Archive:Žemės ūkio produktai

This article has been archived on 03/04/2017

Duomenys išgauti 2014 m. gruodžio mėn. ir 2015 m. sausio mėn. Naujausi duomenys: Papildoma Eurostato informacija, Pagrindinės lentelės ir Duomenų bazė. Straipsnį planuojama atnaujinti 2017 m. kovo mėn.
1 grafikas. Pagrindinių žemės ūkio augalų produkcija ES 28 2012 ir 2013 m. (1)
(tūkst. t). Šaltinis – Eurostatas (apro_cpp_crop)
2 grafikas. Javų produkcija ES 28 2013 m. (1)
(proc. pagal tonas). Šaltinis – Eurostatas (apro_cpp_crop)
1 lentelė. Žemės ūkio augalų produkcija 2013 m.
(tūkst. t). Šaltinis – Eurostatas (apro_cpp_crop)
3 grafikas. Pomidorų produkcija 2013 m.
(mln. t). Šaltinis – Eurostatas (apro_cpp_crop)
4 grafikas. Obuolių produkcija 2013 m.
(mln. t). Šaltinis – Eurostatas (apro_cpp_crop)
5 grafikas. Nenugriebto pieno vartojimas ES 28 2013 m. (1)
(proc.). Šaltinis – Eurostatas (apro_mk_pobta)
2 lentelė. Gyvūninė žemės ūkio produkcija 2013 m. (tūkst. t). Šaltiniai – Eurostatas (apro_mk_pobta) ir (apro_mt_pann)

Europos gamta, klimatas, ekonominės sąlygos ir ūkininkavimo būdai yra labai įvairūs. Todėl pagaminama daug įvairių žmonėms vartoti skirtų maisto produktų ir gėrimų bei pašarų, be to, gaunama ir ne maisto pramonei būtinų išteklių. Žemės ūkio produktai iš tiesų yra labai svarbi Europos gyventojų ir regionų kultūrinės tapatybės dalis.

Pagrindiniai statistiniai duomenys

Augalai

2013 m. ES 28 išauginta 306 mln. tonų javų (įskaitant ryžius). Šis rodiklis – didžiausias nuo 2008 m., kai jis buvo pasiekęs piką. Palyginti su 2012 m., 2013 m. ES 28 javų produkcijos rodiklis padidėjo 20,9 mln. tonų (+7,3 proc.).

Cukrinių runkelių 2013 m. ES 28 išauginta 5,7 mln. tonų mažiau nei 2012 m. – iš viso 109,1 mln. tonų. Kitos pagrindinės šakniavaisių kultūros – bulvių – ES 28 gauta 53,9 mln. tonų.

Aliejingųjų sėklų produkcija pastaraisiais metais didėja, daugiausia dėl to, kad vis daugiau jų naudojama bioenergijai gaminti. ES 28 dėl aliejingųjų sėklų daugiausia auginami rapsai, dirviniai bastučiai ir saulėgrąžos. 2013 m. rapsų ir dirvinių bastučių sėklų gauta 21,0 mln. tonų – kur kas daugiau nei 2012 m. (+9,2 proc.). O saulėgrąžų sėklų 2013 m. ES 28 gauta tik apie 9,2 mln. tonų.

2 grafike apžvelgiama javų produkcija ES 28 2013 m. Beveik pusę (46,9 proc.) visos javų produkcijos sudarė kviečiai, apie penktadalį – grūdiniai kukurūzai ir kukurūzų burbuolių mišinys (21,4 proc.) ir dar apie penktadalį – miežiai (20,0 proc.).

Prancūzija ir Vokietija yra didžiausios javų ir cukrinių runkelių augintojos – 2013 m. jos kartu išaugino šiek tiek daugiau nei pusę (51,9 proc.) visų ES 28 cukrinių runkelių ir beveik du penktadalius (37,6 proc.) javų (žr. 1 lentelę). Jų bendra ES 28 aliejingųjų sėklų (rapsų, dirvinių bastučių ir saulėgrąžų sėklų) produkcijos dalis taip pat buvo beveik du penktadaliai (39,1 proc.).

