Archive:Poľnohospodárske výrobky

Údaje extrahované v mesiaci decembra 2014 a januára 2015. Najnovšie údaje: Ďalšie informácie z Eurostatu, Hlavné tabuľky a Databáza. Plánovaná aktualizácia článku: marec 2017.
Obrázok 1: Produkcia hlavných poľnohospodárskych plodín, EÚ-28, 2012 a 2013 (1)
(tis. ton) – Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázok 2: Produkcia obilnín, EÚ- 28, 2013 (1)
(%, na základe ton) – Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabuľka 1: Produkcia poľnohospodárskych plodín, 2013
(tis. ton) – Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázok 3: Produkcia rajčiakov, 2013
(mil. ton) – Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázok 4: Produkcia jabĺk, 2013
(mil. ton) – Zdroj: Eurostat (apro_cpp_crop)
Obrázok 5: Použitie plnotučného mlieka, EÚ-28, 2013 (1)
(%) – Zdroj: Eurostat (apro_mk_pobta)
Tabuľka 2: Poľnohospodárska živočíšna výroba, 2013
(tis. ton) – Zdroj: Eurostat (apro_mk_pobta) a (apro_mt_pann)

V Európe prevláda bohatá rozmanitosť druhov prírodného prostredia, klímy, hospodárskych podmienok a poľnohospodárskych postupov. Poskytujú širokú škálu potravín a nápojov na ľudskú spotrebu a ako krmivo, a zároveň mnoho vstupov pre nepotravinové procesy. Poľnohospodárske výrobky dokonca prispievajú ku kultúrnej identite ľudí a regiónov v Európe.

Hlavné štatistické výsledky

Plodiny

V roku 2013 vyprodukovala EÚ-28 306 mil. ton obilnín (vrátane ryže). Bola to najvyššia úroveň produkcie od jej maxima v roku 2008. Produkcia obilnín v EÚ-28 bola v roku 2013 o 20,9 mil. ton vyššia ako v roku 2012 (+7,3 %).

V roku 2013 dosiahla produkcia cukrovej repy v EÚ-28 109,1 mil. ton, čo bolo o 5,7 mil. ton menej ako v roku 2012. Produkcia ďalšej hlavnej koreňovej plodiny v EÚ-28 – zemiakov – predstavovala 53,9 mil. ton.

V prípade produkcie olejnín sa v posledných rokoch zaznamenal stúpajúci trend najmä v dôsledku intenzívnejšieho využívania olejnín na výrobu bioenergie. Najdôležitejšie druhy olejnín produkovaných v EÚ-28 sú repka a repica, ako aj slnečnicové semená. V roku 2013 dosiahla produkcia repky a repice 21,0 milióna ton, čo je oveľa väčší objem než v roku 2012 (+9,2 %). V porovnaní s tým bolo v EÚ-28 v roku 2013 vyprodukovaného 9,2 milióna ton slnečnicových semien.

Obrázok 2 predstavuje analýzu produkcie obilnín v EÚ-28 za rok 2013. Takmer polovicu (46,9 %) celkovej produkcie obilnín tvorila pšenica, približne jednu pätinu celkovej produkcie predstavovala kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes (CCM) (21,4 %) a ďalšiu pätinu jačmeň (20,0 %).

Zďaleka najväčšími producentmi obilnín a cukrovej repy boli Francúzsko a Nemecko, pričom na obidve krajiny spolu pripadala v roku 2013 o niečo viac ako polovica (51,9 %) produkcie cukrovej repy a takmer dve pätiny produkcie obilnín (37,6 %) (pozri tabuľku 1); aj ich spoločný podiel na produkcii olejnín v EÚ-28 – repky, repice a slnečnicových semien – dosiahol takmer dve pätiny (39,1 %).

Produkcia zemiakov bola v členských štátoch rovnomernejšia, najvyššiu mieru produkcie zaznamenalo Nemecko (17,9 % z celkového objemu EÚ-28), zatiaľ čo podiel Poľska, Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva predstavoval od 13,2 % do 10,6 %.

