CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
6202 
62.09 
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
6209 
63 
Informačné služby
63 
63.1 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál
631 
63.11 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
6311 
63.12 
Služby webového portálu
6312 
63.9 
Ostatné informačné služby
639 
63.91 
Činnosti spravodajských agentúr
6391 
63.99 
Ostatné informačné služby i. n.
6399 

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

64 
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
64 
64.1 
Peňažné sprostredkovanie
641 
64.11 
Činnosti centrálnej banky
6411 
64.19 
Ostatné peňažné sprostredkovanie
6419 
64.2 
Činnosti holdingových spoločností
642 
64.20 
Činnosti holdingových spoločností
6420 
64.3 
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
643 
64.30 
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
6430 
64.9 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
649 
64.91 
Finančný lízing
6491 
64.92 
Ostatné poskytovanie úverov
6492 
64.99 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
6499 
65 
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
65 
65.1 
Poistenie
651 
65.11 
Životné poistenie
6511 
65.12 
Neživotné poistenie
6512 
65.2 
Zaistenie
652 
65.20 
Zaistenie
6520 
65.3 
Dôchodkové zabezpečenie
653 
65.30 
Dôchodkové zabezpečenie
6530 
66 
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
66 
66.1 
Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
661 
66.11 
Správa finančných trhov
6611 
66.12 
Sprostredkovanie obchodu s tovarom a s cennými papiermi
6612 
66.19 
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
6619 
66.2 
Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení
662 
66.21 
Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
6621 
66.22 
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
6622 
66.29 
Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
6629 
66.3 
Činnosti investičných manažérov
663 

Page 19/25  
Top