Archive:Селскостопански продукти

This article has been archived on 31/03/2017

Данните са om декември 2014 и януари 2015. Последни данни: Допълнителна информация от Евростат, Основни таблици и База данни. Планирана актуализация на статията: март 2017 г.
Фигура 1: Производство на основни селскостопански култури, EС-28, 2012 и 2013 г. (1)
(хиляди тона) — Източник: Евростат (apro_cpp_crop)
Фигура 2: Производство на зърнени култури, EС-28, 2013 г. (1)
(процент, въз основа на тонове) — Източник: Евростат (apro_cpp_crop)
Таблица 1: Производство на селскостопански култури, 2013 г.
(хиляди тона) — Източник: Евростат (apro_cpp_crop)
Фигура 3: Производство на домати, 2013 г.
(милиона тона) — Източник: Евростат (apro_cpp_crop)
Фигура 4: Производство на ябълки, 2013 г.
(милиона тона) — Източник: Евростат (apro_cpp_crop)
Фигура 5: Използване на пълномаслено мляко, EС-28, 2013 г. (1)
(%) — Източник: Евростат (apro_mk_pobta)
Таблица 2: Селскостопанско производство, свързано с животни, 2013 г.
(хиляди тона) - Източник: Евростат (apro_mk_pobta) и (apro_mt_pann)

В Европа съществува огромно разнообразие по отношение на заобикалящата природна среда, климата, икономическите условия и прилаганите селскостопански практики. Това осигурява широк гама от хранителни продукти и напитки, предназначени за консумация от човека, както и фуражи, а също и суровини за други процеси, които не са свързани с производството на храна. Селскостопанските продукти допринасят и за културния облик на хората и регионите в Европа.

Основни статистически резултати

Селскостопански култури

През 2013 г. ЕС-28 произвежда 306 милиона тона зърнени култури (в това число ориз). Това е най-високото равнище, отбелязано след пика на производството през 2008 г. През 2013 г. производството на зърнени култури в ЕС-28 е с 20,9 милиона тона повече в сравнение с 2012 г. (+7,3 %).

ЕС-28 произвежда 109,1 милиона тона захарно цвекло през 2013 г., което е с 5,7 милиона тона по-малко в сравнение с 2012 г. Производството на картофи, другата основна категория кореноплодни култури, отглеждани в ЕС-28, е 53,9 милиона тона.

При производството на маслодайни семена се наблюдава положителна тенденция през последните години, главно във връзка с по-активното използване на маслодайни семена за производството на биоенергия. Семената от рапица, синап и слънчоглед са основните видове маслодайни семена, които се произвеждат в ЕС-28. През 2013 г. са произведени 21,0 милиона тона рапица и синап, като този обем значително превишава производството през 2012 г. (+9.2 %). За сравнение през 2013 г. в ЕС-28 са произведени приблизително 9,2 милиона тона слънчогледови семена.

На фигура 2 е представен анализ на производството на зърнени култури в ЕС-28 през 2013 г. Пшеницата представлява почти половината (46,9 %) от общото производство на зърнени култури, около една пета от общото количество се състои от царевица за зърно и смесите от царевица и кочани (21,4 %) и още една пета от общото количество се пада на производството на ечемик (20,0 %).

Франция и Германия далеч изпреварват останалите държави като най-големи производители на зърнени култури и захарно цвекло, като през 2013 г. те произвеждат малко повече от половината от захарното цвекло в ЕС-28 (51,9 %) и почти две пети от зърнените култури (37,6 %) (вж. таблица 1), а общото им производство на маслодайни семена (семена от рапица, синап и слънчоглед) също е близо две пети (39,1 %).

Производството на картофи е по-широко разпространено сред държавите ― членки на ЕС, като равнището на производство е най-високо в Германия (17,9 % от общото количество за ЕС-28), докато производството на Полша, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство е между 13,2 % и 10,6 % от общото количество.

При производството на зеленчуци в ЕС-28 най-важно място от гледна точка на равнището на производство заемат доматите, лукът и морковите. През 2013 г. общото производство на домати сред държавите — членки на ЕС, е 14,9 милиона тона. Италия и Испания са най-големите производители на домати сред държавите — членки на ЕС, като общият им дял в производството на ЕС-28 е 60,3 %.

При производството на плодове в ЕС-28 най-важно място от гледна точка на равнището на производство заемат ябълките и портокалите. Производството на ябълки е широко застъпено в повечето държави от ЕС, а в няколко източни държави — членки на ЕС, се отчитат особено високи равнища на производство, по-специално в Полша. Полша е водещият производител на ябълки в ЕС-28 през 2013 г., като делът в общото производство на ЕС-28 възлиза на малко над една четвърт (25,6 %). Италия и Франция са вторият и третият по големина производители на ябълки, като делът им е съответно 18,5 % и 17,4 % от общото производство в ЕС-28.

Месо и мляко

Производството на млечни продукти се характеризира с различна структура в отделните държави — членки на ЕС, от гледна точка на големината на стопанствата и на млекодайните стада, както и на добивите на мляко. На фигура 5 е показано, че 36,2 % от пълномасленото мляко, използвано в ЕС-28 през 2013 г., е било предназначено за производството на сирене, като следващият най-голям дял (28,1 %) е на маслото. Почти една четвърт от пълномасленото мляко, използвано в ЕС-28, е предназначено или за мляко за пиене (12,1 %), или за производството на сметана (12,0 %).

