Archive:Landbrugsprodukter

This article has been archived on 30/03/2017

Data fra december 2014 og januar 2015. Seneste data: Yderligere Eurostat-oplysninger, Hovedtabeller og Database. Planlagt opdatering af artiklen: marts 2017.
Graf 1: Produktion af de vigtigste landbrugsafgrøder, EU-28, 2012 og 2013 (1)
(1 000 ton) — Kilde: Eurostat (apro_cpp_crop)
Graf 2: Produktion af korn, EU-28, 2013 (1)
(%, baseret på ton) — Kilde: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabel 1: Landbrugets produktion af afgrøder, 2013
(1 000 ton) — Kilde: Eurostat (apro_cpp_crop)
Graf 3: Produktion af tomater, 2013
(mio. ton) — Kilde: Eurostat (apro_cpp_crop)
Graf 4: Produktion af æbler, 2013
(mio. ton) — Kilde: Eurostat (apro_cpp_crop)
Graf 5: Anvendelse af sødmælk, EU-28, 2013 (1)
(%) — Kilde: Eurostat (apro_mk_pobta)
Tabel 2: Landbrugets animalske produktion, 2013
(1 000 ton) — Kilde: Eurostat (apro_mk_pobta) og (apro_mt_pann)

Der er stor forskel på de naturlige miljøer, klimaforholdene og landbrugsmetoderne i Europa. Dette gør det muligt at producere en bred vifte af fødevarer og drikkevarer og foder og giver en række input til nonfoodprocesser. Det er en kendsgerning, at landbrugsprodukter bidrager til EU-borgernes og regionernes kulturelle identitet.

Vigtigste statistiske resultater

Afgrøder

I 2013 producerede EU-28 306 mio. ton korn (herunder ris). Det var den største produktion siden et produktionshøjdepunkt i 2008. Produktionen af korn i EU-28 i 2013 var 20,9 mio. ton større end i 2012 (+7,3 %).

Der blev produceret 109,1 mio. ton sukkerroer i 2013 i EU-28, hvilket var 5,7 mio. ton mindre end i 2012. Produktionen af den anden vigtige rodfrugtsafgrøde i EU-28 — kartofler — var 53,9 mio. ton.

Produktionen af oliefrø har fulgt en stigende tendens i de seneste år, hovedsagelig på grund af en stigende anvendelse af oliefrø i produktionen af bioenergi. Raps, rybs og solsikkefrø er de vigtigste typer oliefrø produceret i EU-28. Der blev produceret 21,0 mio. ton raps og rybs i 2013, hvilket var en langt større mængde end i 2012 (+9,2 %). Til sammenligning blev der produceret 9,2 mio. ton solsikkefrø i hele EU-28 i 2013.

Graf 2 viser en analyse af produktionen af korn i EU-28 i 2013. Næsten halvdelen (46,9 %) af den samlede kornproduktion udgjordes af hvede, mens omkring en femtedel af den samlede produktion var sammensat af kornmajs og corn-cob-mix (21,4 %) og yderligere en femtedel af byg (20,0 %).

Frankrig og Tyskland var langt de største producenter af korn og sukkerroer, og de tegnede sig til sammen for lidt mere end halvdelen (51,9 %) af EU-28's sukkerroeproduktion og næsten to femtedele af kornproduktionen (37,6 %) i 2013 (se tabel 1), mens deres samlede andel af EU-28's oliefrøproduktion —raps, rybs og solsikkefrø — også var tæt på to femtedele (39,1 %).

Produktionen af kartofler var spredt bredere ud over EU's medlemsstater, hvor Tyskland havde det højeste produktionsniveau (17,9 % af EU-28's samlede produktion), mens Polen, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige hver stod for mellem 13,2 % og 10,6 %.

Målt i produktion var de vigtigste grøntsager i EU-28 tomater, løg og gulerødder. Den samlede produktion af tomater i EU-medlemsstaterne var 14,9 mio. ton i 2013. Italien og Spanien var de største producenter blandt EU-medlemsstaterne med en samlet andel på 60,3 % ud af EU-28's produktion.

De vigtigste frugter i EU-28 målt i produktion var æbler og appelsiner. Æbleproduktion var almindelig i det meste af EU, selvom der var et særligt højt produktionsniveau i adskillige østeuropæiske EU-medlemsstater, navnlig Polen. Polen var faktisk den førende æbleproducent i EU-28 i 2013 og stod for lidt mere end en fjerdedel (25,6 %) af EU-28's produktion. Italien og Frankrig var den næst- og tredjestørste æbleproducent med andele på henholdsvis 18,5 % og 17,4 %

Kød og mælk

Mejeriproduktionen har forskellig struktur i EU-medlemsstaterne med hensyn til størrelsen af gården og malkekvægbesætningen samt mælkeydelse. Graf 5 viser, at 36,2 % af den sødmælk, der blev anvendt i EU-28 i 2013, blev omdannet til ost, efterfulgt af smør med en andel på (28,1 %). Næsten en fjerdedel af den anvendte sødmælk i EU-28 blev brugt til enten drikkemælk (12,1 %) eller til fløde (12,0 %).

