien det vanligaste resmålet i EU för besökare från andra länder, med 301 miljoner övernattningar på logianläggningar för turister, eller 23 % av det totala antalet övernattningar i EU.

Under 2018 gjorde 64 % av EU-invånarna minst en privatresa.

[[File:Tourism_statistics_FP2020-interactive-SV.XLSX]]

Resmål – antal övernattningar på logianläggningar för turister, 2018

I den här artikeln presenteras den senaste statistiken om turismen i Europeiska unionen (EU). Turismen spelar en viktig roll i EU, eftersom den bidrar till den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen, och påverkar samhället och miljön. Statistiken om turism används inte bara för att övervaka EU:s turistpolitik utan även EU:s regionalpolitik och politik för hållbar utveckling.

År 2016 var ett av tio företag i det europeiska näringslivet (utanför den finansiella sektorn) en del av turistnäringen. Dessa 2,4 miljoner företag sysselsatte cirka 13,6 miljoner människor. Företag i branscher med turistrelaterad verksamhet stod för 9,5 % av antalet sysselsatta i det europeiska näringslivet totalt (med undantag för den finansiella sektorn) och 21,7 % av antalet sysselsatta i tjänstesektorn. Turistnäringens andel av den totala omsättningen och förädlingsvärdet till faktorkostnad var relativt sett lägre: 3,9 % av omsättningen och 5,8 % av förädlingsvärdet i den icke-finansiella företagssektorn.


Full article

Sovplatser i EU-27: Italien och Frankrike dominerar

År 2018 fanns 36 % av alla sovplatser i EU-27 i Italien och Frankrike

I EU-27 beräknas antalet logianläggningar för turister ha varit fler än 600 000 under 2018, med totalt nästan 28,3 miljoner sovplatser (se tabell 1). Mer än en tredjedel (36,1 %) av alla sovplatserna i EU-27 fanns i två av medlemsländerna, nämligen Italien och Frankrike (5,1 miljoner sovplatser vardera), följt av Spanien och Tyskland (3,6 respektive 3,5 miljoner sovplatser).

Tabell 1: Logianläggningar för turister, 2018
Källa: Eurostat (tour_cap_nat), (tour_occ_ninat) och (tour_occ_nim)

Övernattningar av utländska besökare i EU-27: Spanien i topp

Hälften av det totala antalet övernattningar av utländska besökare i EU-27 gjordes i Spanien, Italien och Frankrike

Under senare år har antalet övernattningar på logianläggningar för turister i allmänhet visat en uppåtgående trend (se diagram 1). En tillfällig nedgång syntes dock i antalet övernattningar på logianläggningar för turister 2008 och 2009 till följd av finanskrisen, och antalet övernattningar i EU-27 sjönk med 0,2 % 2008 och med ytterligare 2,8 % 2009. År 2010 började dock antalet övernattningar att öka och nådde en topp på 2,8 miljarder övernattningar 2018, vilket är en ökning med 2,7 % jämfört med 2017.

Diagram 1: Trender för övernattningar på logianläggningar för turister i EU-27, EU-27, 2005–2018
(index 2005=100)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)

Under 2018 var Spanien det vanligaste resmålet i EU för utländska besökare (personer som kommer från ett annat land) med 301 miljoner övernattningar på logianläggningar för turister, eller 22,6 % av det totala antalet övernattningar i EU-27 (se diagram 2 och diagram 3). Spanien stod för nästan sju av tio av dessa 301 miljoner övernattningar och de var koncentrerade till tre regioner: Canarias (Kanarieöarna), Illes Balears (Balearerna) och Cataluña (Katalonien), (se även artikeln ”Tourism statistics at regional level” (på engelska)).

De fyra resmål som lockade flest utländska turister i hela EU var Spanien, Italien (217 miljoner övernattningar), Frankrike (141 miljoner övernattningar) och Grekland (103 miljoner övernattningar). Dessa länder stod tillsammans för mer än hälften (57,2 %) av det totala antalet övernattningar av utländska besökare i EU-27. De länder som lockade minst turister var Luxemburg, Litauen och Lettland, men det är viktigt att ta hänsyn till ländernas storlek när dessa uppgifter tolkas.