Bulvių ES valstybėse narėse auginama plačiau – šioje srityje pirmauja Vokietija (17,9 proc. ES 28 viso kiekio), o Lenkijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės rodikliai buvo nuo 13,2 proc. iki 10,6 proc.

Pagrindinės ES 28 auginamos daržovės buvo pomidorai, svogūnai ir morkos. Pomidorų ES valstybėse narėse 2013 m. iš viso išaunginta 14,9 mln. tonų. Daugiausia pomidorų išauginta Italijoje ir Ispanijoje – kartu jų rodiklis sudaro 60,3 proc. visos ES 28 pomidorų produkcijos.

Iš vaisių ES 28 daugiausia išauginta obuolių ir apelsinų. Obuoliai auginami beveik visoje ES, tačiau ypač daug – kai kuriose rytinėse ES valstybėse narėse, visų pirma Lenkijoje. Būtent Lenkijoje 2013 m. obuolių išauginta daugiausia – 25,6 proc., t. y. šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis, visos ES 28 produkcijos. Antroje ir trečioje vietoje atsidūrė Italija ir Prancūzija (atitinkamai 18,5 ir 17,4 proc.).

Mėsa ir pienas

Pieno produktų gamybos struktūra skirtingose ES valstybėse narėse labai įvairi, nes skiriasi ūkių ir pieninių bandų dydžiai bei primilžis. 5 grafike matyti, kad 36,2 proc. viso 2013 m. ES 28 panaudoto pieno kiekio teko sūrio gamybai, o šiek tiek mažiau (28,1 proc.) buvo panaudota sviestui gaminti. Beveik ketvirtadalis viso ES 28 panaudoto pieno buvo skirta geriamajam pienui (12,1 proc.) ir grietinėlei (12,0 proc.) gaminti.

2 lentelėje apibendrinami įvairių su gyvūnais susijusių žemės ūkio produktų duomenys. 2013 m. ES 28 iš viso buvo surinkta apie 141 mln. tonų karvių pieno. Tais metais daugiausia pieno surinkta Vokietijoje ir Prancūzijoje. Šiose šalyse taip pat pagaminta daugiausia sviesto ir sūrio. Šių pieno produktų Vokietijoje ir Prancūzijoje pagaminta 38–46 proc. visos ES 28 produkcijos.

Pagrindinis ES 28 mėsos produktas – kiauliena (21,9 mln. tonų 2013 m.), pagal svorį beveik tris kartus viršijusi gautos galvijienos jautienos ir veršienos svorį (7,3 mln. tonų). Avienos ES 28 gaunama palyginti nedaug (0,7 mln. tonų).

2013 m. apie ketvirtį (24,9 proc., arba beveik 5,5 mln. tonų) ES 28 kiaulienos gauta Vokietijoje, toliau – Ispanija (15,6 proc.) ir Prancūzija (8,8 proc.). Nemaža dalis taip pat teko Lenkijai (7,7 proc.) ir Danijai (7,2 proc.). Šiek tiek mažiau nei penktadalis (19,4 proc., arba beveik 1,4 mln. tonų) ES 28 jautienos ir veršienos 2013 m. taip pat gauta Prancūzijoje, kuriai nusileido toliau pagal šį rodiklį rikiuojamos Vokietija (15,2 proc.), Italija (11,8 proc.) ir Jungtinė Karalystė (11,7 proc.). Gana didelė ES 28 galvijienos dalis (7,1 proc.) teko Airijai. Avienos daugiausia gauta Jungtinėje Karalystėje (beveik 0,3 mln. tonų, arba 40,7 proc. visos ES 28 produkcijos 2013 m.), o toliau sąraše pagal šį rodiklį – Ispanija (16,6 proc.), Prancūzija (11,2 proc.), Graikija (8,5 proc.) ir Airija (8,1 proc.).

Duomenų šaltiniai ir galimybė juos gauti

Metinė tam tikrų žemės ūkio augalų produkcijos statistika reglamentuojama Tarybos reglamentais, o vaisių ir daržovių duomenys renkami pagal įvairius neoficialius susitarimus su ES valstybėmis narėmis.