I tabel 2 opsummeres en række forskellige animalske landbrugsprodukter. Den samlede indsamling af komælk i EU-28 i 2013 androg skønsmæssigt ca. 141 mio. ton. Tyskland og Frankrig tegnede sig for de højeste mængder af indsamlet komælk i 2013, og de havde også de højeste andele af produktionen af smør og ost. Sammen havde de mellem 38 % og 46 % af EU-28's samlede produktion af hver af disse tre mejeriprodukter.

Det primære kødprodukt i EU-28 var svinekød (21,9 mio. ton i 2013), hvor produktionen målt i vægt var næsten tre gange så høj for okse-/kalvekød (7,3 mio. ton). Produktionen af fårekød i EU-28 var relativt beskeden (0,7 mio. ton).

En fjerdedel (24,9 % eller næsten 5,5 mio. ton) af EU-28's svinekødsproduktion i 2013 kom fra Tyskland, og de næsthøjeste andele blev registreret for Spanien (15,6 %) og Frankrig (8,8 %), mens Polens andel på 7,7 % og Danmarks andel på 7,2 % også var bemærkelsesværdige. Lige under en femtedel (19,4 % eller næsten 1,4 mio. ton) af det producerede okse-/kalvekød i EU-28 stammede i 2013 fra Frankrig, med Tyskland (15,2 %), Italien (11,8 %) og Det Forenede Kongerige (11,7 %) som de næststørste producenter. Irland indberettede en relativ høj andel (7,1 %) af EU-28's produktion af kvægkød. Det Forenede Kongerige dominerede produktionen af fårekød (næsten 0,3 mio. ton), med en andel på 40,7 % af EU-28's samlede produktion i 2013, fulgt af Spanien (16,6 %), Frankrig (11,2 %), Grækenland (8,5 %) og Irland (8,1 %).

Datakilder og adgang til data

Årlige statistikker over produktionen af en række særlige afgrøder er reguleret ved Rådets forordninger, selv om data for frugt og grøntsager indsamles i henhold til forskellige uformelle aftaler med EU's medlemsstater.

Statistikkerne over produktionen af afgrøder vedrører høstet produktion. Landbrugsproduktion af afgrøder er synonym med høstet produktion og omfatter markedsførte mængder samt mængder, der konsumeres direkte på gården, tab og affald på landbrugsbedriften samt tab under transport, opbevaring og emballering.

Statistikker over mælke- og kødprodukter udarbejdes i henhold til EU-lovgivningen. Mælkeproduktionen omfatter gårdproduktion af mælk fra køer, får, geder og bøfler. Der skelnes mellem mælk, som indsamles af mejerier, og mælkeproduktion på gården. Indsamling af mælk er kun en del af den samlede anvendelse af mælkeproduktionen på gården, og den resterende del omfatter generelt eget forbrug, direkte salg, forarbejdning på gården og dyrefoder.

Kødproduktionen er baseret på slagteriernes aktivitet vedrørende kød, der er egnet til konsum. Begrebet slagtevægt er vægten af det slagtede dyrs kolde krop, og den nøjagtige definition varierer afhængigt af det pågældende dyr.

Kontekst

Oplysninger om landbrugsprodukter kan bruges til at analysere udviklingen på landbrugsmarkederne som en hjælp til at kunne skelne mellem cyklusser og ændringer i produktionsmønstre. Desuden kan disse statistikker anvendes til at undersøge, hvordan markederne reagerer på politikforanstaltninger. Data om landbrugsprodukter giver også efterspørgselsoplysninger, som fremmer forståelsen af prisudviklingen, hvilket er af særlig interesse for landbrugsråvarehandlere og politikanalytikere.

I oktober 2007 vedtog Rådet lovgivning med henblik på at etablere en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (forordning 1234/2007). Formålet var at reducere lovgivningsmængden i landbrugssektoren, således at gennemsigtigheden i lovgivningen forbedres, og landbrugspolitikken gøres lettere tilgængelig. Mellem begyndelsen af 2008 og begyndelsen af 2009 erstattede den fælles markedsordning 21 individuelle markeder for så vidt angår en lang række forskellige produkter såsom frugt og grøntsager, korn, kød, æg, mejeriprodukter, sukker og vin. Omfattende reformer af den fælles landbrugspolitik fandt sted i 2003, 2008 og 2013. Reformerne i december 2013 omfattede fire forordninger, herunder forordning (EU) nr. 1308/2013, der handler om foranstaltninger i tilknytning til landbrugsprodukter.

Se også

Yderligere Eurostat-oplysninger

Publikationer

Hovedtabeller

Agricultural production (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Livestock and meat (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (t_agr_r)

Database

Agricultural production (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Livestock and meat (apro_mt)

Særligt afsnit

Metodologi / Metadata

Kildedata for tabeller og grafer (MS Excel)

Yderligere oplysninger

  • Afgrødestatistikker er reguleret ved:
  • Mælkestatistikker er reguleret ved:
  • Statistikker over husdyrbestande og kødproduktion er reguleret ved:
  • Forordning (EF) nr. 1165/2008 af 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF.

Eksterne links