Archive:Kmetijski proizvodi

Podatki pridobljeni decembra 2014 in januarja 2015. Najnovejši podatki: Druge informacije Eurostata, glavne tabele in podatkovna zbirka. Predvidena posodobitev članka: marca 2017.
Slika 1: Proizvodnja glavnih kmetijskih rastlin, EU-28, 2012 in 2013 ( 11)
(tisoč ton) – Vir: Eurostat (apro_cpp_crop)
Slika 2: Pridelava žita, EU-28, 2013 (1)
(%, na podlagi ton) – Vir: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabela 1: Pridelava kmetijskih rastlin, 2013
(tisoč ton) – Vir: Eurostat (apro_cpp_crop)
Slika 3: Pridelava paradižnikov, 2013
(milijonov ton) – Vir: Eurostat (apro_cpp_crop)
Slika 4: Pridelava paradižnikov, 2013
(milijonov ton) – Vir: Eurostat (apro_cpp_crop)
Slika 5: Uporaba polnomastnega mleka, EU-28, 2013 (1)
– Vir: Eurostat (apro_mk_pobta)
Tabela 2: Kmetijska proizvodnja, vezana na živali, 2013
(tisoč ton) – Vir: Eurostat (apro_mk_pobta) in (apro_mt_pann)

V Evropi je veliko različnih naravnih okolij, podnebij, gospodarskih razmer in načinov kmetovanja. Kažejo se tako v širokemu izboru živil in pijač za prehrano ljudi in živalsko krmo kot v neprehranski proizvodnji. Kmetijski proizvodi prispevajo h kulturni identiteti ljudi in regij v Evropi.

Glavne statistične ugotovitve

Kmetijske rastline

Leta 2013 je bilo v EU-28 pridelanih 306 milijonov ton žita (vključno z rižem). To je bila največja proizvodnja vse od vrhunca v letu 2008. Pridelava žita v EU-28 je bila leta 2013 za 20,9 milijona ton višja kot v letu 2012 (+7,3  %).

EU-28 je v letu 2013 proizvedla 109,1 milijona ton sladkorne pese, kar je 5,7 milijona ton manj kot leta 2012. Pridelava krompirja – druge glavne korenovke v EU-28 – je znašala 53,9 milijona ton.

Pridelava oljnic se v zadnjih letih povečuje, in sicer predvsem zaradi povečane uporabe oljnic za proizvodnjo bioenergije. Glavne vrste oljnic, proizvedene v EU-28, so oljna ogrščica, oljna repica in sončnično seme. Leta 2013 je bilo proizvedenih 21 milijonov ton oljne ogrščice in oljne repice, kar je veliko več kot v letu 2012 (+9,2 %). Za razliko od tega se ocenjuje, da je bilo v EU-28 v letu 2013 proizvedenih 9,2 milijona ton sončničnega semena.

Slika 2 prikazuje analizo pridelave žita v EU-28 v letu 2013. Skoraj polovico (46,9 %) celotne pridelave žita predstavlja pšenica, približno petino mešanica koruze v zrnju in koruznih storžev (21,4 %), nadaljnjo petino pa ječmen (20,0 %).

Francija in Nemčija sta proizvedli daleč največ žita in sladkorne pese, in sicer sta v letu 2013 skupaj pridelali dobro polovico (51,9 %) sladkorne pese v EU-28 in skoraj dve petini proizvodnje žita (37,6 %) (glej Tabelo  1), medtem ko je njun skupni delež proizvodnje oljnic v EU-28, ki zajemajo oljno ogrščico, oljno repico in sončnično seme, prav tako znašal približno dve petini (39,1 %).

Pridelava krompirja je bila po državah članicah EUporazdeljena bolj enakomerno – največ ga je pridelala Nemčija (17,9 % vsega krompirja v EU-28), Poljska, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo pa so posamično dosegle med 13,2 % in 10,6 % skupne pridelave.

Glede na raven pridelave so bile najpomembnejše vrste zelenjave v EU-28 paradižnik, čebula in korenje. Celotna proizvodnja paradižnika v državah članicah EU je v letu 2013 znašala 14,9 milijona ton. Med državami članicami EU sta bili največji proizvajalki Italija in Španija, in sicer sta skupaj pridelali 60,3 % vsega paradižnika v EU-28.

Najpomembnejši vrsti sadja v smislu ravni proizvodnje v EU-28 sta bili jabolka in pomaranče. Proizvodnja jabolk je bila običajna v večini držav EU, čeprav je nekaj vzhodnih držav članic EU, zlasti Poljska, pridelalo posebej veliko jabolk. Poljska je bila v letu 2013 v EU-28 celo vodilna proizvajalka jabolk in je pridelala dobro četrtino (25,6 %) proizvodnje EU-28. Italija in Francija sta bili po proizvodnji jabolk z deležem 18,5 % oziroma 17,4 % na drugem oziroma tretjem mestu.

Meso in mleko

Struktura proizvodnje mleka se med državami članicami EU razlikuje glede na velikost kmetij in mlečnih čred ter glede na mlečnost. Slika 5 kaže, da je bilo 36,2 % v letu 2013 v EU-28 uporabljenega polnomastnega mleka predelanega v sir, nekoliko manj pa v maslo (28,1 %); skoraj četrtina v EU-28 uporabljenega polnomastnega mleka je bila porabljena kot konzumno mleko (12,1 %) ali smetana (12,0 %).