Diagram 2: Resmål – antal övernattningar på logianläggningar för turister, 2018
(miljoner övernattningar i landet av utländska besökare)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)


Diagram 3: Utländska besökares andel av övernattningar på logianläggningar för turister i EU-27, 2018
(% av alla övernattningar på logianläggningar för turister i EU-27)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)

Antalet övernattningar (av inhemska och utländska besökare) kan också ses i relation till det besökta landets befolkningsmängd, vilket ger en indikator på turismintensiteten. Utifrån detta mått var de populäraste resmålen 2018 Medelhavsländerna Kroatien, Malta och Cypern, med respektive 22, 21 och 20 övernattningar per invånare (se diagram 4), följt av Österrike (14 övernattningar per invånare), Grekland (11 övernattningar per invånare) och Spanien (10 övernattningar per invånare).

Diagram 4: Turismintensitet, 2018
(antal övernattningar av inhemska och utländska besökare på logianläggningar för turister per invånare)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)

Deltagande i turismen: fler än nio av tio invånare i Finland gjorde turistresor

Under 2018 gjorde 64 % EU-invånarna minst en privatresa

Uppskattningsvis gjorde 64,1 % av befolkningen över 15 år i EU-27 turistresor av personliga skäl 2018 (dvs. de gjorde minst en turistresa av personliga skäl under året). Även här är skillnaderna stora mellan EU-länderna, då resandet varierade från 27,0 % i Rumänien till 91,0 % i Finland (se diagram 5).

<image imgid="figure5" zoom="100">
Diagram 5: Andel av befolkningen som gjorde turistresor, 2018
(% av befolkningen över 15 år)
Källa: Eurostat (tour_dem_tttot)

Turistresor: invånarna i Luxemburg, Belgien, Malta och Slovenien gjorde fler utlandsresor än resor inom sina länder

Sju av tio av EU-invånarnas resor gick till inhemska resmål

Invånarna (15 år eller äldre) i EU-27 gjorde uppskattningsvis 1,1 miljarder turistresor 2018 (privat- eller affärsresor). Mer än hälften (54,8 %) av det totala antalet resor var korta resor med en till tre övernattningar (se tabell 2). Av alla resor gick 70,5 % till inhemska resmål, medan övriga resor var utlandsresor.

<image imgid="table2" zoom="100">
Tabell 2: Turistresor gjorda av landets invånare
(15 år eller äldre), 2018
Källa: Eurostat (tour_dem_tttot) och (tour_dem_totot)

I fyra EU-länder var mer än hälften av det totala antalet turistresor under 2018 utlandsresor. Dessa länder var Luxemburg (98 %), Belgien (78 %), Malta (72 %) och Slovenien (61 %). Däremot var färre än en av fem resor utlandsresor i Rumänien (6 %), Spanien (11 %), Portugal (12 %), Grekland (13 %) och Bulgarien (18 %). Denna statistik tycks påverkas både av EU-ländernas storlek och deras geografiska läge (invånarna i mindre länder och i Norden åker oftare utomlands).

EU-invånarna föredrog att resa under sommarmånaderna, och nästan en av fyra resor gjordes i juli eller augusti (se även artikeln ”Seasonality in tourism demand” (på engelska)).

Övernattningar utomlands av invånare i EU-27: Luxemburg har flest nätter per invånare

Invånarna i Tyskland och Frankrike stod för nästan hälften av det totala antalet övernattningar utomlands av invånare i EU-27 under 2018

Invånarna i EU-27 tillbringade uppskattningsvis 2,6 miljarder nätter utomlands på turistresor under 2018 (se diagram 6). Invånarna i Tyskland tillbringade 911 miljoner nätter utanför Tyskland 2018, medan invånarna i Frankrike tillbringade 400 miljoner övernattningar utomlands. Invånarna i dessa båda EU-länder stod för mer än hälften (51,0 %) av det totala antalet övernattningar utomlands av invånare i EU-27.

