CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Lesníctvo a ťažba dreva
02 
02.1 
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
021 
02.10 
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
0210 
02.2 
Ťažba dreva
022 
02.20 
Ťažba dreva
0220 
02.3 
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
023 
02.30 
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
0230 
02.4 
Služby poskytované v lesníctve
024 
02.40 
Služby poskytované v lesníctve
0240 
03 
Rybolov a akvakultúra
03 
03.1 
Rybolov
031 
03.11 
Morský rybolov
0311 
03.12 
Riečny rybolov
0312 
03.2 
Akvakultúra
032 
03.21 
Morská akvakultúra
0321 
03.22 
Riečna akvakultúra
0322 

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

05 
Ťažba uhlia a lignitu
05 
05.1 
Ťažba čierneho uhlia
051 
05.10 
Ťažba čierneho uhlia
0510 
05.2 
Ťažba lignitu
052 
05.20 
Ťažba lignitu
0520 
06 
Ťažba ropy a zemného plynu
06 
06.1 
Ťažba ropy
061 
06.10 
Ťažba ropy
0610 
06.2 
Ťažba zemného plynu
062 
06.20 
Ťažba zemného plynu
0620 
07 
Dobývanie kovových rúd
07 
07.1 
Dobývanie železných rúd
071 
07.10 
Dobývanie železných rúd
0710 
07.2 
Dobývanie neželezných rúd
072 
07.21 
Dobývanie uránových a tóriových rúd
0721 
07.29 
Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
0729 
08 
Iná ťažba a dobývanie
08 
08.1 
Dobývanie kameňa, piesku a ílu
081 
08.11 
Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
0810 
08.12 
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
0810 
08.9 
Ťažba a dobývanie i. n.
089 
08.91 
Ťažba chemických a hnojivových minerálov
0891 
08.92 
Ťažba rašeliny
0892 

Page 2/25  
Top