Tabela  2 povzema vrsto različnih kmetijskih proizvodov živalskega izvora. Po ocenah je bilo leta 2013 v EU-28 skupaj odkupljenih 141 milijonov ton kravjega mleka. Največjo količino odkupljenega mleka v letu 2013 sta zajeli Nemčija in Francija, kjer je bil proizveden tudi največji delež masla in sira; skupaj sta proizvedli med 38 % in 46 % celotne proizvodnje EU-28 vsakega od teh treh mlečnih izdelkov.

Glavni mesni izdelek v EU-28 je bilo prašičje meso (21,9 milijona ton v letu 2013), katerega proizvodnja je bila skoraj trikrat večja od govejega/telečjega mesa (7,3 milijona ton); proizvodnjaovčjega mesa v EU-28 pa je bila razmeroma majhna (0,7 milijona ton).

Četrtina (24,9 % ali skoraj 5,5 milijona ton) prašičjega mesa v EU-28 je leta 2013 prišla iz Nemčije, sledili sta ji Španija (15,6 %) in Francija (8,8 %), znaten delež pa sta prispevali tudi Poljska (7,7 %) in Danska (7,2 %). Skoraj petina (19,4 % ali 1,4 milijona ton) govejega/telečjega mesa, proizvedenega v EU-28, je leta 2013 izvirala iz Francije, naslednji največji proizvajalci pa so bili Nemčija (15,2 %), Italija (11,8 %) in Združeno kraljestvo (11,7 %); Razmeroma visok delež proizvodnje govejega mesa (7,1 %) v EU-28 so imeli na Irskem. Združeno kraljestvo je bilo vodilno v proizvodnji ovčjega mesa (skoraj 0,3 milijona ton) in je imelo leta 2013 40,7-odstotni delež skupne proizvodnje v EU-28, sledile pa so mu Španija (16,6 %), Francija (11,2 %), Grčija (8,5 %) in Irska (8,1 %).

Podatkovni viri in razpoložljivost podatkov

Letno statistiko pridelave specifičnih kmetijskih rastlin zajemajo uredbe Sveta, podatki za sadje in zelenjavo pa so zbrani na podlagi različnih neformalnih dogovorov z državami članicami EU.

Statistika pridelave kmetijskih rastlin se nanaša na pospravljen pridelek. Pridelava kmetijskih rastlin pomeni pospravljen pridelek, zajema pa tržene količine in količine, porabljene neposredno na kmetiji, izgube in odpadke na kmetijskem gospodarstvu ter izgube med prevozom, skladiščenjem in pakiranjem.

Statistika o mleku in mesnih izdelkih je pripravljena v skladu z zakonodajo Skupnosti. Proizvodnja mleka zajema kmetijsko proizvodnjo kravjega, ovčjega, kozjega in bivoljega mleka. Obstaja razlika med mlekom, ki ga odkupijo mlekarne, in proizvodnjo mleka na kmetiji. Odkup mleka je le del celotne porabe mleka na kmetiji, ostanek vključuje predvsem lastno porabo, neposredno prodajo, predelavo na kmetiji in porabo za krmo.

Proizvodnja mesa temelji na dejavnosti klavnic glede mesa, primernega za prehrano ljudi. Masa trupa pomeni maso ohlajenega trupa zaklane živali, točna opredelitev pa se razlikuje glede na zadevno žival.

Ozadje

Informacije o kmetijskih proizvodih se lahko uporabijo za analizo razvoja znotraj kmetijskih trgov, da bi se lažje razlikovalo med cikli in spreminjajočimi se vzorci proizvodnje; ta statistika se lahko uporabi tudi za preučevanje odziva trga na ukrepe politik. Podatki o kmetijskih proizvodih dajejo tudi informacije z dobavne strani in tako omogočajo boljše razumevanje razvoja cen, ki je še posebej zanimivo za trgovce z osnovnimi kmetijskimi proizvodi in politične analitike.

Oktobra 2007 je Svet sprejel zakonodajo za vzpostavitev enotne skupne ureditve trga za kmetijske proizvode (Uredba 1234/2007). Njen namen je bil zmanjšati obseg zakonodaje v kmetijskem sektorju, izboljšati njeno preglednost in povečati dostopnost kmetijske politike. Od začetka leta 2008 do začetka leta 2009 je enotna skupna ureditev trgov nadomestila 21 posameznih trgov za različne kmetijske proizvode, kot so sadje in zelenjava, žito, meso, jajca, mlečni izdelki, sladkor in vino. V letih 2003, 2008 in 2013 so bile opravljene obsežne reforme skupne kmetijske politike (SKP). Reforme iz decembra 2013 zajemajo štiri uredbe, vključno z Uredbo 1308/2013, ki se nanaša na ukrepe, povezane s kmetijskimi proizvodi.

Glej tudi

Druge informacije Eurostata

Objave

Glavne tabele

Agricultural production (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Livestock and meat (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (t_agr_r)

Podatkovna zbirka

Agricultural production (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Livestock and meat (apro_mt)

Posebni razdelek

Metodologija/Metapodatki

Izvorni podatki za tabele in slike (MS Excel)

Druge informacije

  • Statistiko o kmetijskih rastlinah urejajo:
  • Uredba 837/90 o statističnih podatkih, ki jih države članice posredujejo o proizvodnji žit;
  • Uredba 959/93 o statističnih podatkih o poljščinah razen žit.
  • Uredba 543/2009 o statistiki rastlinske pridelave;
  • Statistiko o mleku urejata:
  • Statistiko o živini in mesu ureja:
  • Uredba 1165/2008 z dne 19. novembra 2008 o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS.

Zunanje povezave