CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Proizvodnja nogavic
1430 
14.39 
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
1430 
15 
Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
15 
15.1 
Strojenje in dodelava usnja in krzna; proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov
151 
15.11 
Strojenje in dodelava usnja in krzna
1511 
15.12 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
1512 
15.2 
Proizvodnja obutve
152 
15.20 
Proizvodnja obutve
1520 
16 
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
16 
16.1 
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
161 
16.10 
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
1610 
16.2 
Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov
162 
16.21 
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
1621 
16.22 
Proizvodnja sestavljenega parketa
1622 
16.23 
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
1622 
16.24 
Proizvodnja lesene embalaže
1623 
16.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
1629 
17 
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
17 
17.1 
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
170 
17.11 
Proizvodnja vlaknin
1701 
17.12 
Proizvodnja papirja in kartona
1701 
17.2 
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
170 
17.21 
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
1702 
17.22 
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
1709 
17.23 
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
1709 
17.24 
Proizvodnja tapet
1709 
17.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
1709 
18 
Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
18 
18.1 
Tiskarstvo in z njim povezane storitve
181 
18.11 
Tiskanje časopisov
1811 
18.12 
Drugo tiskanje
1811 
18.13 
Priprava za tisk in objavo
1812 
18.14 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
1812 
18.2 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
182 
18.20 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
1820 
19 
Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
19 
19.1 
Proizvodnja koksa
191 
19.10 
Proizvodnja koksa
1910 
19.2 
Proizvodnja naftnih derivatov
192 
19.20 
Proizvodnja naftnih derivatov
1920 

Page 5/25  
Top