CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
6630 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

68 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
68 
68.1 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
681 
68.10 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6810 
68.2 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
681 
68.20 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6810 
68.3 
Działalność związana obsługą rynku nieruchomości na zlecenie
682 
68.31 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6820 
68.32 
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
6820 

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

69 
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
69 
69.1 
Działalność prawnicza
691 
69.10 
Działalność prawnicza
6910 
69.2 
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
692 
69.20 
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
6920 
70 
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
70 
70.1 
Działalność firm centralnych (head offices)
701 
70.10 
Działalność firm centralnych (head offices)
7010 
70.2 
Doradztwo związane z zarządzaniem
702 
70.21 
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7020 
70.22 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe
7020 
71 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
71 
71.1 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
711 
71.11 
Działalność w zakresie architektury
7110 
71.12 
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7110 
71.2 
Badania i analizy techniczne
712 
71.20 
Badania i analizy techniczne
7120 
72 
Badania naukowe i prace rozwojowe
72 
72.1 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
721 
72.11 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7210 
72.19 
Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
7210 
72.2 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
722 
72.20 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
7220 
73 
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
73 
73.1 
Reklama
731 
73.11 
Działalność agencji reklamowych
7310 
73.12 
Reklama poprzez środki masowego przekazu
7310 
73.2 
Badanie rynku i opinii publicznej
732 
73.20 
Badanie rynku i opinii publicznej
7320 

Page 20/25  
Top