CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Roboty związane z budową mostów i tuneli
4210 
42.2 
Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
422 
42.21 
Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
4220 
42.22 
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
4220 
42.9 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
429 
42.91 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
4290 
42.99 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4290 
43 
Roboty budowlane specjalistyczne
43 
43.1 
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
431 
43.11 
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4311 
43.12 
Przygotowanie terenu pod budowę
4312 
43.13 
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
4312 
43.2 
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
432 
43.21 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
4321 
43.22 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
4322 
43.29 
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4329 
43.3 
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
433 
43.31 
Tynkowanie
4330 
43.32 
Zakładanie stolarki budowlanej
4330 
43.33 
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
4330 
43.34 
Malowanie i szklenie
4330 
43.39 
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4330 
43.9 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe
439 
43.91 
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
4390 
43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
4390 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI

45 
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
45 
45.1 
Sprzedaż pojazdów samochodowych
451 
45.11 
Sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek
4510 
45.19 
Sprzedaż pozostałych pojazdów samochodowych
4510 
45.2 
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
452 
45.20 
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
4520 
45.3 
Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
453 
45.31 
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
4530 
45.32 
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
4530 
45.4 
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
454 
45.40 
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
4540 
46 
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami
46 
46.1 
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
461 
46.11 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
4610 

Page 13/25  
Top