Статистически данни за туризма

Направо към: навигация , търсене


Данни от декември 2020 г.

Планирана актуализация на статията: март 2021 г.

Акценти

През 2018 г. половината от всички туристически нощувки, реализирани от непребиваващи в ЕС лица, са били в Испания, Италия и Франция.

През 2018 г. Испания е била дестинацията за изходящ туризъм в ЕС, най-често посещавана от лица, пътуващи извън своята държава, а нощувките, прекарани в обекти за туристическо настаняване, са били 301 милиона или 23 % от общия брой за ЕС.

През 2018 г. 64 % от пребиваващите в ЕС лица са предприели поне едно туристическо пътуване с лична цел.

Туристически дестинации — нощувки, прекарани в обекти за туристическо настаняване, 2018 г.

В тази статия е представена информация за актуалните статистически данни във връзка с туризма в Европейския съюз (ЕС). Туризмът играе важна роля за ЕС поради икономическия си потенциал и възможностите за създаване на заетост, както и поради значението си за социалната област и околната среда. Европейските статистически данни за туризма се използват не само за наблюдение на политиките на ЕС в областта на туризма, но също така и на регионалната политика и политиката за устойчиво развитие.

През 2016 г. всяко десето предприятие в европейския нефинансов стопански сектор е принадлежало към туристическия отрасъл. В тези 2,4 милиона предприятия са били заети приблизително 13,6 милиона души. Предприятията, извършващи дейност в свързани с туризма отрасли, са осигурили заетост на 9,5 % от лицата, работещи в целия нефинансов стопански сектор, и на 21,7 % от лицата, работещи в сектора на услугите. Делът на туристическия отрасъл от общия оборот и добавената стойност по цени на производствените фактори е бил относително по-малък ― този отрасъл е генерирал 3,9 % от оборота и 5,8 % от добавената стойност в нефинансовия стопански сектор.


Цялата статия

Леглова база в EС-27: водеща позиция заемат Италия и Франция

През 2018 г. във Франция и Италия са съсредоточени 36 % от общата леглова база в ЕС-27

Според оценките през 2018 г. в ЕС-27 са функционирали малко над 600 000 обекта за туристическо настаняване с обща леглова база от близо 28,3 милиона легла (вж. таблица 1). Над една трета (36,1 %) от цялата леглова база в ЕС-27 е съсредоточена само в две от държавите — членки на ЕС, а именно Италия и Франция (всяка от които разполага с 5,1 милиона легла), като след тях се нареждат Испания и Германия (съответно с 3,6 и 3,5 милиона легла).

Таблица 1: Обекти за туристическо настаняване, 2018 г.
Източник: Евростат (tour_cap_nat), (tour_occ_ninat) и (tour_occ_nim)

Туристически нощувки, реализирани от непребиваващи в ЕС-27 лица: водеща позиция за Испания

Половината от всички туристически нощувки, реализирани от непребиваващи в ЕС-27 лица, са били в Испания, Италия, Франция

През последните години като цяло се наблюдава тенденция на нарастване на броя на туристическите нощувки, реализирани в обектите за туристическо настаняване (вж. фигура 1). В резултат на финансовата и икономическа криза през 2008 и 2009 г. обаче се наблюдава краткосрочен спад в броя на нощувките в обектите за туристическо настаняване: броят на туристическите нощувки в ЕС-27 намалява с 0,2 % през 2008 г. и с още 2,8 % през 2009 г. През 2010 г. обаче броят на туристическите нощувки започва отново да нараства, като през 2018 г. достига върхово равнище от 2,8 милиарда, което представлява увеличение с 2,7 % в сравнение с 2017 г.

Фигура 1: Тенденции в реализираните туристически нощувки в обекти за туристическо настаняване в ЕС-27, ЕС-27, 2005 — 2018 г.
(индекс 2005 г. =100)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)

През 2018 г. Испания е била най-често посещаваната от непребиваващи лица (лица, пътуващи извън своята държава) туристическа дестинация в ЕС, а в обектите за туристическо настаняване в тази държава са реализирани 301 милиона нощувки или 22,6 % от общия брой туристически нощувки за ЕС-27 (вж. фигура 2 и фигура 3). Близо 70 % от тези 301 милиона реализирани в Испания нощувки са съсредоточени в три региона: Canarias (Канарски острови), Illes Balears (Балеарски острови) и Cataluña (Каталония), (вж. също статията "Статистически данни за туризма на регионално равнище").

