CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
02 
02.1 
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
021 
02.10 
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
0210 
02.2 
Avvirkning
022 
02.20 
Avvirkning
0220 
02.3 
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
023 
02.30 
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
0230 
02.4 
Tjenester tilknyttet skogbruk
024 
02.40 
Tjenester tilknyttet skogbruk
0240 
03 
Fiske, fangst og fiskeoppdrett
03 
03.1 
Fiske og fangst
031 
03.11 
Hav- og kystfiske og fangst
0311 
03.12 
Ferskvannsfiske
0312 
03.2 
Fiskeoppdrett og klekkerier
032 
03.21 
Hav- og kystbasert fiskeoppdrett
0321 
03.22 
Ferskvannsbasert fiskeoppdrett
0322 

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

05 
Bryting av steinkull og brunkull
05 
05.1 
Bryting av steinkull
051 
05.10 
Bryting av steinkull
0510 
05.2 
Bryting av brunkull
052 
05.20 
Bryting av brunkull
0520 
06 
Utvinning av råolje og naturgass
06 
06.1 
Utvinning av råolje
061 
06.10 
Utvinning av råolje
0610 
06.2 
Utvinning av naturgass
062 
06.20 
Utvinning av naturgass
0620 
07 
Bryting av metallholdig malm
07 
07.1 
Bryting av jernmalm
071 
07.10 
Bryting av jernmalm
0710 
07.2 
Bryting av ikke-jernholdig malm
072 
07.21 
Bryting av uran- og thoriummalm
0721 
07.29 
Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
0729 
08 
Bryting og bergverksdrift ellers
08 
08.1 
Bryting av stein, utvinning av sand og leire
081 
08.11 
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer
0810 
08.12 
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
0810 
08.9 
Annen bryting og utvinning
089 
08.91 
Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
0891 
08.92 
Stikking av torv
0892 

Page 2/25  
Top