Pokiaľ ide o zeleninu, najvyššia produkcia v EÚ-28 bola zaznamenaná v prípade rajčiakov, cibule a mrkvy. Celková produkcia rajčiakov v členských štátoch EÚ dosiahla v roku 2013 14,9 milióna ton. Spomedzi členských štátov EÚ boli najväčšími producentmi Taliansko a Španielsko, ktorých podiel spolu predstavoval 60,3 % produkcie EÚ-28.

Pokiaľ ide o ovocie, najvyššia produkcia v EÚ-28 bola zaznamenaná v prípade jabĺk a pomarančov. Jablká sa pestovali vo väčšine členských štátov EÚ, pričom ich produkcia bola mimoriadne vysoká v niektorých východných členských štátoch EÚ, najmä v Poľsku. Poľsko bolo v roku 2013 s viac ako jednou štvrtinou (25,6 %) produkcie EÚ-28 najväčším producentom jabĺk v EÚ-28. Taliansko bolo s 18,5 % druhým a Francúzsko so 17,4 % tretím najväčším producentom jabĺk.

Mäso a mlieko

Mliekarenská výroba má v rámci členských štátov EÚ rozmanitú štruktúru, pokiaľ ide o veľkosť poľnohospodárskych podnikov a stád dojníc, ako aj o dojivosť. Obrázok 5 ukazuje, že 36,2 % plnotučného mlieka, ktoré sa použilo v EÚ-28 v roku 2013, sa spracovalo na syr, ďalší najvyšší podiel predstavovalo maslo (28,1 %); takmer štvrtina plnotučného mlieka použitého v EÚ-28 sa využila buď ako mlieko na pitie (12,1 %) alebo smotana (12,0 %).

Tabuľka 2 obsahuje súhrn sortimentu rôznych poľnohospodárskych produktov živočíšnej výroby. Celkový zber kravského mlieka v EÚ-28 v roku 2013 dosiahol podľa odhadu 141 miliónov ton. Nemecko a Francúzsko zaznamenali v roku 2013 najvyššie množstvo zozbieraného kravského mlieka a mali aj najvyššie podiely, pokiaľ ide o výrobu masla a syra; spoločne tvoril ich podiel 38 % až 46 % z celkovej výroby týchto troch mliečnych výrobkov v EÚ-28.

Hlavným mäsovým produktom v EÚ-28 bolo bravčové mäso (21,9 milióna ton v roku 2013), pričom produkcia na základe hmotnosti bola takmer trojnásobná oproti hovädziemu/teľaciemu mäsu (7,3 milióna ton); produkcia ovčieho mäsa bola v EÚ-28 pomerne nízka (0,7 milióna ton).

Štvrtina (24,9 % alebo takmer 5,5 milióna ton) produkcie bravčového mäsa EÚ-27 v roku 2013 pochádzala z Nemecka, vysokou mierou k nej prispelo Španielsko (15,6 %) a Francúzsko (8,8 %), pričom aj podiely na úrovni 7,7 % v prípade Poľska a 7,2 % v prípade Dánska boli značné. V roku 2013 necelá jedna pätina (19,4 % alebo 1,4 milióna ton) hovädzieho/teľacieho vyprodukovaného v EÚ- 28 pochádzala z Francúzska, ďalšími najväčšími producentmi bolo Nemecko (15,2  %), Taliansko (11,8 %) a Spojené kráľovstvo (11,7 %); pomerne vysoký podiel produkcie hovädzieho mäsa v EÚ-28 vykázalo Írsko (7,1 %). V produkcii ovčieho mäsa dominovalo v roku 2013 Spojené kráľovstvo, ktorého podiel na celkovej produkcii EÚ-28 predstavoval 40,7 % (takmer 0,3 milióna ton), za ním nasledovalo Španielsko (16,6 %), Francúzsko (11,2 %), Grécko (8,5 %) a Írsko (8,1 %).