Четирите най-популярни за непребиваващи лица дестинации в ЕС са били Испания, Италия (217 милиона нощувки), Франция (141 милиона нощувки) и Гърция (103 милиона нощувки), като, взети заедно, те представляват повече от половината (57,2 %) от общия за ЕС-27 брой туристически нощувки на непребиваващи лица. Най-непопулярните дестинации са били Люксембург, Литва и Латвия; при тълкуването на тези данни следва да се има предвид ефектът от големината на тези държави членки.

Фигура 2: Туристически дестинации ― туристически нощувки в обекти за туристическо настаняване, 2018 г.
(милиона туристически нощувки, реализирани в държавата от непребиваващи лица)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)


Фигура 3: Дял на туристическите нощувки, прекарани в обекти за туристическо настаняване в ЕС-27, от туристи, пътуващи извън страната си местопребиваване, 2018 г.
(% от общия брой нощувки, реализирани в обекти за туристическо настаняване в ЕС-27)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)

Информацията за броя на туристическите нощувки (реализирани от пребиваващи и непребиваващи лица) може да бъде разгледана в перспектива, като се направи съпоставка с големината на всяка държава от гледна точка на населението ù посредством показателя за интензитета на туризма. Съгласно този показател през 2018 г. средиземноморските дестинации Хърватия, Малта и Кипър заемат водещото място съответно с 22, 21 и 20 туристически нощувки на глава от населението (вж. фигура 4), а след тях се нареждат Австрия (14 нощувки на глава от населението), Гърция (11 нощувки на глава от населението) и Испания (10 нощувки на глава от населението).

Фигура 4: Интензитет на туризма, 2018 г.
(туристически нощувки на пребиваващи и непребиваващи лица в обекти за туристическо настаняване, на глава от населението)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)

Участие в туризма: над 90 % от пребиваващите във Финландия лица са участвали в туризма

През 2018 г. 64 % от пребиваващите в ЕС лица са предприели поне едно пътуване с лична цел

Според оценките през 2018 г. 64,1 % от населението на ЕС-27 на възраст 15 и повече години са участвали в туризма с лична цел — т.е. през годината са реализирали най-малко едно туристическо пътуване с такава цел. Отново се наблюдават големи разлики между отделните държави — членки на ЕС, тъй като този процент на участие варира от 27,0 % в Румъния до 91,0 % във Финландия (вж. фигура 5).

Фигура 5: Дял на населението, участващо в туризма, 2018 г.
(% от населението на възраст 15 години или повече)
Източник: Евростат (tour_dem_tttot)

Туристически пътувания: лицата, пребиваващи в Люксембург, Белгия, Малта и Словения, са извършили повече изходящи, отколкото вътрешни пътувания

70 % от пътуванията на пребиваващите в ЕС лица са били в рамките на собствената им държава

Според прогнозите през 2018 г. пребиваващите лица (на възраст 15 и повече години) в ЕС-27 са реализирали 1,1 милиарда туристически пътувания с лична или служебна цел. Повече от половината (54,8 %) от общия брой пътувания са кратки пътувания с продължителност 1 ― 3 нощувки (вж. таблица 2); същевременно 70,5 % от всички пътувания са били по вътрешни дестинации, а останалите ― в чужбина.

Таблица 2: Туристически пътувания на пребиваващи лица
(на възраст 15 години или повече), 2018 г.
Източник: Евростат (tour_dem_tttot) и (tour_dem_totot)

В четири държави — членки на ЕС, повече от половината от всички туристически пътувания през 2018 г. са били в чужбина; такъв е случаят в Люксембург (98 %), Белгия (78 %), Малта (72 %) и Словения (61 %). Същевременно под 20 % от пътуванията на лицата, пребиваващи в Румъния (6 %), Испания (11 %), Португалия (12 %), Гърция (13 %) и България (18 %), са били в чужбина. Тези стойности изглежда се влияят както от големината, така и от географското положение на държавите членки (при пребиваващите лица в по-малките и разположените на север държави обикновено се наблюдава по-голяма склонност за пътуване в чужбина).

Пребиваващите в ЕС лица предпочитат да пътуват през летните месеци, а близо една четвърт от пътуванията се осъществяват през юли или август (вж. също статията "Сезонност на туристическото търсене").

