Archive:Põllumajandussaadused

Archived on 30/03/2017

Andmed seisuga detsembri 2014 ja jaanuari 2015. Viimased andmed: Täiendav Eurostati teave, põhitabelid ja andmebaas. Artikli planeeritud ajakohastamine: märts 2017.
Joonis 1: Peamiste põllumajanduskultuuride tootmine , EL 28, 2012 ja 2013 (1)
(tuhat tonni) — Allikas: Eurostat (apro_cpp_crop)
Joonis 2: Teraviljatootmine, EL 28, 2013 (1)
(osakaal arvutatud tonnide põhjal) — Allikas: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabel 1: Põllumajanduskultuuride tootmine, 2013
(tuhat tonni) – Allikas: Eurostat (apro_cpp_crop)
Joonis 3: Tomatite tootmine, 2013
(tuhat tonni) – Allikas: Eurostat (apro_cpp_crop)
Joonis 4: Õunte tootmine, 2013
(tuhat tonni) – Allikas: Eurostat (apro_cpp_crop)
Joonis 5: Täispiima kasutamine, EL 28, 2013 (1)
(%) — Allikas: Eurostat (apro_mk_pobta)
Tabel 2: Loomadega seotud põllumajanduslik tootmine, 2013
(tuhat tonni) – Allikas: Eurostat (apro_mk_pobta) ja (apro_mt_pann)

Euroopa looduskeskkond, kliima- ja majandustingimused ning põllumajandustavad on väga mitmekesised. Seetõttu on siin võimalik toota laias valikus inimtoiduks kasutatavaid toiduaineid ja jooke ning loomasööta ja toiduks mittekasutatavaid tooteid. Kahtlemata moodustavad põllumajandustooted olulise osa Euroopa rahvaste ja piirkondade kultuurilisest identiteedist.

Peamised statistilised näitajad

Põllumajanduskultuurid

2013. aastal toodeti EL 28s kokku 306 miljonit tonni teravilja (sh riisi). Tootmine jõudis kõrgeimale tasemele pärast 2008. aasta rekordtaset. 2013. aastal toodeti EL 28s 20,9 miljoni tonni võrra rohkem teravilja kui 2012. aastal (+7.3 %).

Suhkrupeeti toodeti EL 28s 2013. aastal 109,1 miljonit tonni, mis on 5,7 tonni võrra vähem kui 2012. aastal. Teist peamist juurvilja – kartulit – toodeti EL 28s 53,9 miljonit tonni.

Õliseemnete tootmine on viimastel aastatel kasvanud, selle peamiseks põhjuseks on õliseemnete suurem kasutus bioenergia tootmises. Õliseemnetest toodetakse EL 28s peamiselt rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemneid. 2013. aastal toodeti 21,0 miljonit tonni rapsi- ja rüpsiseemneid, mis on oluliselt rohkem kui 2012. aastal (+9,2 %). Päevalilleseemneid toodeti kogu EL 28s 2013.aasta hinnanguliselt 9,2 miljonit tonni.

Joonisel 2 on esitatud analüüs EL 28 teraviljatootmise kohta 2013. aastal. Nisu moodustas peaaegu poole (46,9 %) kogu teraviljatoodangust, teramais ja maisitõlvikusegu ning oder moodustasid kumbki ligikaudu ühe viiendiku kogu teraviljatoodangust (vastavalt 21,4 % ja 20,0 %).

Prantsusmaa ja Saksamaa olid ülekaalukalt suurimad teravilja- ja suhkrupeeditootjad, andes 2013. aastal kokku üle poole (51,9 %) EL 28 suhkrupeeditoodangust ja ligikaudu kaks viiendikku teraviljatoodangust (37,6 %) (vt tabel 1), nende kahe riigi osa EL 28 õliseemnetoodangus (rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemned) ulatus samuti ligikaudu kahe viiendikuni (39,1 %).

Kartulitootmine oli ELi liikmesriikide vahel ühtlasemalt jaotunud – toodang oli kõige suurem Saksamaal (17,9 % EL 28 kogutoodangust), Poola, Prantsusmaa, Madalmaade ja Ühendkuningriigi toodang jäi vahemikku 13,2 % kuni 10,6 %.

Tootmismahu põhjal olid EL 28 kõige olulisemad köögiviljad tomat, sibul ja porgand. ELi liikmesriigid tootsid 2013. aastal kokku 14,9 miljonit tonni tomatit. Suurimad tootjad olid Itaalia ja Hispaania, kes andsid kahe peale kokku 60,3 % EL 28 toodangust.

Tootmismahu põhjal olid EL 28 kõige olulisemad puuviljad õunad ja apelsinid. Õunu toodeti peaaegu kõikjal ELis, kuid märkimisväärselt palju toodeti neid mitmes idapoolses ELi liikmesriigis, eelkõige Poolas. Poola oli 2013. aastal juhtiv õunatooja EL 28s, andes pisut üle veerandi (25,6 %) EL 28 kogutoodangust. Teisel ja kolmandal kohal olid õunatootmises Itaalia ja Prantsusmaa (vastavalt 18,5 % ja 17,4 %).

Liha ja piim

Piimatootmise struktuur on ELi liikmesriikides väga erinev nii põllumajanduslike majapidamiste ja lüpsikarja suuruse kui ka piimaanni poolest. Joonisel 5 esitatud andmetest nähtub, et 36,2 %st EL 28s 2013. aastal kasutatud täispiimast valmistati juustu, suuruselt järgmine osa (28,1 %) läks või valmistamiseks ning ligikaudu veerand EL 28s kasutatud täispiimast kasutati ära joogipiima (12,1 %) või koorena (12,0 %).