В таблица 2 са обобщени данни за различни селскостопански продукти от животни. Според оценките общото количество на събраното през 2013 г. краве мляко в ЕС-28 възлиза на 141 милиона тона. През 2013 г. най-много краве мляко е събрано в Германия и Франция, като в тези две държави е отчетено и най-високото равнище на производство на масло и сирене; общият им дял от производството на всеки от тези три млечни продукта в ЕС-28 е между 38 % и 46 % .

При производството на месни продукти в ЕС-28 най-важно място заема свинското месо (21,9 милиона тона през 2013 г.), като теглото на продукцията е почти три пъти повече в сравнение с произведеното говеждо/телешко месо (7,3 милиона тона). Производството на овче месо в ЕС-28 е сравнително слабо (0,7 милиона тона).

През 2013 г. една четвърт (24,9 % или почти 5,5 милиона тона) от свинското месо в ЕС-28 е произведено в Германия, като следващите държави с най-голям дял на производството са Испания (15,6 %) и Франция (8,8 %). Полша и Дания също отбелязват значителен дял в производството, съответно 7,7 % и 7,2 %. Франция произвежда малко под една пета (19,4 % или 1,4 милиона тона) от говеждото/телешкото месо, произведено в ЕС-28 през 2013 г., а Германия (15,2 %), Италия (11,8 %) и Обединеното кралство (11,7 %) са следващите по големина производители. Ирландия отчита относително голям дял (7,1 %) от производството на месо от едър рогат добитък в ЕС-28. При производството на овче месо водещо място заема Обединеното кралство (почти 0,3 милиона тона), като делът му в общото производство на ЕС-28 за 2013 г. е 40,7 %, а след него се нареждат Испания (16,6 %), Франция (11,2 %), Гърция (8,5 %) и Ирландия (8,1 %).

Източници и наличност на данните

Изготвянето на годишни статистически данни за производството на редица специфични култури е предвидено в регламенти на Съвета, макар че данните, представени за плодовете и зеленчуците, се събират по линия на редица неофициални споразумения с държавите ― членки на ЕС.

Статистическите данни за производството на селскостопански култури се отнасят до прибраната продукция. Производството на селскостопански култури и прибраната продукция означават едно и също нещо и включват количествата, които се предлагат на пазара, както и количествата, които се консумират направо в стопанството, загубите и отпадъците в земеделското стопанство, а също така и загубите по време на транспортирането, съхранението и опаковането.

Статистическите данни за млякото и месните продукти се съставят в съответствие със законодателството на Съюза. Производството на мляко обхваща произведеното в земеделски стопанства мляко от крави, овце, кози и биволици. Прави се разграничение между млякото, събирано от мандрите, и млякото, което се произвежда в стопанствата. Събирането на мляко е само един от начините за използване на общото количество произведено в стопанствата мляко, като останалата част обикновено включва собствено потребление, директна продажба, преработка във фермата и храна за добитък.

Месопроизводството се отнася до дейността на кланиците, свързана с производство на месо, което е предназначено за консумация от човека. Кланичното тегло представлява теглото на студеното тяло на закланото животно, но точното определение се различава според вида на съответното животно.

Контекст

Информацията за селскостопанските продукти може да се използва при анализа на тенденциите на селскостопанските пазари с цел разграничаване между циклите в производството и променящите се производствени модели; тези статистически данни могат да се използват също и за да се изследва реакцията на пазара на действията, предприемани в рамките на политиката. Данните за селскостопанските продукти предоставят информация за предлагането, което от своя страна улеснява разбирането на ценовите промени, представляващи особен интерес за търговците на селскостопански стоки и анализаторите на политиката.

През октомври 2007 г. Съветът прие законодателство за установяване на обща организация на селскостопанските пазари за земеделски продукти (Regulation 1234/2007). Неговата цел е да се намали обемът на законодателството в селскостопанския сектор, да се повиши прозрачността на законодателството и селскостопанската политика да стане по-лесно достъпна. От началото на 2008 г. до началото на 2009 г. общата организация на пазарите замени 21 отделни пазара на различни продукти, като плодове и зеленчуци, зърнени култури, месо, яйца, млечни продукти, захар или вино. През 2003, 2008 и 2013 г. бяха проведени широкообхватни реформи в общата селскостопанска политика (ОСП). Реформите от декември 2013 г. обхващат четири регламента, включителноRegulation 1308/2013 , който се отнася до мерките, свързани със селскостопански продукти.

Вижте също

Допълнителна информация от Евростат

Публикации

Основни таблици

Agricultural production (t_apro)
Crops products (t_apro_cp)
Milk and milk products (t_apro_mk)
Livestock and meat (t_apro_mt)
Regional Agriculture Statistics (t_agr_r)

База данни

Agricultural production (apro)
Crops products (apro_cp)
Poultry farming (apro_ec)
Milk and milk products (apro_mk)
Livestock and meat (apro_mt)

Специален раздел

Методология / Метаданни

Изходни данни за таблиците и фигурите (MS Excel)

Друга информация

  • Статистическите данни за селскостопанските култури са регламентирани във:
  • Regulation 837/90 относно статистическата информация, която трябва да бъде предоставена от държавите членки за производството на зърнени култури;
  • Regulation 959/93 относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури;
  • Regulation 543/2009 относно статистиката за растителните култури.
  • Статистическите данни за млякото са регламентирани във:
  • Directive 96/16/EC от 19 март 1996 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти;
  • Directive 2003/107/EC от 5 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/16/EО на Съвета;
  • Статистическите данни за добитъка и месото са регламентирани във:
  • Regulation 1165/2008 от 19 ноември 2008 г. относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета.

Връзки към външни уебсайтове