CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
6202 
62.09 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
6209 
63 
Druge informacijske dejavnosti
63 
63.1 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
631 
63.11 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
6311 
63.12 
Obratovanje spletnih portalov
6312 
63.9 
Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje
639 
63.91 
Dejavnost tiskovnih agencij
6391 
63.99 
Drugo informiranje
6399 

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

64 
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
64 
64.1 
Denarno posredništvo
641 
64.11 
Centralno bančništvo
6411 
64.19 
Drugo denarno posredništvo
6419 
64.2 
Dejavnost holdingov
642 
64.20 
Dejavnost holdingov
6420 
64.3 
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
643 
64.30 
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
6430 
64.9 
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
649 
64.91 
Dejavnost finančnega zakupa
6491 
64.92 
Drugo kreditiranje
6492 
64.99 
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
6499 
65 
Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
65 
65.1 
Dejavnost zavarovanja
651 
65.11 
Dejavnost življenjskega zavarovanja
6511 
65.12 
Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
6512 
65.2 
Dejavnost pozavarovanja
652 
65.20 
Dejavnost pozavarovanja
6520 
65.3 
Dejavnost pokojninskih skladov
653 
65.30 
Dejavnost pokojninskih skladov
6530 
66 
Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
66 
66.1 
Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
661 
66.11 
Upravljanje finančnih trgov
6611 
66.12 
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
6612 
66.19 
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
6619 
66.2 
Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
662 
66.21 
Vrednotenje tveganja in škode
6621 
66.22 
Dejavnost zavarovalniških agentov
6622 
66.29 
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
6629 
66.3 
Upravljanje finančnih skladov
663 

Page 19/25  
Top