Archive:Jordbruksprodukter - archived 04/04/2017

This article has been archived on 04/04/2017

Data från december 2014 och januari 2015. Senaste uppgifter: Ytterligare information från Eurostat, Viktigaste tabellerna och Databasen. Planerad uppdatering av artikeln: mars 2017.
Diagram 1: Produktion av jordbruksgrödor, EU-28, 2012 och 2013 (1)
(tusen ton) — Källa: Eurostat (apro_cpp_crop)
Diagram 2: Spannmålsproduktion, EU-28, 2013 (1)
(%, baserat på ton) – Källa: Eurostat (apro_cpp_crop)
Tabell 1: Produktion av jordbruksgrödor, 2013
(tusen ton) – Källa: Eurostat (apro_cpp_crop)
Diagram 3: Tomatproduktion, 2013
(miljoner ton) – Källa: Eurostat (apro_cpp_crop)
Diagram 4: Äppelproduktion, 2013
(miljoner ton) –Källa: Eurostat (apro_cpp_crop)
Diagram 5: Användning av helmjölk, EU-28, 2013 (1)
(%) – Källa: Eurostat (apro_mk_pobta)
Tabell 2: Animalieproduktion, 2013
(tusen ton) – Källa: Eurostat (apro_mk_pobta) och (apro_mt_pann)

Naturmiljöerna, klimatet och odlingsmetoderna inom EU är mycket varierande, vilket gör det möjligt att producera en mängd olika livsmedel och drycker samt foder. Jordbrukssektorn bidrar också med insatsvaror till andra sektorer. Man kan alltså med fog påstå att jordbruksprodukterna är en viktig del av de europeiska folkens och regionernas kulturella identitet.

Viktigaste statistiska resultaten

Jordbruksgrödor

År 2013 producerade EU-28 306 miljoner ton spannmål (inklusive ris). Produktionen har inte varit så hög sedan toppnoteringen 2008. Under 2013 producerade EU-28 20,9 miljoner ton mer spannmål än 2012 (en ökning på 7,3 %)

EU-28 producerade 109,1 miljoner ton sockerbetor 2013, vilket är 5,7 miljoner ton mer än 2012. Produktionen av EU-28:s andra huvudgröda potatis uppgick till 53,9 miljoner ton.

Produktionen av oljeväxter har följt ett stigande mönster under de senaste åren, framför allt därför att oljeväxter används allt mer i framställningen av bioenergi. Största delen av oljeväxtproduktionen i EU-28 består av raps, rybs och solrosfrön. Under 2013 producerades 21,0 miljoner ton raps och rybs, vilket är långt över produktionsmängden 2012 (en ökning på 9.2 %). I jämförelse producerades cirka 9,2 miljoner ton solrosfrön i EU-28 under 2013.

I diagram 2 finns en analys av spannmålsproduktionen i EU-28 för 2013. Nästan hälften (46,9 %) av den totala spannmålsproduktionen utgjordes av vete, medan cirka en femtedel utgjordes av majs (21,4 %) och en femtedel av korn (20,0 %).

Frankrike och Tyskland var de absolut största producenterna av spannmål och sockerbetor och stod tillsammans för mer än hälften (51,9 %) av sockerbetsproduktionen i EU-28 och närmare två femtedelar av spannmålsproduktionen (37,6 %) 2013 (se tabell 1). Deras sammanlagda andel av EU-28:s oljeväxtproduktion – som omfattar produktionen av raps, rybs och solrosfrön – var även den närmare två femtedelar (39,1 %).

Produktionen av potatis var mer utspridd i EU. Tyskland hade den största produktionen (17,9 % av den totala produktionen i EU-28), medan Polen, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien var och en stod för mellan 13,2 % och 10,6 % av den totala produktionen.

Grönsaksproduktionen i EU-28 utgjordes främst av tomater, lök och morötter. EU:s totala tomatproduktion uppgick till 14,9 miljoner ton 2013. Italien och Spanien producerade mest bland EU-länderna, med en sammanlagd produktion om 60,3 % av EU-28:s totala produktion.

De frukter som det produceras mest av inom EU-28 är äpplen och apelsiner. Äppelproduktionen är vanlig inom hela EU, men de största producenterna finns bland flera av de östra EU-länderna, särskilt Polen. Under 2013 var Polen den största äppelproducenten i EU-28 och stod för strax över en fjärdedel (25,6 %) av unionens totala produktion. På andra och tredje plats bland äppelproducenterna fanns Italien och Frankrike, med 18,5 % respektive 17,4 % av marknaden.

Kött och mjölk

Mejeriproduktionen varierade mellan EU-länderna, både när det gäller jordbrukens och mjölkkobesättningarnas storlek och mjölkavkastning. Diagram 5 visar att 36,2 % av den helmjölk som användes i EU-28 under 2013 förädlades till ost, medan smör stod för den näst största andelen (28,1 %). Sammanlagt närmare en fjärdedel av helmjölken i EU-28 användes som konsumtionsmjölk (12,1 %) och grädde (12 %).

