CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
74 
74 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
741 
74.1 
Špecializované dizajnérske činnosti
7410 
74.10 
Špecializované dizajnérske činnosti
742 
74.2 
Fotografické činnosti
7420 
74.20 
Fotografické činnosti
749 
74.3 
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
74.9 
Code: 74.9 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
7490 
74.30 
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
75 
75 
Veterinárne činnosti
750 
75.0 
Veterinárne činnosti
7500 
75.00 
Veterinárne činnosti


ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
77 
77 
Prenájom a lízing
771 
77.1 
Prenájom a lízing motorových vozidiel
7710 
77.11 
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
77.12 
Code: 77.12 
Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
772 
77.2 
Prenájom a lízing osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
7721 
77.21 
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
7722 
77.22 
Prenájom videopások a diskov
7729 
77.29 
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
773 
77.3 
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku
7730 
77.31 
Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
77.32 
Code: 77.32 
Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
77.33 
Code: 77.33 
Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
77.34 
Code: 77.34 
Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
77.35 
Code: 77.35 
Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
77.39 
Code: 77.39 
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
774 
77.4 
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
7740 
77.40 
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
78 
78 
Sprostredkovanie práce
781 
78.1 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
7810 
78.10 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
782 
78.2 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
7820 
78.20 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
783 
78.3 
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
7830 
78.30 
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79 
79 
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
791 
79.1 
Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií
7911 
79.11 
Činnosti cestovných agentúr

Page 21/25  
Top