Туристически нощувки в чужбина на пребиваващи в ЕС-27 лица: водеща позиция за Люксембург за нощувки на глава от населението

През 2018 г. повече от половината от общия брой туристически нощувки в чужбина на пребиваващи в ЕС-27 лица са реализирани от лица, пребиваващи в Германия и Франция

По прогнозни данни през 2018 г. пребиваващите в ЕС-27 лица са реализирали 2,6 милиарда нощувки в чужбина по време на туристически пътувания (вж. фигура 6). През 2018 г. пребиваващите лица в Германия са реализирали 911 милиона туристически нощувки при пътувания извън страната, докато пребиваващите лица във Франция са реализирали 400 милиона нощувки в чужбина; пребиваващите лица в тези две държави членки са реализирали почти половината (51,0 %) от общия брой нощувки в чужбина на пребиваващи в ЕС-27 лица.

Фигура 6: Дял на туристическите нощувки при изходящи ваканционни пътувания на европейски туристи, по държава на местопребиваване на туриста, 2018 г.
(% от туристическите нощувки в чужбина на пребиваващи в ЕС-27 лица)
Източник: Евростат (tour_dem_tntot)

Като се вземе предвид големината на държавата от гледна точка на нейното население, пребиваващите лица в Люксембург са реализирали най-много нощувки в чужбина на глава от населението (средно 31,3 нощувки през 2018 г.), а след него се нареждат Швеция (17,2 нощувки) и Кипър (16,5 нощувки). На другия край на диапазона през 2018 г. са Румъния, Гърция, България и Португалия, в които пребиваващите лица са реализирали средно по-малко от две нощувки в чужбина (вж. фигура 7).

Фигура 7: Държава на произход при изходящите туристически пътувания, 2018 г.
(среден брой туристически нощувки в чужбина на глава от населението на възраст 15 години или повече)
Източник: Евростат (tour_dem_tntot) и (demo_pjanbroad)

Разходи за туризъм: най-много средства за туризъм изразходват пребиваващите в Германия лица

В рамките на ЕС пребиваващите в Германия лица изразходват най-много средства за международни пътувания: общо 80,9 млрд. евро през 2018 г.

Икономическото значение на международния туризъм може да бъде измерено, като се вземе предвид съотношението между постъпленията от международните пътувания и БВП, използвайки статистиката на платежния баланс, включително пътуванията със служебна цел, както и с цел отдих и развлечения. През 2018 г. съотношението на постъпленията от пътуванията към БВП сред държавите — членки на ЕС, е най-високо в Хърватия (18,4 %), Кипър (13,9 %) и Малта (12,7 %), което потвърждава значението на туризма за тези държави (вж. таблица 3). В абсолютно изражение най-високите постъпления от международни пътувания през 2018 г. са отчетени в Испания (69,0 милиарда евро) и Франция (55,5 милиарда евро), а след тях се нареждат Италия (41,7 милиарда евро) и Германия (36,4 милиарда евро).

Таблица 3: Постъпления от туризъм и разходи за пътувания според платежния баланс, 2013—2018 г.
Източник: Евростат (bop_c6_q), (bop_eu6_q) и (nama_10_gdp)


Германия отчита най-високо равнище на разходите за международни пътувания, които през 2018 г. възлизат на общо 80,9 милиарда евро, а след нея се нареждат Франция (40,5 милиарда евро), Италия (25,5 милиарда евро) и Испания (22,7 милиарда евро).

Държавата членка с най-високо равнище на нетни постъпления от пътувания през 2018 г. е Испания (46,3 милиарда евро), докато в Германия е регистриран най-големият дефицит (-44,5 милиарда евро).

Изходни данни за таблиците и графиките

Източници на данни

От гледна точка на статистиката туризмът представлява дейността на пътуващите до дадена дестинация извън обичайната им среда за по-малко от една година. Основната цел на пътуването може да бъде всякаква, включително бизнес, почивка или други лични причини, различни от наемане на работа от пребиваващо лице, домакинство или предприятие на мястото на посещението.

През юли 2011 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха нов Регламент (ЕС) № 692/2011 относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета; Той влезе в сила за референтната 2012 г. и в него се изисква държавите членки редовно да представят набор от съпоставими статистически данни за туризма.

Статистическите данни за туризма в ЕС се състоят от два основни компонента: от една страна, статистически данни, свързани с капацитета на обектите за колективно туристическо настаняване и запълването на този капацитет, а от друга — статистически данни, свързани с търсенето на туристически услуги. В повечето държави — членки на ЕС, първият вид данни се събира чрез проучвания, попълвани от обектите за настаняване, докато вторият вид се събира главно чрез проучвания сред пътуващите на граничните пунктове или сред домакинствата.

