CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Działalność organizatorów turystyki
7912 
79.9 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
799 
79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
7990 
80 
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80 
80.1 
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
801 
80.10 
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
8010 
80.2 
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
802 
80.20 
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
8020 
80.3 
Działalność detektywistyczna
803 
80.30 
Działalność detektywistyczna
8030 
81 
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
81 
81.1 
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
811 
81.10 
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
8110 
81.2 
Sprzątanie obiektów
812 
81.21 
Sprzątanie budynków niespecjalistyczne
8121 
81.22 
Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
8129 
81.29 
Sprzątanie pozostałe
8129 
81.3 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
813 
81.30 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
8130 
82 
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82 
82.1 
Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
821 
82.11 
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8211 
82.19 
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
8219 
82.2 
Działalność centrów telefonicznych (call center)
822 
82.20 
Działalność centrów telefonicznych (call center)
8220 
82.3 
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
823 
82.30 
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8230 
82.9 
Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
829 
82.91 
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
8291 
82.92 
Działalność związana z pakowaniem
8292 
82.99 
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8299 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

84 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
84 
84.1 
Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
841 
84.11 
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
8411 
84.12 
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych
8412 
84.13 
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
8413 
84.2 
Usługi na rzecz całego społeczeństwa
842 
84.21 
Sprawy zagraniczne
8421 
84.22 
Obrona narodowa
8422 

Page 22/25  
Top