CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
2814 
28.2 
Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål
281 
28.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
2815 
28.22 
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
2816 
28.23 
Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
2817 
28.24 
Tillverkning av motordrivna handverktyg
2818 
28.25 
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
2819 
28.29 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
2819 
28.3 
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
282 
28.30 
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
2821 
28.4 
Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
282 
28.41 
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
2822 
28.49 
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
2822 
28.9 
Tillverkning av andra specialmaskiner
282 
28.91 
Tillverkning av maskiner för metallurgi
2823 
28.92 
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
2824 
28.93 
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
2825 
28.94 
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
2826 
28.95 
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
2829 
28.96 
Tillverkning av maskiner för gummi och plast
2829 
28.99 
Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
2829 
29 
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
29 
29.1 
Motorfordonstillverkning
291 
29.10 
Motorfordonstillverkning
2910 
29.2 
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
292 
29.20 
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
2920 
29.3 
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon
293 
29.31 
Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
2930 
29.32 
Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
2930 
30 
Tillverkning av andra transportmedel
30 
30.1 
Skepps- och båtbyggeri
301 
30.11 
Byggande av fartyg och flytande materiel
3011 
30.12 
Byggande av fritidsbåtar
3012 
30.2 
Tillverkning av rälsfordon
302 
30.20 
Tillverkning av rälsfordon
3020 
30.3 
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
303 
30.30 
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
3030 
30.4 
Tillverkning av militära stridsfordon
304 
30.40 
Tillverkning av militära stridsfordon
3040 
30.9 
Övrig tillverkning av transportmedel
309 

Page 10/25  
Top