CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

01 
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
01 
01.1 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
011 
01.11 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
0111 
01.12 
Uprawa ryżu
0112 
01.13 
Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
0113 
01.14 
Uprawa trzciny cukrowej
0114 
01.15 
Uprawa tytoniu
0115 
01.16 
Uprawa roślin włóknistych
0116 
01.19 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe
0119 
01.2 
Uprawa roślin wieloletnich
012 
01.21 
Uprawa winogron
0121 
01.22 
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
0122 
01.23 
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
0123 
01.24 
Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych
0124 
01.25 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
0125 
01.26 
Uprawa drzew oleistych
0126 
01.27 
Uprawa roślin służących do produkcji napojów
0127 
01.28 
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
0128 
01.29 
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
0129 
01.3 
Rozmnażanie roślin
013 
01.30 
Rozmnażanie roślin
0130 
01.4 
Chów i hodowla zwierząt
014 
01.41 
Chów i hodowla bydła mlecznego
0141 
01.42 
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
0141 
01.43 
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
0142 
01.44 
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
0143 
01.45 
Chów i hodowla owiec i kóz
0144 
01.46 
Chów i hodowla świń
0145 
01.47 
Chów i hodowla drobiu
0146 
01.49 
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
0149 
01.5 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
015 
01.50 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
0150 
01.6 
Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
016 
01.61 
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
0161 
01.62 
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
0162 
01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
0163 
01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
0164 
01.7 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
017 
01.70 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
0170 

Page 1/25  
Top