CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Forvaltning og drift av IT-systemer
6202 
62.09 
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
6209 
63 
Informasjonstjenester
63 
63.1 
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web portaler
631 
63.11 
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
6311 
63.12 
Drift av web-portaler
6312 
63.9 
Andre informasjonstjenester
639 
63.91 
Nyhetsbyråer
6391 
63.99 
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
6399 

FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET

64 
Finansieringsvirksomhet
64 
64.1 
Bankvirksomhet
641 
64.11 
Sentralbankvirksomhet
6411 
64.19 
Bankvirksomhet ellers
6419 
64.2 
Holdingselskaper
642 
64.20 
Holdingselskaper
6420 
64.3 
Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
643 
64.30 
Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
6430 
64.9 
Annen finansieringsvirksomhet
649 
64.91 
Finansiell leasing
6491 
64.92 
Annen kredittgivning
6492 
64.99 
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
6499 
65 
Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
65 
65.1 
Forsikring
651 
65.11 
Livsforsikring
6511 
65.12 
Skadeforsikring
6512 
65.2 
Gjenforsikring
652 
65.20 
Gjenforsikring
6520 
65.3 
Pensjonskasser
653 
65.30 
Pensjonskasser
6530 
66 
Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
66 
66.1 
Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
661 
66.11 
Administrasjon av finansmarkeder
6611 
66.12 
Verdipapirmegling
6612 
66.19 
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
6619 
66.2 
Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
662 
66.21 
Risiko- og skadevurdering
6621 
66.22 
Forsikringsformidling
6622 
66.29 
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
6629 
66.3 
Fondsforvaltningsvirksomhet
663 

Page 19/25  
Top