CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Wytwarzanie energii elektrycznej
3510 
35.12 
Przesyłanie energii elektrycznej
3510 
35.13 
Dystrybucja energii elektrycznej
3510 
35.14 
Handel energią elektryczną
3510 
35.2 
Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
352 
35.21 
Wytwarzanie paliw gazowych
3520 
35.22 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
3520 
35.23 
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
3520 
35.3 
Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
353 
35.30 
Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3530 

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

36 
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
36 
36.0 
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
360 
36.00 
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3600 
37 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
37 
37.0 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
370 
37.00 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3700 
38 
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
38 
38.1 
Zbieranie odpadów
381 
38.11 
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3811 
38.12 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
3812 
38.2 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
382 
38.21 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
3821 
38.22 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
3822 
38.3 
Odzysk surowców
383 
38.31 
Demontaż wyrobów zużytych
3830 
38.32 
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
3830 
39 
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
39 
39.0 
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
390 
39.00 
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
3900 

BUDOWNICTWO

41 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
41 
41.1 
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
410 
41.10 
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4100 
41.2 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
410 
41.20 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4100 
42 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42 
42.1 
Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
421 
42.11 
Roboty związane z budową dróg i autostrad
4210 
42.12 
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4210 

Page 12/25  
Top