CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
02 
02.1 
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
021 
02.10 
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
0210 
02.2 
Pozyskiwanie drewna
022 
02.20 
Pozyskiwanie drewna
0220 
02.3 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
023 
02.30 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
0230 
02.4 
Działalność usługowa związana z leśnictwem
024 
02.40 
Działalność usługowa związana z leśnictwem
0240 
03 
Rybactwo
03 
03.1 
Rybołówstwo
031 
03.11 
Rybołówstwo w wodach morskich
0311 
03.12 
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
0312 
03.2 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
032 
03.21 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
0321 
03.22 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
0322 

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

05 
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
05 
05.1 
Wydobywanie węgla kamiennego
051 
05.10 
Wydobywanie węgla kamiennego
0510 
05.2 
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
052 
05.20 
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
0520 
06 
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
06 
06.1 
Górnictwo ropy naftowej
061 
06.10 
Górnictwo ropy naftowej
0610 
06.2 
Górnictwo gazu ziemnego
062 
06.20 
Górnictwo gazu ziemnego
0620 
07 
Górnictwo rud metali
07 
07.1 
Górnictwo rud żelaza
071 
07.10 
Górnictwo rud żelaza
0710 
07.2 
Górnictwo rud metali nieżelaznych
072 
07.21 
Górnictwo rud uranu i toru
0721 
07.29 
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
0729 
08 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe
08 
08.1 
Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
081 
08.11 
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
0810 
08.12 
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
0810 
08.9 
Górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane
089 
08.91 
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
0891 
08.92 
Wydobywanie torfu
0892 

Page 2/25  
Top