Diagram 6: Antal övernattningar gjorda av EU-invånare under semesterresor till utlandet, efter turistens bosättningsland, 2018
(% övernattningar utomlands för invånare i EU-27)
Källa: Eurostat (tour_dem_tntot)

Räknat i befolkningsstorlek var Luxemburg det EU-land där invånarna tillbringade flest nätter utomlands per invånare (i genomsnitt 31,3 nätter 2018), följt av Sverige (17,2 nätter) och Cypern (16,5 nätter). I andra ändan av skalan fanns Rumänien, Grekland, Bulgarien och Portugal, där invånarna i genomsnitt tillbringade färre än två nätter utomlands 2018 (se diagram 7).

Diagram 7: Ursprungslandet för turistresor till utlandet, 2018
(genomsnittligt antal övernattningar per invånare 15 år eller äldre)
Källa: Eurostat (tour_dem_tntot) och (demo_pjanbroad)

Turisternas utgifter: tyskarna gör av med mest pengar

Tyskland hade de högsta reseutgifterna för turism utomlands av EU-invånarna, totalt 80,9 miljarder euro 2018

Den internationella turismens ekonomiska betydelse kan mätas genom förhållandet mellan internationella reseintäkter och BNP. Dessa uppgifter kommer från betalningsbalansstatistiken och omfattar både affärs- och nöjesresor. År 2018 var intäkterna från turism räknat i procent av BNP i EU-länderna högst i Kroatien (18,4 %), Cypern (13,9 %) och Malta (12,7 %), vilket bekräftar turismens betydelse i de här länderna (se tabell 3). I absoluta tal registrerades de högsta internationella reseintäkterna 2018 i Spanien (69,0 miljarder euro) och Frankrike (55,5 miljarder euro), följt av Italien (41,7 miljarder euro) och Tyskland (36,4 miljarder euro).

Tabell 3: Reseintäkter och reseutgifter i betalningsbalansen, 2013–2018
Källa: Eurostat (bop_c6_q), (bop_eu6_q) och (nama_10_gdp)


Under 2018 rapporterade Tyskland de högsta reseutgifterna för turism utomlands, totalt 80,9 miljarder euro, följt av Frankrike (40,5 miljarder euro), Italien (25,5 miljarder euro) och Spanien (22,7 miljarder euro).

Spanien var det EU-land med de högsta nettointäkterna av turism 2018 (46,3 miljarder euro), medan Tyskland registrerade det största underskottet (-44,5 miljarder euro).

Källuppgifter för tabeller och diagram

Källuppgifter

I statistiska sammanhang avser turism den aktivitet som utövas av besökare som reser till ett resmål utanför sin vanliga miljö och vistas där under mindre än ett år. Turism kan innefatta affärsresor, nöjesresor eller privata besök, men inte anställning hos invånare, i hushåll eller i företag på den besökta platsen.

I juli 2011 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en ny förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG. Den förordningen gäller från och med referensåret 2012 och fastställer att EU-länderna kontinuerligt ska tillhandahålla jämförbar turiststatistik.

Statistiken om turismen i EU består av två huvudsakliga delar: dels statistik över kapacitet och beläggning för logianläggningar för turister, dels statistik över efterfrågan inom turismen. I de flesta EU-länder samlas statistiken om kapacitet och beläggning in genom enkäter som skickas till logianläggningar, medan statistiken om efterfrågan främst samlas in genom hushållsundersökningar eller genom enkäter till resande vid gränsövergångar.

