CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Gozdarstvo
02 
02.1 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
021 
02.10 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
0210 
02.2 
Sečnja
022 
02.20 
Sečnja
0220 
02.3 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
023 
02.30 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
0230 
02.4 
Storitve za gozdarstvo
024 
02.40 
Storitve za gozdarstvo
0240 
03 
Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
03 
03.1 
Ribištvo
031 
03.11 
Morsko ribištvo
0311 
03.12 
Sladkovodno ribištvo
0312 
03.2 
Gojenje vodnih organizmov
032 
03.21 
Gojenje morskih organizmov
0321 
03.22 
Gojenje sladkovodnih organizmov
0322 

RUDARSTVO

05 
Pridobivanje premoga
05 
05.1 
Pridobivanje črnega premoga
051 
05.10 
Pridobivanje črnega premoga
0510 
05.2 
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
052 
05.20 
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
0520 
06 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
06 
06.1 
Pridobivanje surove nafte
061 
06.10 
Pridobivanje surove nafte
0610 
06.2 
Pridobivanje zemeljskega plina
062 
06.20 
Pridobivanje zemeljskega plina
0620 
07 
Pridobivanje rud
07 
07.1 
Pridobivanje železove rude
071 
07.10 
Pridobivanje železove rude
0710 
07.2 
Pridobivanje rud neželeznih kovin
072 
07.21 
Pridobivanje uranove in torijeve rude
0721 
07.29 
Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
0729 
08 
Pridobivanje rudnin in kamnin
08 
08.1 
Pridobivanje kamna, peska in gline
081 
08.11 
Pridobivanje kamna
0810 
08.12 
Pridobivanje gramoza, peska, gline
0810 
08.9 
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
089 
08.91 
Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
0891 
08.92 
Pridobivanje šote
0892 

Page 2/25  
Top