Tabelis 2 antakse kokkuvõtlik ülevaade mitmesugustest loomsetest põllumajandustoodetest. 2013. aastal moodustas piimatoodang EL 28s kokku hinnanguliselt 141 miljonit tonni. 2013. aastal toodeti kõige rohkem piima Saksamaal ja Prantsusmaal ning neis riikides oli ka kõige suurem või- ja juustutoodang, mis iga kõnealuse kolme piimatoote puhul moodustas kokku 38 –46 % EL 28 kogutoodangust.

Sealiha oli peamine EL 28s toodetud lihatoode (21,9 miljonit tonni 2013. aastal), kusjuures toodetud sealiha kogus oli ligikaudu kolm korda suurem kui looma-/vasikaliha puhul (7,3 miljonit tonni). Lambaliha tootmine jäi EL 28s suhteliselt tagasihoidlikuks (0,7 miljonit tonni).

2013. aastal oli veerand (24,9 % ehk peaaegu 5,5 miljonit tonni) EL 27 sealihatoodangust pärit Saksamaalt, järgmised suuremad tootjad olid Hispaania (15,6 %) ja Prantsusmaa (8,8 %), märkimisväärne osa toodangust oli pärit ka Poolast (7,7 %) ja Taanist (7,2 %). Veidi alla ühe viiendiku (19,4 % ehk 1,4 miljonit tonni) 2013. aastal EL 28s toodetud looma-/vasikalihast pärines Prantsusmaalt, järgmised suurimad tootjad olid Saksamaa (15,2 %), Itaalia (11,8 %) ja Ühendkuningriik (11,7 %). Ka Iirimaa veiselihatoodang moodustas suhteliselt suure osa (7,1 %) EL 28 veiselihatoodangust. Lambaliha tootmises domineeris Ühendkuningriik, kelle toodang (ligikaudu 0,3 miljonit tonni) moodustas 40,7 % EL 28 kogutoodangust 2013. aastal. Järgnesid Hispaania (16,6 %), Prantsusmaa (11,2 %), Kreeka (8,5 %) ja Iirimaa (8,1 %).

Andmete allikad ja kättesaadavus

Iga-aastast statistikat mitmesuguste põllumajanduskultuuride tootmise kohta kogutakse vastavalt nõukogu määrustele, kuigi puu- ja köögiviljade kohta saadakse andmeid ELi liikmesriikide vahel sõlmitud erinevate mitteametlike lepingute alusel.

Põllumajanduskultuuride tootmise statistika põhineb koristatud saagil. Põllumajanduskultuuride toodang võrdub koristatud saagiga ja see hõlmab turustatud koguseid, samuti põllumajanduslikus majapidamises otseselt tarbitud koguseid ning põllumajanduslikus majapidamises, transportimisel, ladustamisel ja pakkimisel tekkinud kadusid ja jäätmeid.

Piima ja liha kohta koostatakse statistikat vastavalt ühenduse õigusaktidele. Piimatootmine hõlmab lehma-, lamba-, kitse- ja pühvlipiima tootmist põllumajanduslikus majapidamises. Eristatakse meiereide kogutud ja põllumajanduslikes majapidamistes toodetud piima. Piima kogumine on vaid osa piimatoodangu kasutamisest põllumajanduslikus majapidamises, ülejäänu hõlmab tavaliselt omatarbimist, otsemüüki, oma majapidamises töötlemist või kasutamist loomasöödana.

Lihatootmise andmete aluseks on tapamajade inimtoiduks kõlbliku liha toodang. Rümba massiks loetakse tapetud looma külma keha massi. Täpne määratlus sõltub sellest, millise loomaga on tegemist.

Kontekst

Põllumajandustoodete kohta käivat teavet võib kasutada põllumajandusturgudel toimuvate arengute analüüsimiseks, et eristada mitmesuguseid tsükleid ja muutuvaid tootmisviise. Neid andmeid on võimalik kasutada ka selleks, et uurida, kuidas turud reageerivad poliitikameetmetele. Ühtlasi annavad põllumajandustooteid käsitlevad andmed teavet pakkumise kohta ning see aitab mõista hindade arengut, mis pakub erilist huvi põllumajanduskaupadega tegelevatele ettevõtjatele ja poliitikaanalüütikutele.

2007. aasta oktoobris võttis nõukogu vastu õigusakti, millega kehtestati põllumajandustoodete ühine turukorraldus (määrus (EÜ) nr 1234/2007). Selle määruse eesmärk oli vähendada põllumajandussektoris kehtivate õigusaktide arvu, suurendada õigusnormide läbipaistvust ja muuta põllumajanduspoliitika kergemini ligipääsetavaks. Ajavahemikul alates 2008. aasta algusest kuni 2009. aasta alguseni asendati ühise turukorraldusega 21 eri turgu paljude toodete, näiteks puu-ja köögiviljade, teravilja, liha, munade, piimatoodete, suhkru ja veini puhul. 2003., 2008. ja 2013. aastal viidi läbi ulatuslikud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformid. 2013. aasta detsembris tehtud reformid hõlmavad nelja määrust, sh määrust (EL) nr 1308/2013, mis käsitleb põllumajandustoodetega seotud meetmeid.

Vaata lisaks

Täiendav Eurostati teave

Väljaanded

Põhitabelid

Agricultural production (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Livestock and meat (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (t_agr_r)

Andmebaas

Agricultural production (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Livestock and meat (apro_mt)

Erirubriik

Metoodika/metaandmed

Tabelite ja jooniste lähteandmed (MS Excel)

Muu teave

  • Põllumajanduskultuuride kohta kogutakse statistikat järgmiste õigusaktide kohaselt:
  • Piima kohta kogutakse statistikat järgmiste õigusaktide kohaselt:
  • Elusloomade ja liha kohta kogutakse statistikat järgmise õigusakti kohaselt:
  • määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ.

Välislingid