Statistiken om kapacitet för logianläggningar för turister omfattar antalet anläggningar, antalet rum och antalet sovplatser. Statistiken finns tillgänglig efter typ av anläggning eller region, och sammanställs årligen. Statistiken över beläggning för logianläggningar för turister avser antalet ankommande gäster (till logianläggningarna) och antalet övernattningar av inhemska och utländska besökare, uppdelat efter typ av anläggning eller region. Det finns årliga och månatliga statistiska serier. Dessutom sammanställs statistik över antalet nyttjade rum och sovplatser (beläggningsgraden)).

Statistik om efterfrågan inom turismen samlas in om turistresor (och antalet övernattningar under resorna), uppdelat efter

 • destinationsland,
 • syfte,
 • vistelsens längd,
 • typ av logi,
 • avresemånad,
 • transportsätt,
 • utgifter.

Uppgifterna analyseras också efter turistens sociodemografiska förhållanden, såsom

 • kön,
 • åldersgrupp,
 • utbildningsnivå (frivilligt),
 • hushållets inkomster (frivilligt),
 • sysselsättningsstatus (frivilligt).

Fram till och med 2013 omfattade turismstatistiken endast resor med minst en övernattning. Från och med referensår 2014 omfattar den officiella EU-statistiken även dagsturer.

Uppgifter från en rad andra officiella källor kan också användas för att analysera turism. Exempelvis följande:

Sammanhang

Enligt FN:s världsturismorganisation UNWTO:s publikation International Tourism Highlights hör EU till de främsta resmålen, och fyra av EU-länderna finns med bland de tio populäraste resmålen i världen. Turismen kan bidra till sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, och även till utvecklingen av landsbygdsområden, de yttersta randområdena och mindre utvecklade områden. Tillförlitlig och harmoniserad statistik inom detta område är därför en viktig prioritering. Turiststatistik är även viktig i ett större sammanhang, t.ex. inom regionalpolitiken och politiken för hållbar utveckling.

Turismen kan spela en stor roll för utvecklingen i EU:s olika regioner. Den infrastruktur som byggs upp för turismen bidrar till den lokala utvecklingen. Det skapas nya arbetstillfällen, och arbetstillfällen kan också bevaras, vilket kan förhindra tillbakagången i industri- eller landsbygdsområden. Den hållbara turismen handlar om att bevara och främja natur- och kulturarv (som omfattar allt från konst till lokal gastronomi) eller att bevara den biologiska mångfalden.

Under 2006 antog Europeiska kommissionen ett meddelande, En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa (KOM(2006) 134 slutlig). I meddelandet diskuteras en rad utmaningar som kommer att forma turismen under de närmaste åren, bland annat Europas åldrande befolkning, ökande extern konkurrens, konsumenternas efterfrågan på mer specialiserad turism, och behovet att utveckla mer hållbara och miljövänliga metoder och strategier inom turismen. Kommissionen hävdar att ett konkurrenskraftigare utbud inom turism och hållbara resmål ger nöjdare turister, vilket gör att Europa kan säkra sin ställning som världens främsta resmål. Meddelandet följdes av ett annat meddelande i oktober 2007, Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism (KOM(2007) 621 slutlig), som innehåller förslag på åtgärder för en hållbar förvaltning av resmål, företagens integrering av hållbarhetsfrågor och turisternas medvetenhet om hållbarhet.

Genom Lissabonfördraget bekräftades turismens betydelse. EU fick särskild behörighet på turistområdet och det blev möjligt att fatta beslut med kvalificerad majoritet. Enligt en artikel i fördraget ska EU ”komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor”. Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (KOM(2010) 352 slutlig) antogs av Europeiska kommissionen i juni 2010. Syftet med detta meddelande är att främja en samordning av initiativ inom turismen och att fastställa en ny handlingsram för att öka turismens konkurrenskraft och möjligheter till hållbar tillväxt. I meddelandet finns förslag till en rad europeiska eller internationella initiativ, bland annat förbättrandet av de socioekonomiska kunskaperna om turismen, så att dessa mål skulle kunna uppnås.

Direct access to

Other articles
Tables
Database
Dedicated section
Publications
Methodology
Visualisations