CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
4610 
46.13 
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
4610 
46.14 
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
4610 
46.15 
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
4610 
46.16 
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
4610 
46.17 
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
4610 
46.18 
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
4610 
46.19 
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
4610 
46.2 
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
462 
46.21 
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
4620 
46.22 
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
4620 
46.23 
Trgovina na debelo z živimi živalmi
4620 
46.24 
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
4620 
46.3 
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
463 
46.31 
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
4630 
46.32 
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
4630 
46.33 
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
4630 
46.34 
Trgovina na debelo s pijačami
4630 
46.35 
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
4630 
46.36 
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
4630 
46.37 
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
4630 
46.38 
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
4630 
46.39 
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
4630 
46.4 
Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
464 
46.41 
Trgovina na debelo s tekstilom
4641 
46.42 
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
4641 
46.43 
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
4649 
46.44 
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
4649 
46.45 
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
4649 
46.46 
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
4649 
46.47 
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
4649 
46.48 
Trgovina na debelo z urami in nakitom
4649 
46.49 
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
4649 
46.5 
Trgovina na debelo z napravami za informacijsko- komunikacijsko tehnologijo
465 
46.51 
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
4651 
46.52 
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
4652 
46.6 
Trgovina na debelo z drugimi stroji, napravami, opremo
466 
46.61 
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
4653 
46.62 
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
4659 
46.63 
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
4659 

Page 14/25  
Top