CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6202 
62.09 
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6209 
63 
Działalność usługowa w zakresie informacji
63 
63.1 
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
631 
63.11 
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6311 
63.12 
Działalność portali internetowych
6312 
63.9 
Działalność usługowa w zakresie informacji, pozostała
639 
63.91 
Działalność agencji informacyjnych
6391 
63.99 
Działalność usługowa w zakresie informacji pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
6399 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

64 
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
64 
64.1 
Pośrednictwo pieniężne
641 
64.11 
Działalność banku centralnego
6411 
64.19 
Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
6419 
64.2 
Działalność holdingów finansowych
642 
64.20 
Działalność holdingów finansowych
6420 
64.3 
Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
643 
64.30 
Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
6430 
64.9 
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
649 
64.91 
Leasing finansowy
6491 
64.92 
Pozostałe formy udzielania kredytów
6492 
64.99 
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
6499 
65 
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
65 
65.1 
Ubezpieczenia
651 
65.11 
Ubezpieczenia na życie
6511 
65.12 
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
6512 
65.2 
Reasekuracja
652 
65.20 
Reasekuracja
6520 
65.3 
Fundusze emerytalne
653 
65.30 
Fundusze emerytalne
6530 
66 
Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66 
66.1 
Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
661 
66.11 
Zarządzanie rynkami finansowymi
6611 
66.12 
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
6612 
66.19 
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
6619 
66.2 
Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
662 
66.21 
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6621 
66.22 
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6622 
66.29 
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
6629 
66.3 
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
663 

Page 19/25  
Top