CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Produksjon av elektrisitet
3510 
35.12 
Overføring av elektrisitet
3510 
35.13 
Distribusjon av elektrisitet
3510 
35.14 
Handel med elektrisitet
3510 
35.2 
Produksjon av gass, og distribusjon av gass gjennom ledningsnett
352 
35.21 
Produksjon av gass
3520 
35.22 
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
3520 
35.23 
Handel med gass gjennom ledningsnett
3520 
35.3 
Damp- og varmtvannsforsyning
353 
35.30 
Damp- og varmtvannsforsyning
3530 

VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

36 
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
36 
36.0 
Uttak fra kilde , rensing og distribusjon av vann
360 
36.00 
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
3600 
37 
Oppsamling og behandling av avløpsvann
37 
37.0 
Oppsamling og behandling av avløpsvann
370 
37.00 
Oppsamling og behandling av avløpsvann
3700 
38 
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
38 
38.1 
Innsamling av avfall
381 
38.11 
Innsamling av ikke-farlig avfall
3811 
38.12 
Innsamling av farlig avfall
3812 
38.2 
Behandling og disponering av avfall
382 
38.21 
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
3821 
38.22 
Behandling og disponering av farlig avfall
3822 
38.3 
Materialgjenvinning
383 
38.31 
Demontering av vrakede gjenstander
3830 
38.32 
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
3830 
39 
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
39 
39.0 
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
390 
39.00 
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
3900 

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

41 
Oppføring av bygninger
41 
41.1 
Utvikling av byggeprosjekter
410 
41.10 
Utvikling av byggeprosjekter
4100 
41.2 
Oppføring av bygninger
410 
41.20 
Oppføring av bygninger
4100 
42 
Anleggsvirksomhet
42 
42.1 
Bygging av veier og jernbaner
421 
42.11 
Bygging av veier og motorveier
4210 
42.12 
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
4210 

Page 12/25  
Top