CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3510 
35.11 
Výroba elektriny
35.12 
Code: 35.12 
Prenos elektriny
35.13 
Code: 35.13 
Rozvod elektriny
35.14 
Code: 35.14 
Predaj elektriny
352 
35.2 
Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím
3520 
35.21 
Výroba plynu
35.22 
Code: 35.22 
Rozvod plynných palív potrubím
35.23 
Code: 35.23 
Predaj plynu prepravovaného potrubím
353 
35.3 
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
3530 
35.30 
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu


DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
36 
36 
Zber, úprava a dodávka vody
360 
36.0 
Zber, úprava a dodávka vody
3600 
36.00 
Zber, úprava a dodávka vody
37 
37 
Čistenie a odvod odpadových vôd
370 
37.0 
Čistenie a odvod odpadových vôd
3700 
37.00 
Čistenie a odvod odpadových vôd
38 
38 
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
381 
38.1 
Zber odpadu
3811 
38.11 
Zber iného ako nebezpečného odpadu
3812 
38.12 
Zber nebezpečného odpadu
382 
38.2 
Spracúvanie a likvidácia odpadu
3821 
38.21 
Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
3822 
38.22 
Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
383 
38.3 
Recyklácia materiálov
3830 
38.31 
Demontáž vrakov
38.32 
Code: 38.32 
Recyklácia triedených materiálov
39 
39 
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
390 
39.0 
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
3900 
39.00 
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom


STAVEBNÍCTVO
41 
41 
Výstavba budov
410 
41.1 
Vypracovanie stavebných projektov
41.2 
Code: 41.2 
Výstavba obytných a neobytných budov
4100 
41.10 
Vypracovanie stavebných projektov
41.20 
Code: 41.20 
Výstavba obytných a neobytných budov
42 
42 
Inžinierske stavby
421 
42.1 
Výstavba ciest a železníc
4210 
42.11 
Výstavba ciest a diaľnic
42.12 
Code: 42.12 
Výstavba železníc a podzemných železníc

Page 12/25  
Top