I tabell 2 sammanfattas ett antal animalieprodukter. Totalt uppgick produktionen av komjölk till uppskattningsvis 141 miljoner ton i EU-28 under 2013. Tyskland och Frankrike registrerade under 2013 den största andelen av den producerade mjölken och stod också för de största andelarna av produktionen av smör och ost. Tillsammans bidrog de med mellan 38 % och 46 % av den totala produktionen i EU-28 av dessa tre mejeriprodukter.

Den största köttprodukten i EU-28 var kött från gris (21,9 miljoner ton 2013), vars produktion mätt i vikt var nästan tre gånger så hög som för nöt- och kalvkött från nötkreatur (7,3 miljoner ton). Produktionen av kött från får i EU-28 var däremot relativt blygsam (0,7 miljoner ton).

En fjärdedel (24,9 % eller nästan 5,5 miljoner ton) av de 28 EU-ländernas fläskköttsproduktion kom 2013 från Tyskland. Näst högst var produktionen i Spanien (15,6 %) och Frankrike (8,8 %), men även i Polen och Danmark var produktionen av fläskkött betydande, med andelar på 7,7 % respektive 7,2 %. Närmare en femtedel (19,9 % eller 1,4 miljoner ton) av nötköttsproduktionen i EU-28 kom från Frankrike under 2013. De näst största producenterna var Tyskland (15,2 %), Italien (11,8 &) och Storbritannien (11,7 %). Irlands andel av nötköttsproduktionen i EU-28 var också relativt hög (7,1 %). Produktionen av fårkött dominerades av Storbritannien (nästan 0,3 miljoner ton), med en andel på 40,7 % av den totala produktionen i EU-28 under 2013, följt av Spanien (16,6 %), Frankrike (11,2 %), Grekland (8,5 %) och Irland (8,1 %).

Uppgifternas tillgänglighet och källor

Den årliga statistiken över produktionen av ett antal fastställda grödor regleras av rådsförordningar. De uppgifter om frukt och grönsaker som presenteras samlas in enligt olika informella överenskommelser med EU-länderna.

Statistiken över spannmålsproduktion avser bärgad skörd. Produktion av jordbruksgrödor är liktydig med bärgad skörd och omfattar saluförda mängder, mängder som konsumeras direkt på jordbruket, förluster och spill vid jordbruksföretaget samt spill under transport, lagring och förpackning.

Statistiken över mjölk- och köttprodukter sammanställs enligt EU-lagstiftning. Mjölkproduktionen täcker jordbrukens produktion av mjölk från kor, får, getter och bufflar. En åtskillnad görs mellan mjölk som samlas in av mejerier och mjölkproduktion på gården. Mjölkinsamling är endast en del av den totala användningen av mjölk på gården; återstoden består vanligen av egen konsumtion, direktförsäljning, bearbetning vid gården och foder.

Köttproduktionen grundas på information från slakterierna om kött avsett att användas som livsmedel. Begreppet slaktvikt avser djurets kalla slaktkropp, även om den exakta definitionen varierar beroende på djur.

Sammanhang

Med hjälp av uppgifter om jordbruksprodukter kan man analysera utvecklingen på jordbruksmarknaderna och därmed skilja mellan konjunktursvängningar och förändrade produktionsmönster. Statistiken kan också användas för att undersöka hur marknaderna reagerar på politiska åtgärder. Uppgifterna om jordbruksprodukter ger dessutom information om utbudssidan och bidrar till att förbättra förståelsen av pristendenser som är av särskilt intresse för aktörer på jordbruksvarumarknaderna och för politiska analytiker.

I oktober 2007 antog rådet en förordning för att upprätta en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (förordning (EG) nr 1234/2007). Syftet med förordningen var att minska antalet rättsakter inom jordbrukssektorn, förbättra öppenheten och insynen och göra jordbrukspolitiken överskådligare. Från början av 2008 och fram till början av 2009 ersattes 21 separata marknader av den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaden för en rad olika produkter – till exempel frukt och grönsaker, spannmål, kött, ägg, mejeriprodukter, socker och vin. Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) genomgick omfattande reformer 2003, 2008 och 2013. Reformerna från december 2013 omfattar fyra förordningar, däribland Förordning 1308/2013 som handlar om åtgärder med koppling till jordbruksprodukter.

Se även

Ytterligare information från Eurostat

Publikationer

Viktigaste tabellerna

Jordbruksprodukter (t_apro)
Vegetabiliska produkter (t_apro_cp)
Mjölk och mjölkprodukter (t_apro_mk)
Animalieproduktion (t_apro_mt)
Regional jordbruksstatistik (t_agr_r)

Databasen

Jordbruksprodukter (apro)
Vegetabiliska produkter (apro_cp)
Fjäderfäuppfödning (apro_ec)
Mjölk och mjölkprodukter (apro_mk)
Animalieproduktion (apro_mt)

Särskild avdelning

Metodik/Metadata

Källuppgifter för tabeller och diagram (MS Excel)

Övrig information

  • Statistiken om spannmål regleras av följande rättsakter:
  • Statistiken om mjölk regleras av följande rättsakter:
  • Direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
  • Direktiv 2003/107/EG av den 5 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/16/EG.
  • Statistiken om djurbesättningar och kött regleras av följande rättsakter:
  • Förordning (EG) nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG.

Externa länkar