CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Generering av elektricitet
3510 
35.12 
Överföring av elektricitet
3510 
35.13 
Distribution av elektricitet
3510 
35.14 
Handel med elektricitet
3510 
35.2 
Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
352 
35.21 
Framställning av gas
3520 
35.22 
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
3520 
35.23 
Handel med gas via rörnät
3520 
35.3 
Försörjning av värme och kyla
353 
35.30 
Försörjning av värme och kyla
3530 

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

36 
Vattenförsörjning
36 
36.0 
Vattenförsörjning
360 
36.00 
Vattenförsörjning
3600 
37 
Avloppsrening
37 
37.0 
Avloppsrening
370 
37.00 
Avloppsrening
3700 
38 
Avfallshantering; återvinning
38 
38.1 
Insamling av avfall
381 
38.11 
Insamling av icke-farligt avfall
3811 
38.12 
Insamling av farligt avfall
3812 
38.2 
Behandling och bortskaffande av avfall
382 
38.21 
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
3821 
38.22 
Behandling och bortskaffande av farligt avfall
3822 
38.3 
Återvinning
383 
38.31 
Demontering av uttjänta fordon och maskiner
3830 
38.32 
Återvinning av källsorterat material
3830 
39 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
39 
39.0 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
390 
39.00 
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
3900 

BYGGVERKSAMHET

41 
Byggande av hus
41 
41.1 
Utformning av byggprojekt
410 
41.10 
Utformning av byggprojekt
4100 
41.2 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
410 
41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
4100 
42 
Anläggningsarbeten
42 
42.1 
Anläggning av vägar och järnvägar
421 
42.11 
Anläggning av vägar och motorvägar
4210 
42.12 
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
4210 

Page 12/25  
Top