Žemės ūkio augalų produkcijos statistiniai duomenys siejami su nuimtu derliumi. Šis rodiklis nustatomas pagal nuimtą derlių ir į jį įtraukiami rinkai pateikti kiekiai ir tiesiogiai ūkyje suvartojami kiekiai, ūkio nuostoliai ir atliekos bei vežant, sandėliuojant ir pakuojant patiriami nuostoliai.

Pieno ir mėsos produktų statistika rengiama remiantis Bendrijos teisės aktais. Pieno produkcija aprėpia ūkiuose gaunamą karvių, avių, ožkų ir buivolių pieną. Pieninių surenkamas pienas ir pieno produkcija ūkyje atskiriami. Surenkamas pienas yra tik dalis viso ūkyje panaudojamo pieno, o likusi dalis paprastai suvartojama vietoje, tiesiogiai parduodama, perdirbama ūkyje arba panaudojama galvijams šerti.

Mėsos produkcija grindžiama skerdyklų veikla, susijusia su žmonėms vartoti tinkama mėsa. Skerdenos svoriu vadinamas atvėsinto paskersto gyvūno kūno svoris, tačiau tiksli apibrėžtis priklauso nuo konkretaus gyvūno.

Aplinkybės

Žemės ūkio produktų informaciją galima naudoti nagrinėjant žemės ūkio rinkų raidą, kad būtų galima atskirti skirtingus ciklus ir besikeičiančius gamybos modelius. Šią statistiką taip pat galima naudoti tiriant rinkos atsaką į politikos veiksmus. Be to, pagal žemės ūkio produktų duomenis taip pat galima gauti papildomos informacijos ir geriau suprasti kainų pokyčius, ypač dominančius prekiautojus žemės ūkio prekėmis ir politikos apžvalgininkus.

2007 m. spalio mėn. Taryba priėmė Reglamentą, kuriuo nustatomas žemės ūkio bendrosios rinkos organizavimas (Reglamentas Nr. 1234/2007). Šio reglamento tikslas – sumažinti ūkininkavimo sektorių reglamentuojančių teisės aktų skaičių, padidinti teisinį skaidrumą ir užtikrinti, kad žemės ūkio politika būtų suprantamesnė. Nuo 2008 m. pradžios iki 2009 m. pradžios organizavus bendrąją rinką buvo suvienyta 21 įvairių produktų, kaip antai vaisių, daržovių, javų, mėsos, kiaušinių, pieno produktų, cukraus ar vyno, atskira rinka. 2003, 2008 ir 2013 m. bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo iš esmės pertvarkyta. Per 2013 m. gruodžio mėn. reformas priimti keturi reglamentai, įskaitant Reglamentą Nr. 1308/2013, susijusį su priemonėmis, skirtomis žemės ūkio produktams.

Taip pat žr.

Papildoma Eurostato informacija

Leidiniai

Pagrindinės lentelės

Žemės ūkio produkcija (t_apro)
Augalininkystės produktai (t_apro_cp)
Pienas ir pieno produktai (t_apro_mk)
Galvijai ir mėsa (t_apro_mt)
Regioninė žemės ūkio statistika (t_agr_r)

Duomenų bazė

Žemės ūkio produkcija (apro)
Augalininkystės produktai (apro_cp)
Paukštininkystė (apro_ec)
Pienas ir pieno produktai (apro_mk)
Galvijai ir mėsa (apro_mt)

Specialus skyrius

Metodai ir metaduomenys

Pagrindiniai duomenys: lentelės ir grafikai (MS Excel)

Kita informacija

  • Augalininkystės statistika reglamentuojama:
  • Reglamentu Nr. 837/90 dėl statistinės informacijos, kurią valstybės narės turi teikti apie javų produkciją;
  • Pieno statistika reglamentuojama:
  • Direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų (1996 m. kovo 19 d.);
  • Direktyva 2003/107/EB, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/16/EB (2003 m. gruodžio 5 d.).
  • Gyvulių ir mėsos statistika reglamentuojama:
  • Reglamentu Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinančiu Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (2008 m. lapkričio 19 d.).

Kitos nuorodos