Статистическите данни за капацитета на обектите за колективно туристическо настаняване включват броя на обектите, броя на спалните помещения и легловата база. Тези статистически данни се представят по вид на обекта или по регион и се съставят на годишна база. Статистическите данни за запълването на капацитета на обектите за колективно туристическо настаняване се отнасят за броя на пристигащите (в обектите за настаняване) туристи и броя на туристическите нощувки, реализирани от пребиваващи и непребиваващи лица, разделени по вид на обекта или по регион; статистическите редове са годишни и месечни. Освен това се съставят статистически данни за използването на спалните помещения и легловата база (степен на запълване на капацитета).

Статистическите данни за търсенето на туристически услуги се отнасят за броя на осъществените туристически пътувания (и броя на реализираните при тях нощувки), разделени по:

 • държава на дестинация;
 • цел;
 • продължителност на престоя;
 • вид на обектите за настаняване;
 • месец на заминаване;
 • вид на използвания транспорт;
 • разходи.

Данните също така се анализират според социално-демографските характеристики на туристите:

 • пол;
 • възрастова група;
 • придобита образователна степен (незадължително);
 • доходи на домакинството (незадължително);
 • настояща дейност (незадължително).

До 2013 г. обхватът на статистическите данни за туризма бе ограничен до пътувания с най-малко една нощувка, но от референтната 2014 година изходящите пътувания в рамките на един ден също се обхващат от официалната европейска статистика.

При проучванията в сферата на туризма могат да се използват и данни от различни официални източници. Тези статистически данни включват:

Контекст

Съгласно публикацията на Световната организация по туризъм към ООН, озаглавена „International Tourism Highlights“ („Акценти в областта на международния туризъм“) (на английски език), ЕС представлява важна туристическа дестинация, като четири от неговите държави членки са сред 10-те най-предпочитани дестинации в световен мащаб. Туризмът има потенциал да допринесе за създаването на трудова заетост и икономически растеж, както и за развитието на селските, периферните и по-слабо развитите райони. Тези характеристики пораждат необходимост от надеждни и хармонизирани статистически данни в тази област, както и в по-широкия контекст на регионалната политика и политиката в областта на устойчивото развитие.

Туризмът може да бъде важен фактор за развитието на европейските региони. Изградената за целите на туризма инфраструктура допринася за развитието на местно равнище, а работните места, които се създават или запазват, могат да спомогнат за възстановяването на западащите индустриални или селски райони. Устойчивото развитие на туризма включва опазването и подобряването на културното и природното наследство ― от изкуството до местните кулинарни традиции или запазването на биологичното разнообразие.

През 2006 г. Европейската комисия прие съобщение, озаглавено „Обновена политика на ЕС в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм“ (COM(2006) 134 final). В документа се разглеждат редица предизвикателства, които ще оказват влияние върху туризма през следващите години, включително застаряващото население на Европа, засилващата се външна конкуренция, потребителското търсене за специализиран туризъм и необходимостта от разработване на по-устойчиви туристически практики, щадящи околната среда. В съобщението се твърди, че предлагането на по-конкурентни туристически продукти и устойчиви дестинации би повишило удовлетвореността на туристите и би обезпечило мястото на Европа като водеща туристическа дестинация в световен мащаб. През октомври 2007 г. бе публикувано друго съобщение със заглавие „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“ (COM(2007) 621 final), в което се предлагат действия във връзка с устойчивото управление на туристическите дестинации, отчитането от страна на бизнеса на свързаните с устойчивостта проблеми и осведомяването на туристите по въпросите в областта на устойчивостта.

В Договора от Лисабон се признава значението на туризма, като се подчертава специфичната компетентност на ЕС в тази област и се допуска вземането на решения с квалифицирано мнозинство. В специален член от Договора, посветен на туризма, се посочва, че ЕС „допълва действията на държавите членки в сектора на туризма, по-специално чрез насърчаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза в този сектор“. Съобщението „Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския туризъм“ (COM(2010) 352 final) бе прието от Европейската комисия през юни 2010 г. То има за цел да насърчи координиран подход към инициативите, свързани с туризма, и определя нова рамка за действия с цел засилване на конкурентоспособността на туризма и възможностите му постигане за устойчив растеж. За реализирането на тези цели в него се предлагат редица европейски или многонационални инициативи, включително укрепването на социално-икономическата база от знания, свързани с туризма.

Пряк достъп до
Други статии
Таблици
База данни
Тематичен раздел
Публикации
Методология
Законодателство
Визуализации
Връзки към външни уебсайтове