Zdroje a dostupnosť údajov

Na ročnú štatistiku výroby sortimentu špecifických plodín sa vzťahujú nariadenia Rady, ale údaje týkajúce sa ovocia a zeleniny sú zbierané na základe rôznych neformálnych dohôd s členskými štátmi EÚ.

Štatistika produkcie poľnohospodárskych plodín sa týka zozbieranej úrody. Produkcia poľnohospodárskych plodín zodpovedá zozbieranej úrode a zahŕňa predané množstvo, ako aj množstvo spotrebované priamo v poľnohospodárskom podniku, straty a odpad z poľnohospodárskeho podniku a straty počas prepravy, skladovania a balenia.

Štatistiky mlieka a mäsových výrobkov sa zostavujú podľa právnych predpisov Spoločenstva. Produkcia mlieka sa vzťahuje na produkciu kravského, ovčieho, kozieho a byvolieho mlieka v poľnohospodárskych podnikoch. Rozlišuje sa medzi mliekom zozbieraným mliekarňami a produkciou mlieka v poľnohospodárskom podniku. Zber mlieka je len časť celkového využitia produkcie mlieka v poľnohospodárskom podniku, zvyšok všeobecne zahŕňa vlastnú spotrebu, priamy predaj, spracovanie v poľnohospodárskom podniku a krmivo pre zvieratá.

Pokiaľ ide o produkciu mäsa, štatistika je založená na činnosti bitúnkov, z ktorých pochádza mäso klasifikované ako vhodné na ľudskú spotrebu. Hmotnosť jatočného tela je hmotnosť zabitého studeného tela zvieraťa; presné vymedzenie sa odlišuje podľa zvieraťa, o ktoré ide.

Kontext

Informácie o poľnohospodárskych produktoch sa môžu použiť na analýzu vývoja na poľnohospodárskych trhoch s cieľom pomôcť rozlišovať cykly a meniace sa modely produkcie; tieto štatistiky sa môžu použiť aj na štúdium toho, ako trhy reagujú na politické kroky. Údaje o poľnohospodárskych produktoch poskytujú aj informácie o ponuke, prehlbujú porozumenie, pokiaľ ide o cenový vývoj, ktorý je osobitne zaujímavý pre obchodníkov s poľnohospodárskymi komoditami a pre analytikov poľnohospodárskej politiky.

V októbri 2007 Rada prijala právny predpis na vytvorenie jednotnej spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie č. 1234/2007). Jeho cieľom bolo znížiť objem právnych predpisov v odvetví poľnohospodárstva, zlepšiť transparentnosť právnych predpisov a zjednodušiť prístupnosť poľnohospodárskej politiky. Od začiatku roka 2008 do začiatku roka 2009 jednotná spoločná organizácia trhov nahradila 21 samostatných trhov v širokej škále rôznych produktov, ako je ovocie a zelenina, obilniny, mäso, vajcia, mliečne výrobky alebo víno. V rokoch 2003, 2008 a 2013 sa uskutočnili rozsiahle reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Reformy z decembra 2013 zahŕňajú štyri nariadenia vrátane nariadenia č. 1308/2013, ktoré sa týka opatrení v oblasti poľnohospodárskych výrobkov.

Pozri aj

Ďalšie informácie z Eurostatu

Publikácie

Hlavné tabuľky

Agricultural production (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Livestock and meat (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (t_agr_r)

Databáza

Agricultural production (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Livestock and meat (apro_mt)

Zvláštna sekcia

Metodológia / Metadáta

Zdrojové údaje pre tabuľky, obrázky a mapy (MS Excel)

Ďalšie informácie

  • Štatistiku poľnohospodárskych plodín upravuje:
  • Štatistiku mlieka upravuje:
  • Štatistiku stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa upravuje:
  • nariadenie (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS

Externé odkazy