CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Wymiar sprawiedliwości
8423 
84.24 
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
8423 
84.25 
Ochrona przeciwpożarowa
8423 
84.3 
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
843 
84.30 
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
8430 

EDUKACJA

85 
Edukacja
85 
85.1 
Wychowanie przedszkolne
851 
85.10 
Wychowanie przedszkolne
8510 
85.2 
Szkoły podstawowe
851 
85.20 
Szkoły podstawowe
8510 
85.3 
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
852 
85.31 
Gimnazja i licea ogólnokształcące
8521 
85.32 
Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
8522 
85.4 
Szkoły policealne oraz wyższe
853 
85.41 
Szkoły policealne
8530 
85.42 
Szkoły wyższe
8530 
85.5 
Pozostałe formy edukacji
854 
85.51 
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
8541 
85.52 
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
8542 
85.53 
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
8549 
85.59 
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8549 
85.6 
Działalność wspomagająca szkolnictwo
855 
85.60 
Działalność wspomagająca szkolnictwo
8550 

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

86 
Opieką zdrowotna
86 
86.1 
Działalność szpitali
861 
86.10 
Działalność szpitali
8610 
86.2 
Praktyka lekarska i dentystyczna
862 
86.21 
Praktyka lekarska ogólna
8620 
86.22 
Praktyka lekarska specjalistyczna
8620 
86.23 
Praktyka dentystyczna
8620 
86.9 
Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pozostała
869 
86.90 
Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, pozostała
8690 
87 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
87 
87.1 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
871 
87.10 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
8710 
87.2 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
872 
87.20 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
8720 
87.3 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
873 

Page 23/25  
Top